รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา208111 : การฟังเพื่อความเข้าใจ
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640302301 นางสาวกนกพร แกมมงคล อังกฤษ10
2 6640302302 นางสาวกุลธิดา นารีวงศ์ อังกฤษ10
3 6640302304 นางสาวจิราภรณ์ พุ่มพวง อังกฤษ10
4 6640302305 นางสาวชมพูนุท ทิศกระโทก อังกฤษ10
5 6640302306 นางสาวชุติมา ทองคำชู อังกฤษ10
6 6640302307 นางสาวณัฐชยา มำขุนทด อังกฤษ10
7 6640302309 นางสาวทิพากร ยี่สันเทียะ อังกฤษ10
8 6640302310 นางสาวนภัสกร สดทะเล อังกฤษ10
9 6640302311 นางสาวน้ำฝน ยกกระโทก อังกฤษ10
10 6640302312 นางสาวปทุมมาศ พุทธชนม์ อังกฤษ10
11 6640302313 นางสาวปภาดา พานงูเหลือม อังกฤษ10
12 6640302314 นางสาวปวีณ์ธิดา หวังฝากกลาง อังกฤษ10
13 6640302315 นางสาวเปมิกา แก่กลางดอน อังกฤษ10
14 6640302316 นางสาวพรสุดา รุกไพรี อังกฤษ10
15 6640302317 นางสาวพิมพ์ลภัส หลอนโพนทัน อังกฤษ10
16 6640302318 นางสาวพิรัลรัตน์ ภามะลิวัลย์ อังกฤษ10
17 6640302319 นางสาวภครมัย รัตนสมบูรณ์ อังกฤษ10
18 6640302320 นางสาวมุทิตา เริงสนาม อังกฤษ10
19 6640302321 นางสาวรัชนีกร นิลออ อังกฤษ10
20 6640302322 นางสาววนิดา พูลเล็ก อังกฤษ10
21 6640302323 นางสาววริศรา ศรีใส อังกฤษ10
22 6640302324 นางสาวศิริรัตน์ คนชุม อังกฤษ10
23 6640302325 นางสาวโสภิตนภา สิมขุนทด อังกฤษ10
24 6640302326 นางสาวอนันตญา ฉิมยงค์ อังกฤษ10
25 6640302327 นางสาวออมสิน นอกสา อังกฤษ10
26 6640302328 นางสาวไอรดา เทศอรุณ อังกฤษ10
27 6640302329 นายโกศล ดาวจันอัด อังกฤษ10
28 6640302330 นายชิษณุพงศ์ มานะอริยะทรัพย์ อังกฤษ10
29 6640302331 นายทรรศนกร ตรองจิต อังกฤษ10
30 6640302332 นายธนโชติ บุญสูงเพชร อังกฤษ10
31 6640302333 นายธันวา ชาญนอก อังกฤษ10
32 6640302334 นายปรวัฒน์ อุดมปิยะนันท์ อังกฤษ10
33 6640302335 นายพลวัต ทั่งทอง อังกฤษ10
34 6640302336 นายภาวิต เชยสระน้อย อังกฤษ10
35 6640302337 นายวริทธิ์นันท์ อดิศักดิ์ อังกฤษ10
36 6640302338 นายศุภวิชญ์ รุนกระโทก อังกฤษ10
37 6640302339 นางสาวสุวนันท์ แสนแก้ว อังกฤษ72
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123