รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา227124 : การประพันธ์ร้อยกรองไทย
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540301101 นางสาวกัญญารัตน์ นาชัยคำ ไทย10
2 6540301104 นางสาวเกศรินทร์ เทศนอก ไทย10
3 6540301105 นางสาวขวัญหทัย ปะติคำ ไทย10
4 6540301106 นางสาวจรรยพร จำพิมาย ไทย10
5 6540301107 นางสาวจิรประภา แสงงาม ไทย10
6 6540301108 นางสาวณัฐณิชา กาบสันเทียะ ไทย10
7 6540301109 นางสาวณัฐริกา แย้มชัยภูมิ ไทย10
8 6540301110 นางสาวธารวิมล สร้อยนาค ไทย10
9 6540301111 นางสาวนันทิชา สนโสม ไทย10
10 6540301112 นางสาวปวีณ์นุช งามสันเทียะ ไทย10
11 6540301113 นางสาวพรทิพย์ ลูกชัยสง ไทย10
12 6540301114 นางสาวพัชรพร ต่อชาติ ไทย10
13 6540301115 นางสาวพิยดา พรมภักดี ไทย10
14 6540301116 นางสาวพิยาดา ชุ่มพิมาย ไทย10
15 6540301117 นางสาวมนัสนันท์ เมาไธสง ไทย10
16 6540301118 นางสาวรัญชิดา สิมสาโรจน์ ไทย10
17 6540301119 นางสาวรุ่งฝน วงศ์แก้ว ไทย10
18 6540301120 นางสาวศรินยา นวลกระโทก ไทย10
19 6540301121 นางสาวศศิรดา สิ่วไธสง ไทย10
20 6540301122 นางสาวศิริเขตต์ หมอประคำ ไทย10
21 6540301123 นางสาวศุภลักษณ์ พลโดด ไทย10
22 6540301124 นางสาวษศิปัญจา ศรีนนทา ไทย10
23 6540301125 นางสาวสโรชา จันดาจารย์ ไทย10
24 6540301126 นางสาวสิริกาญณ์ พูนดี ไทย10
25 6540301127 นางสาวสิริยากร เพียงแก้ว ไทย10
26 6540301128 นางสาวสุชาดา อินทร์เสนา ไทย10
27 6540301129 นางสาวอารียา พันธ์สวัสดิ์ ไทย10
28 6540301130 นายธนภัทร นวนกลาง ไทย10
29 6540301131 นายปิยเมศร์ ภิพัฒน์กิตติชัย ไทย10
30 6540301132 นายสิทธินันท์ ตุ้มจอหอ ไทย10
31 6540301133 นางสาวกชพร แปกระโทก ไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123