รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา215141 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640901128 นายจักรพรรดิ์ ชัยฤทธิ์ รปศ.10
2 6640901201 นางสาวกชวรรณ พุทธลา รปศ.10
3 6640901202 นางสาวกรรณิกา เสยกระโทก รปศ.10
4 6640901203 นางสาวกาญจนา มิ่งมา รปศ.10
5 6640901205 นางสาวจุฑาทิพย์ นาคคำ รปศ.10
6 6640901206 นางสาวชนัญญ์ธนิษฐ์ โนนสันเทียะ รปศ.10
7 6640901207 นางสาวชลธิชา เสียนขุนทด รปศ.10
8 6640901208 นางสาวธนพร ดีจริง รปศ.10
9 6640901209 นางสาวธีริศรา ใจซื่อ รปศ.10
10 6640901210 นางสาวนาตยา แพ่งฉิมพลี รปศ.10
11 6640901211 นางสาวปรียาภรณ์ ทองกระทุ่ม รปศ.10
12 6640901212 นางสาวปิยมาภรณ์ เทินษะเกต รปศ.10
13 6640901213 นางสาวพัชรมณี ขบูรณ์รัมย์ รปศ.10
14 6640901214 นางสาวพิมลพรรณ สิทธิขุนทด รปศ.10
15 6640901215 นางสาวภัทรศยา แพวตะคุ รปศ.10
16 6640901216 นางสาวมนัสวี โยเหลา รปศ.10
17 6640901217 นางสาวรดามณี นารีจันทร์ รปศ.10
18 6640901218 นางสาวลักษิกา กิขุนทด รปศ.10
19 6640901219 นางสาววรัญญา สุยโพธิ์น้อย รปศ.10
20 6640901220 นางสาวศรัณญา นิทรัพย์ รปศ.10
21 6640901221 นางสาวศศินา เจียนมะเริง รปศ.10
22 6640901222 นางสาวศุภรัตน์ สุวรรณ์ รปศ.10
23 6640901223 นางสาวสุชาดา อรรถนนทกร รปศ.10
24 6640901224 นางสาวสุนิษา ลานอก รปศ.10
25 6640901225 นางสาวเสาวรส แก้วก่ำ รปศ.10
26 6640901226 นางสาวอิงภา โอปมาวุฒิกุล รปศ.10
27 6640901227 นายกิตติพงศ์ จงรั้งกลาง รปศ.10
28 6640901228 นายจักรภพ เรืองไพศาล รปศ.10
29 6640901229 นายชัชชัย คุ้มวิริยะกุล รปศ.10
30 6640901230 นายณัฑฐวัฒน์ วงศ์รัตนากร รปศ.10
31 6640901231 นายธัญพิสิษฐ์ จันหนองหว้า รปศ.10
32 6640901233 นายภูมิพลัง เทนโสภา รปศ.10
33 6640901234 นายวชิรวิชญ์ บุญเรืองเศรษฐ รปศ.10
34 6640901235 นายศุภณัฏฐ์ โพธิ์บุดดี รปศ.10
35 6640901236 นายสุภวิชญ์ ทุมกลาง รปศ.10
36 6640901237 นางสาวสิริยากร จัตุภัทรกุล รปศ.10
37 6640901335 นายสรวิชญ์ ชาตะเคน รปศ.10
38 6640901429 นายณภัทร อัยแก้ว รปศ.10
39 6640901433 นายมงคล คงนุรัตน์ รปศ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123