รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา208111 : การฟังเพื่อความเข้าใจ
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640302401 นางสาวกมลนัทธ์ พวงสำเภา อังกฤษ10
2 6640302402 นางสาวกุลภัทรา ทับอาษา อังกฤษ10
3 6640302403 นางสาวจิดาภา ทิวาวรชัย อังกฤษ10
4 6640302404 นางสาวชญาดา เพชรรักษา อังกฤษ10
5 6640302405 นางสาวชลธิชา จึงเจริญ อังกฤษ60
6 6640302406 นางสาวฐนิชา โพธิ์ไทร อังกฤษ10
7 6640302407 นางสาวณัฐธิดา บุดดา อังกฤษ10
8 6640302408 นางสาวณิชาพัชร์ กล้าหาญ อังกฤษ10
9 6640302409 นางสาวธนัชชนก โต๊ะไธสง อังกฤษ10
10 6640302410 นางสาวนฤพร เลือดกระโทก อังกฤษ10
11 6640302411 นางสาวนิตญา ประเสริฐกุล อังกฤษ10
12 6640302412 นางสาวปนัฐพร นาชัย อังกฤษ10
13 6640302413 นางสาวประไพพัตร ประพันธ์พล อังกฤษ10
14 6640302414 นางสาวปาริฉัตร กัญญาวัชยุวพงษ์ อังกฤษ10
15 6640302415 นางสาวพรธิตา ดีประโคน อังกฤษ10
16 6640302416 นางสาวพิชชาพร ศรีนอเนตร อังกฤษ10
17 6640302417 นางสาวพิมสิริ นงนุช อังกฤษ10
18 6640302418 นางสาวพีรภาร์ ราชเสนา อังกฤษ10
19 6640302419 นางสาวภาวิณี พรมรุ่งโรจน์ อังกฤษ10
20 6640302420 นางสาวเมษยานี ตะโคตร อังกฤษ10
21 6640302421 นางสาวรัตนาภรณ์ เปล่งกระโทก อังกฤษ10
22 6640302422 นางสาววรรณภา ชั่งคำ อังกฤษ10
23 6640302423 นางสาววัลภา ปัญญา อังกฤษ10
24 6640302424 นางสาวสาวิตรี อยู่คง อังกฤษ10
25 6640302425 นางสาวหทัยชนก โหมสันเทียะ อังกฤษ10
26 6640302427 นางสาวอัญชิษา บุญมา อังกฤษ10
27 6640302428 นาย เมืองมนต์ คลื่นพลกรัง อังกฤษ10
28 6640302429 นายจตุรานนท์ เพ็ญจันทร์ อังกฤษ10
29 6640302430 นายณัฐพงศ์ มูลลิสาร อังกฤษ10
30 6640302431 นายทศนัฐ ผัดกระโทก อังกฤษ10
31 6640302432 นายธนพัฒน์ นีสันเทียะ อังกฤษ10
32 6640302433 นายธีรภัทร ฟูทรัพย์นิรันดร์ อังกฤษ10
33 6640302434 นายปิยกร ศรีภูวงศ์ อังกฤษ10
34 6640302435 นายพลศักดิ์ วิบูลย์เพ็ง อังกฤษ10
35 6640302436 นายภูมินทร์ วิเศษทรัพย์ อังกฤษ10
36 6640302437 นายศรายุทธ ปัดถาวัน อังกฤษ10
37 6640302438 นายสุริยะ เทพบรรหาร อังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123