รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา219121 : เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540304129 นายพชรดนัย กาญจนพิมาย พัฒนาสังคม10
2 6640304101 นางสาวกัญญาภัค จงกล พัฒนาสังคม10
3 6640304102 นางสาวกานต์ธิดา แพนไธสง พัฒนาสังคม10
4 6640304103 นางสาวขวัญตา ปาประโคน พัฒนาสังคม10
5 6640304104 นางสาวจิดาภา สาระ พัฒนาสังคม10
6 6640304105 นางสาวฐิตาพร จอนเกาะ พัฒนาสังคม10
7 6640304106 นางสาวณัฎฐา พละสาร พัฒนาสังคม10
8 6640304107 นางสาวเธียรญาดา อุ่นคำ พัฒนาสังคม10
9 6640304108 นางสาวนันทภัค ทองอารีกูล พัฒนาสังคม10
10 6640304109 นางสาวนุสราภรณ์ สีทนชัย พัฒนาสังคม10
11 6640304110 นางสาวปัณฑิตา ธีรัตน์เมธาวิน พัฒนาสังคม10
12 6640304111 นางสาวปิยฉัตร เบอร์ไธสง พัฒนาสังคม10
13 6640304112 นางสาวเปรมฤทัย วัยวิจิตร พัฒนาสังคม10
14 6640304113 นางสาวพรฤดี สีฮาด พัฒนาสังคม10
15 6640304114 นางสาวพิมพิศา บุญช่วย พัฒนาสังคม10
16 6640304115 นางสาวภัทรวรินทร์ เมืองพนัส พัฒนาสังคม10
17 6640304116 นางสาวโยษิตา สุระทศ พัฒนาสังคม10
18 6640304117 นางสาววนิดา ยอดยา พัฒนาสังคม10
19 6640304118 นางสาวศศิกานต์ ขอพิมาย พัฒนาสังคม10
20 6640304119 นางสาวศิรภัสสร แรตสันเทียะ พัฒนาสังคม10
21 6640304120 นางสาวศิริรัตน์ รัตนพันธ์ พัฒนาสังคม10
22 6640304121 นางสาวสิราวรรณ จันทพันธุ์ พัฒนาสังคม10
23 6640304122 นางสาวสุจารี นอสูงเนิน พัฒนาสังคม10
24 6640304123 นางสาวสุภัสสรา รถเพชร พัฒนาสังคม10
25 6640304124 นางสาวอนุธิดา ทองแกมแก้ว พัฒนาสังคม10
26 6640304125 นางสาวอังค์วรา ปลุกกระโทก พัฒนาสังคม10
27 6640304126 นายกฤติเดช ภักดีณรงค์ พัฒนาสังคม10
28 6640304127 นายกฤษณะพงษ์ สายหยุด พัฒนาสังคม10
29 6640304128 นายจิรพงศ์ จันทร์ศิริ พัฒนาสังคม10
30 6640304129 นายธีรภัทร ไชยบุญ พัฒนาสังคม10
31 6640304130 นายภาคิน ปัสเทสัง พัฒนาสังคม10
32 6640304131 นายสถาพร ไชยสง พัฒนาสังคม10
33 6640304132 นายสหชาติ แหนกลาง พัฒนาสังคม10
34 6640304133 นายอรรถวุฒิ รัตธิจันทา พัฒนาสังคม10
35 6640304134 นายชินธร จุนทวิเทศ พัฒนาสังคม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123