รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา210114 : การฟังและการพูดภาษาจีน 1
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640303301 นางสาวกรรณิกา เกิดด้วง จีน10
2 6640303302 นางสาวกุสุมา วงษ์กลาง จีน10
3 6640303303 นางสาวจิดาภา นาสุวรรณวงศ์ จีน10
4 6640303304 นางสาวชนัญชิดา มณีทัพ จีน60
5 6640303305 นางสาวชรินดา แก้วระวัง จีน10
6 6640303307 นางสาวณัฐชนันท์ ชมชื่น จีน60
7 6640303308 นางสาวณิชกมล ชังจอหอ จีน10
8 6640303309 นางสาวธัญชนก แตงทิพย์ จีน10
9 6640303310 นางสาวนลินทิพย์ แก้วสุข จีน10
10 6640303311 นางสาวนันท์นภัส คำคง จีน10
11 6640303312 นางสาวบราลี สมพงษ์ จีน10
12 6640303313 นางสาวปภัสสร ไชยณรงค์ จีน10
13 6640303314 นางสาวปาจรีย์ เสงี่ยมกลาง จีน10
14 6640303315 นางสาวพลอยไพลิน หะดี จีน10
15 6640303316 นางสาวพัชรี คลื้นพลกรัง จีน10
16 6640303317 นางสาวพิชชาภรณ์ วรรณพันธุ์ จีน10
17 6640303318 นางสาวภคพร พงษ์โคกกรวด จีน10
18 6640303319 นางสาวภาสิตา สุขเนตร์ จีน10
19 6640303320 นางสาวมานิตา ขอเพิ่มกลาง จีน10
20 6640303321 นางสาวรัญชิดา กว่างกระโทก จีน10
21 6640303322 นางสาววรภรณ์ เทียมขุนทด จีน10
22 6640303323 นางสาววิชญาพร แก้วมี จีน10
23 6640303324 นางสาวศศิกาญจน์ ตอบสันเทียะ จีน10
24 6640303325 นางสาวศิรินันท์ ทองเย็น จีน10
25 6640303326 นางสาวสุกัญญา กายตะขบ จีน10
26 6640303328 นางสาวสุธิมา อิ่มกลาง จีน10
27 6640303329 นางสาวสุรัสวดี ต่อประโยชน์ จีน10
28 6640303330 นางสาวอรญา ขุดเขียนสืบ จีน10
29 6640303331 นางสาวอศิประภา แก้วทองหลาง จีน10
30 6640303332 นางสาวอารยา เลิศคำ จีน10
31 6640303333 นางสาวเอื้องสวรรค์ สวยงาม จีน10
32 6640303334 นายเฉลิมเกียรติ แสนมั่น จีน10
33 6640303335 นายตรีบูร นิวัฒนุวงค์ จีน10
34 6640303336 นายปัญญา นนท์ตานอก จีน10
35 6640303337 นายยุทธวีร์ ม่วงกระโทก จีน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123