รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา215141 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6240701332 นางสาวสุพรรษา พิมพิสัย รปศ.10
2 6640901101 นางสาวกชกร เเสงดาว รปศ.10
3 6640901102 นางสาวกมลรัตน์ เวียงคำ รปศ.10
4 6640901103 นางสาวกัญญาวีย์ จาบกระโทก รปศ.10
5 6640901104 นางสาวจันทกานติ์ ชานอก รปศ.10
6 6640901105 นางสาวจิราภรณ์ นาวิมาร รปศ.10
7 6640901106 นางสาวชนนิกานต์ พาชื่นใจ รปศ.10
8 6640901107 นางสาวชลธิชา ปัจจัยยะกา รปศ.10
9 6640901108 นางสาวณัฐธยาณ์ ชำนาญกิจ รปศ.10
10 6640901109 นางสาวธิญาดา ฝานคำ รปศ.10
11 6640901110 นางสาวนาตยา กงชัยยา รปศ.10
12 6640901111 นางสาวประภัสสร อ่อนศรี รปศ.10
13 6640901112 นางสาวปาริชาต ทุมยา รปศ.10
14 6640901113 นางสาวพรศิริ เจริญชีพ รปศ.10
15 6640901114 นางสาวพัตรพิมล คืบขุนทด รปศ.10
16 6640901115 นางสาวเพียงนภา เชียวขุนทด รปศ.10
17 6640901116 นางสาวมนัสนันท์ กรณ์โคกกรวด รปศ.10
18 6640901117 นางสาวเมธาวี ยุระปักษ์ รปศ.10
19 6640901118 นางสาวลักษณารีย์ แสนทอง รปศ.10
20 6640901119 นางสาววรนุช เพียอินทร์ รปศ.10
21 6640901120 นางสาวศรัญย์พร วงษ์ทอง รปศ.10
22 6640901121 นางสาวศศิกานต์ อุตตมะบูรณ รปศ.10
23 6640901122 นางสาวศิโรรัตน์ รุ่งกลาง รปศ.10
24 6640901123 นางสาวสุกัญญา เตียนพลกรัง รปศ.10
25 6640901124 นางสาวสุธิมา ศิริบูรณ์ รปศ.10
26 6640901125 นางสาวสุภาสินี เง็บสูงเนิน รปศ.10
27 6640901127 นายกวิน สินสงวน รปศ.10
28 6640901129 นายชลสิทธิ์ รื่นบุญ รปศ.10
29 6640901130 นายณัฐวุฒิ วรชาติ รปศ.10
30 6640901131 นายธนานพ จิตรักษา รปศ.10
31 6640901132 นายนิธิศ นรเชษฐ์เดชา รปศ.10
32 6640901133 นายพลเทพ หวังบุญกลาง รปศ.10
33 6640901134 นายวงศกร พืชทองหลาง รปศ.10
34 6640901135 นายวิชญะ ถ่างกระโทก รปศ.10
35 6640901136 นายสิริธีรภัทร เนตรสูงเนิน รปศ.10
36 6640901138 นายจิรภาส ทบมาตร รปศ.10
37 6640901232 นายเนติบัณฑิต แม่นปืน รปศ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123