รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา503224 : อุปกรณ์งานระบบอาคาร
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 6541402108 นางสาวพรนิภา ทุ่งฝนภูมิ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
2 6541402111 นางสาวหฤทัยรัตน์ พิมพ์ศรี วิศวกรรมการก่อสร้าง10
3 6541402114 นายจักรพันธ์ โพธิพงษ์ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
4 6541402118 นายณัชพล เก่งการทำ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
5 6541402119 นายธนกฤต วิชาจารย์ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
6 6541402121 นายปฏิณญา เเขกสันเทียะ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
7 6541402123 นายพีรวิชญ์ ธนภูมิสุข วิศวกรรมการก่อสร้าง10
8 6541402125 นายวุฒิไกร ไทยเจริญ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
9 6541402126 นายศราวุฒิ พรมจินดา วิศวกรรมการก่อสร้าง10
10 6541402127 นายสุทธิพงษ์ เข็มผง วิศวกรรมการก่อสร้าง10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123