รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา215141 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440901456 นายชนชิต พุทธโกศัย รปศ.10
2 6640901301 นางสาวกนกวรรณ หมั่นกระโทก รปศ.10
3 6640901302 นางสาวกังสดาล กุญชร รปศ.10
4 6640901303 นางสาวคัทรียา ฆ้องนอก รปศ.10
5 6640901304 นางสาวจิรนันท์ เศรษฐกระโทก รปศ.10
6 6640901305 นางสาวจุฑามาศ จงรักภักดี รปศ.10
7 6640901306 นางสาวชนากานต์ บาทตะคุ รปศ.10
8 6640901307 นางสาวชัชฎาภรณ์ อ่อนดี รปศ.10
9 6640901308 นางสาวธนัชชา ลักษณพรหม รปศ.10
10 6640901309 นางสาวนวรัตน์ บุญอ้อย รปศ.10
11 6640901310 นางสาวปภาวรินทร์ มุ่งโตกลาง รปศ.10
12 6640901311 นางสาวปวันรัตน์ ดายกระโทก รปศ.10
13 6640901312 นางสาวปุริมา ผิวฉิมพลี รปศ.10
14 6640901313 นางสาวพัชราภรณ์ โพธิ์แก้ว รปศ.10
15 6640901314 นางสาวพีรดา เฉยกระโทก รปศ.10
16 6640901315 นางสาวมณฑกานต์ บุญยะรด รปศ.10
17 6640901316 นางสาวมาริสา ปีกกระโทก รปศ.10
18 6640901317 นางสาวรัชชานันท์ ตวยกระโทก รปศ.10
19 6640901318 นางสาวลัดดาวัลย์ เล้าเจริญ รปศ.10
20 6640901319 นางสาววาวา นาประจักษ์ รปศ.10
21 6640901320 นางสาวศรีสกุลกาญจน์ เจิมแหล่ รปศ.10
22 6640901321 นางสาวศิรินภา ชิดนอก รปศ.10
23 6640901322 นางสาวสกาวรัตน์ บำรุงนา รปศ.10
24 6640901323 นางสาวสุชาวดี หวังคุ้มกลาง รปศ.10
25 6640901324 นางสาวสุภัสสรา ชาริโท รปศ.10
26 6640901325 นางสาวอรัญญา เกษสุวรรณ์ รปศ.10
27 6640901327 นายกิตติภูมิ ต่อชีพ รปศ.72
28 6640901328 นายจีราวัฒน์ ประดิษฐจา รปศ.10
29 6640901329 นายณฐภน ฉอมไธสง รปศ.10
30 6640901330 นายตนุภัทร จับใจเหมาะ รปศ.10
31 6640901331 นายธีรุตม์ แก้วจันทึก รปศ.10
32 6640901332 นายบารเมษฐ์ สีดาบัว รปศ.10
33 6640901333 นายภูรินทร์ ชุ่มสันเทียะ รปศ.10
34 6640901334 นายวิชญชัย แก้วอำไพ รปศ.10
35 6640901336 นายอภิรักษ์ คบทองหลาง รปศ.10
36 6640901337 นายณัฐกิตติ์ ชินเกษม รปศ.10
37 6640901421 นางสาวศิริวรรณ แจ้งจิตร รปศ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123