รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา201215 : คอมพิวเตอร์ในงานทัศนศิลป์ 1
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540602101 นางสาวเชิงพิชญ์ มีศิลป์ ทัศนศิลป์10
2 6540602102 นางสาวนันทวรรณ ม่วงฉะ ทัศนศิลป์10
3 6540602103 นางสาวพรนภา แซ่เติ๋น ทัศนศิลป์10
4 6540602104 นางสาวพรรณวดี ขอด่านกลาง ทัศนศิลป์10
5 6540602105 นายจิตรานนท์ เรือนคง ทัศนศิลป์10
6 6540602106 นายชนนทร เลี่ยมคูณ ทัศนศิลป์10
7 6540602108 นายธนกฤต พงษ์สัมฤทธิ์ ทัศนศิลป์10
8 6540602109 นายธนวัฒน์ นามศรีประเสริฐ ทัศนศิลป์10
9 6540602110 นายปฏิพล สำเริญรัมย์ ทัศนศิลป์10
10 6540602111 นายยศพร วันปลั่ง ทัศนศิลป์10
11 6540602113 นายสุรชาติ ขัดโพธิ์ ทัศนศิลป์10
12 6540602115 นายอภิสิทธิ์ ไชยชนะ ทัศนศิลป์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123