รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา208111 : การฟังเพื่อความเข้าใจ
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640302201 นางสาวกนกนุช จำงูเหลือม อังกฤษ10
2 6640302202 นางสาวกิ่งกาญจน์ ดิษฐสายทอง อังกฤษ10
3 6640302203 นางสาวเกวลี ดวงจันนี อังกฤษ10
4 6640302204 นางสาวจิราภรณ์ พระริต อังกฤษ10
5 6640302205 นางสาวชนานันท์ สมสาย อังกฤษ10
6 6640302206 นายชานิตา งามพร้อม อังกฤษ10
7 6640302207 นางสาวณฤพร สร้อยมาลัย อังกฤษ10
8 6640302208 นางสาวณัฐวรา ศรีทาสังข์ อังกฤษ10
9 6640302209 นางสาวทวีพร ไชยเสนา อังกฤษ10
10 6640302210 นางสาวธันยกานต์ สุวิทยศักดิ์ อังกฤษ10
11 6640302211 นางสาวน้ำทิพย์ บุญเจริญ อังกฤษ10
12 6640302212 นางสาวบุษรารัตน์ โคตรักษา อังกฤษ10
13 6640302213 นางสาวปภัศรา ศรีรัตนพงษ์ อังกฤษ10
14 6640302214 นางสาวปริยกร พรมลา อังกฤษ10
15 6640302215 นางสาวปิยะธิดา เดชสำโรง อังกฤษ10
16 6640302216 นางสาวพรพิชา โชว์สูงเนิน อังกฤษ10
17 6640302217 นางสาวพิชญา ขาวจันทร์แย้ม อังกฤษ10
18 6640302218 นางสาวพิยดา หะพลรัมย์ อังกฤษ10
19 6640302219 นางสาวไพรินทร์ เจริญเกียรติ อังกฤษ60
20 6640302220 นางสาวมีนตรา สุวรรณโคตร์ อังกฤษ10
21 6640302221 นางสาวรัชฎา กัณหะเนตร อังกฤษ10
22 6640302222 นางสาวรุจีพัชร แซ่ตั้น อังกฤษ10
23 6640302223 นางสาววรรณวิสา ขวัญยืน อังกฤษ10
24 6640302224 นางสาวศิริทิพย์ หงอกวิลัย อังกฤษ10
25 6640302225 นางสาวเสาวลักษณ์ ปลั่งกลาง อังกฤษ10
26 6640302226 นางสาวอนันดา แก้วเมืองกลาง อังกฤษ10
27 6640302227 นางสาวอมลรุจี ป้อมกลาง อังกฤษ10
28 6640302228 นางสาวอารียา รอดสวัสดิ์ อังกฤษ10
29 6640302229 นายกุมภาพันธ์ วัชรภิรมย์ อังกฤษ10
30 6640302230 นายชินกร ใจภักดิ์ อังกฤษ10
31 6640302231 นายทรงพล แก้วมะดัน อังกฤษ10
32 6640302232 นายธนกร เทิ่งขุนทด อังกฤษ10
33 6640302233 นายธราเทพ ตุ่มพงษ์ อังกฤษ10
34 6640302234 นายนนทกร ขันบุรี อังกฤษ10
35 6640302235 นายพงษ์สุชน พลอยสมบูรณ์ อังกฤษ10
36 6640302236 นายพีระยุทธ โม่งปราณีต อังกฤษ10
37 6640302237 นายวรายุทธ วิเศษรัตน์ อังกฤษ10
38 6640302238 นายศุภกร ศรารัตนรากร อังกฤษ10
39 6640302239 นายอาคม สมวงค์ อังกฤษ10
40 6640302308 นางสาวณิชา ศรีเชียงใหม่ อังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123