รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา215141 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640901126 นางสาวอารียา พุ่มจันทร์ รปศ.10
2 6640901326 นายกรกช นฤมาณนลินี รปศ.10
3 6640901401 นางสาวกมลชนก แก้ววิจิตร รปศ.10
4 6640901402 นางสาวกัญญารัตน์ ออไธสง รปศ.10
5 6640901403 นางสาวจริญญา หินสูงเนิน รปศ.10
6 6640901404 นางสาวจิรัฐติกาล แกงขุนทด รปศ.10
7 6640901405 นางสาวเจนจิรา ถี่กระโทก รปศ.10
8 6640901406 นางสาวชมพูนุช หมั่นกระโทก รปศ.10
9 6640901407 นางสาวซาร่า เมนน่า รปศ.10
10 6640901408 นางสาวธัญญาพร ชัญถาวร รปศ.10
11 6640901409 นางสาวนัฐธิดา รั่งกระโทก  รปศ.10
12 6640901410 นางสาวประกายมาศ รุ่มเริง รปศ.10
13 6640901411 นางสาวปัณณพร ประชิดครบุรี รปศ.10
14 6640901412 นางสาวเปรมวดี หาญขุนทด รปศ.10
15 6640901413 นางสาวพัฒน์นารี นาคเสนีย์ รปศ.10
16 6640901414 นางสาวพีวิตรา นาดสูงเนิน รปศ.10
17 6640901415 นางสาวมทินา สมญา รปศ.10
18 6640901416 นางสาวมุทิตา ก้านสันเทียะ รปศ.10
19 6640901417 นางสาวลลดา สุขเจริญ รปศ.10
20 6640901418 นางสาววนัสนันท์ เงียบจังหรีด รปศ.10
21 6640901419 นางสาววิภาวี เพิ่มกลาง รปศ.10
22 6640901420 นางสาวศศิกาญน์ แซ่ลิ้ม รปศ.10
23 6640901422 นางสาวสุกัญญา จันทร์คำ รปศ.10
24 6640901423 นางสาวสุธิดา เหมกระโทก รปศ.60
25 6640901424 นางสาวสุภาวิดา คชสีห์ รปศ.10
26 6640901425 นางสาวอริสรา สอนกลาง รปศ.10
27 6640901426 นายกลยุทธ ศรีประทาย รปศ.10
28 6640901427 นายคุณากร ไวยาประโคน รปศ.10
29 6640901428 นายเจษฎาภรณ์ ชัยปัญญา รปศ.10
30 6640901430 นายธนดล เพ็ญโคกกรวด รปศ.10
31 6640901431 นายนิติธร มามขุนทด รปศ.10
32 6640901432 นายปฏิภาณ น้อยกลาง รปศ.10
33 6640901434 นายวิชญ์พงศ์ พิลาสมบัติ รปศ.10
34 6640901435 นายสาธิต ขำหินตั้ง รปศ.10
35 6640901436 นายอภิสาน ศักดิ์อุดม รปศ.10
36 6640901437 นางสาวสิริโสภา ปิ่นสุวรรณ รปศ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123