รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา208111 : การฟังเพื่อความเข้าใจ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640302101 นางสาวกนกกร ใต้วารินทร์ อังกฤษ10
2 6640302102 นางสาวกัณทิมา ปลิงกระโทก อังกฤษ10
3 6640302104 นางสาวจิรภัทร์ เรืองจันทึก อังกฤษ10
4 6640302105 นางสาวชนัญชิดา ดอกไธสง อังกฤษ10
5 6640302106 นางสาวชลษา กิจหิรัญวงศ์ อังกฤษ10
6 6640302107 นางสาวฑิฆัมพร ชาติบุรี อังกฤษ10
7 6640302108 นางสาวณัฐธิดา ศิลป์ประกอบ อังกฤษ10
8 6640302109 นางสาวดวงฤดี ขัดโพธิ์ อังกฤษ10
9 6640302110 นางสาวธนัญญา เจนศิริวงษ์ อังกฤษ10
10 6640302111 นางสาวนฤมล แสไพศาล อังกฤษ10
11 6640302112 นางสาวนุชรดี สมสิน อังกฤษ10
12 6640302113 นางสาวปนัดดา รักษาทรัพย์ อังกฤษ10
13 6640302114 นางสาวปราญชลี แจ้งโรจน์ อังกฤษ10
14 6640302115 นางสาวปารียา รอดแก้ว อังกฤษ10
15 6640302116 นางสาวพรนภา พิมพ์อุบล อังกฤษ10
16 6640302117 นางสาวพิชชาภรณ์ หลงมา อังกฤษ10
17 6640302118 นางสาวพิยดา พิมูลขันธ์ อังกฤษ10
18 6640302119 นางสาวเพ็ญพิชชา พลชัย อังกฤษ10
19 6640302120 นางสาวมัสธุรส เนินทอง อังกฤษ10
20 6640302121 นางสาวโมณิกา ขำกล่อม อังกฤษ10
21 6640302122 นางสาวราตรี โตสันเทียะ อังกฤษ10
22 6640302123 นางสาววรรณวิศา เรืองประโคน อังกฤษ10
23 6640302124 นางสาวศศิธร แสงชัย อังกฤษ10
24 6640302125 นางสาวสุภาวิณี เสียงใส อังกฤษ10
25 6640302126 นางสาวหนึ่งฤทัย พลดอน อังกฤษ10
26 6640302127 นางสาวอมรรัตน์ เอี่ยมคงบุญมี อังกฤษ10
27 6640302128 นางสาวอารยา ชนะเพีย อังกฤษ10
28 6640302129 นายกฤตภาส แสนชัยยา อังกฤษ10
29 6640302130 นายเจษฎา ศรีคงคา อังกฤษ10
30 6640302131 นายณัฐวุฒิ อาสาคะติ อังกฤษ10
31 6640302132 นายธนกร กนกพรพรรณ อังกฤษ10
32 6640302133 นายธนภัทร มุ่งทุ่งกลาง อังกฤษ10
33 6640302134 นายเธียรธันวา นาดี อังกฤษ10
34 6640302135 นายปุณณวิช รุ่งไร่โคก อังกฤษ10
35 6640302136 นายพัชรพงศ์ ใหญ่นอก อังกฤษ10
36 6640302137 นายภูมิรพี เทียมรัตน์ อังกฤษ10
37 6640302138 นายศิริศักดิ์ โคบาล อังกฤษ10
38 6640302139 นายอดิศักดิ์ เจริญสุข อังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123