รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา306113 : พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6640704201 นางสาวกานต์พิชชา ตับกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6640704202 นางสาวชนากานต์ กรีครบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6640704203 นางสาวนลินทิพย์ พฤทธิสาริกร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6640704204 นางสาวเนตรนภา นรินทร์นอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6640704205 นางสาวเบญญาภา ภูอุทา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6640704206 นางสาวปาริชาติ เปราะจันทึก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6640704208 นางสาวภัทรวดี ตาพั้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6640704209 นางสาวศิรภัสสร แจ่มจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
9 6640704210 นางสาวสุภัสสร คุชิตา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
10 6640704211 นางสาวอรสา แยกสันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ72
11 6640704212 นายกนก เฝ้าทรัพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
12 6640704213 นายกฤติน เจริญสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
13 6640704214 นายจักรพงศ์ ขานกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
14 6640704215 นายเจตณรงค์ นกพรหม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
15 6640704216 นายชัยปณต คนดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
16 6640704217 นายณัฐกิตติ์ ปลาโพธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
17 6640704218 นายณัฐภูมิ แสนตรา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
18 6640704219 นายเทิดศักดิ์ คนค้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
19 6640704220 นายธนวัฒน์ จริยาเมธากุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
20 6640704221 นายธนาวัฒน์ สุขประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
21 6640704222 นายธีรพงศ์ ใจดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
22 6640704223 นายธีระพันธ์ หรดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
23 6640704224 นายปณิชย์ สุวรรณไตรย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
24 6640704225 นายปรมินทร์ วิวัฒนาช่าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
25 6640704226 นายปริพล นิภารักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
26 6640704227 นายพรมนัส เมฆชุ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
27 6640704228 นายพิชญุตม์ หงษ์ยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
28 6640704229 นายภาคิน ตราทองธนโชค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
29 6640704230 นายรวินท์ ผงนอก แสวงสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
30 6640704231 นายวชิรวิทย์ ยศจังหรีด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
31 6640704232 นายวรัญชัย สวยรูป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
32 6640704233 นายวายุ สุวรรณโน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
33 6640704234 นายศิริมงคล โพธิ์ทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
34 6640704235 นายสรรพสิทธิ์ สอนสุภาพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
35 6640704236 นายสิทธิศักดิ์ เรืองกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
36 6640704237 นายอนาวิล ชำนาญกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
37 6640704238 นายภควัฒน์ เจษฎจรัสพงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ72
38 6640704239 นางสาวกนกกาณฑ์ มรกต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123