รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา202211 : การออกแบบเรขศิลป์และตัวอักษร
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540601102 นางสาวจรรยวรรธน์ ลานรอบ นิเทศศิลป์10
2 6540601103 นางสาวจารุนิภา ปิตาทาโน นิเทศศิลป์10
3 6540601104 นางสาวจิรภิญญา เนียมีดี นิเทศศิลป์10
4 6540601105 นางสาวชนกนันท์ คำสอนพันธ์ นิเทศศิลป์10
5 6540601106 นางสาวช่ออนงค์ โชตินอก นิเทศศิลป์10
6 6540601107 นางสาวชาคริยา ไกลค้างพลู นิเทศศิลป์72
7 6540601108 นางสาวณัฐธิดา ญาติกระโทก นิเทศศิลป์10
8 6540601109 นางสาวธิดารัตน์ คำศรีสุข นิเทศศิลป์10
9 6540601110 นางสาวนริศรา ขุมทอง นิเทศศิลป์10
10 6540601111 นางสาวนัยนา สุตาโย นิเทศศิลป์10
11 6540601112 นางสาวปรียาพร สุขศรี นิเทศศิลป์10
12 6540601113 นางสาวภัทรวรินทร์ เพชรินทร์ นิเทศศิลป์10
13 6540601114 นางสาวมินตรา ตันติ นิเทศศิลป์10
14 6540601115 นางสาวลักขณา เกษร นิเทศศิลป์10
15 6540601117 นางสาวศิวัชญา จารึกกลาง นิเทศศิลป์10
16 6540601118 นางสาวสิรภัทร ถะเกิงสุข นิเทศศิลป์10
17 6540601119 นางสาวสิรินยา สารขันธ์ นิเทศศิลป์10
18 6540601120 นางสาวสิริยากร รัตนพิบูลย์นันท์ นิเทศศิลป์10
19 6540601121 นางสาวอนันตญา พลอยตะคุ นิเทศศิลป์10
20 6540601122 นางสาวอภิชญา จำปาโพธิ์ นิเทศศิลป์10
21 6540601123 นางสาวอรกมล ฝนโคกสูง นิเทศศิลป์72
22 6540601124 นายกิตติพงศ์ ครยก นิเทศศิลป์10
23 6540601125 นายเจษฏา มาจันทึก นิเทศศิลป์10
24 6540601126 นายชัชฤทธิ์ แป้นหาญ นิเทศศิลป์10
25 6540601127 นายชัยชนะ คนซื่อ นิเทศศิลป์10
26 6540601129 นายปฏิวัติ หันเสมอ นิเทศศิลป์10
27 6540601130 นายรัชชานนท์ เกี้ยวกระโทก นิเทศศิลป์10
28 6540601131 นายรัฐศรัณย์ ข่อยจัตุรัส นิเทศศิลป์10
29 6540601132 นายวีระพล เนื่องชมภู นิเทศศิลป์10
30 6540601133 นายศุทธวีร์ ศรีตุ่น นิเทศศิลป์10
31 6540601134 นายสงคราม ศรีสุข นิเทศศิลป์10
32 6540601135 นายโสภณวิชญ์ มีชำนาญ นิเทศศิลป์72
33 6540601136 นายอภิเชษฐ์ เลือดกระโทก นิเทศศิลป์10
34 6540601138 นางสาวลี่หม่าน หวง นิเทศศิลป์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123