รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา306113 : พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6660704101 นายตนุภัทร์ หวิงปัด คอมธุรกิจ10
2 6660704102 นายทนุธรรม อ่อนธานี คอมธุรกิจ10
3 6660704103 นายธนพล คุ้มกระโทก คอมธุรกิจ10
4 6660704104 นายธนภัทร ชาญวิชิต คอมธุรกิจ10
5 6660704105 นายพรหมมินทร์ แจ่มสุวรรณ์ คอมธุรกิจ10
6 6660704106 นายภูมินทร์ ประจันตะเสน คอมธุรกิจ10
7 6660704107 นายวรฤทธิ์ อินทร์สัมฤทธิ์ คอมธุรกิจ10
8 6660704108 นายสรรเสริญ เม้าอินทร์ คอมธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123