รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002108 : ภาษาจีนเพื่อความสุนทรีย์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302105 นางสาวจุฑารัตน์ บุราณรักษ์ อังกฤษ10
2 6540302107 นางสาวชิดชนก อินเคน อังกฤษ10
3 6540302112 นางสาวปราณี บกสันเทียะ อังกฤษ10
4 6540302125 นางสาวสุชัญญา เหลื่อมนอก อังกฤษ10
5 6540302210 นางสาวนนทกานต์ อินทร์เขื่อนพะเนาว์ อังกฤษ10
6 6540302211 นางสาวปนัดดา จริตรัมย์ อังกฤษ10
7 6540302216 นางสาวแพรพลอย เปียสันเทียะ อังกฤษ10
8 6540302231 นายณัฐพนธ์ เงียบจังหรีด อังกฤษ10
9 6540302240 นายสุดที่รัก เทพศร อังกฤษ10
10 6540303107 นางสาวชนาภา นุ้ยเย็น จีน10
11 6540303114 นางสาวนรีกานต์ ประริเวสูง จีน10
12 6540303115 นางสาวนัฐกาญจน์ คณหปุญญาพัฒน์ จีน10
13 6540307210 นางสาวบุปผาชาติ เก่าจอหอ อังกฤษธุรกิจ10
14 6540307218 นางสาวลลนา ลีบุญญะ อังกฤษธุรกิจ10
15 6540307222 นางสาวอภิชญา จันปาน อังกฤษธุรกิจ10
 คณะวิทยาการจัดการ
16 6540701239 นายกรนนท์ คงทนไพศาล การจัดการ10
17 6541001106 นางสาวณัฐชยา เก่งนอก นิเทศศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 6540209101 นางสาวนภสร สุวรรณ ระบบสารสนเทศ10
19 6540209103 นางสาวพัณณิตา เนื้อนา ระบบสารสนเทศ10
20 6540209104 นางสาวภควรรณ มิตรวิชัย ระบบสารสนเทศ10
21 6540209105 นางสาวอารยาพร ตาลไธสง ระบบสารสนเทศ10
22 6540209106 นายจอห์นนี่ ดริวรี่ ระบบสารสนเทศ10
23 6540209109 นายธีรศักดิ์ แสวงหาทรัพย์ ระบบสารสนเทศ10
24 6540209110 นายอภิราช สารรัมย์ ระบบสารสนเทศ10
25 6540213123 นายศุภกร มิ่มกระโทก วิทย์คอม10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
26 6561403101 นายจิระพงศ์ โชคค้า วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
27 6561403102 นายธงไท จักรชัย วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
28 6561403104 นายธนกฤต ซอกิ่ง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
29 6561403106 นายมงคล พิสันเทียะ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
30 6561403107 นายรัชพล เอมสำโรง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
31 6561403108 นายรัฐธรรมนูญ พิมพ์จันทึก วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
32 6561403109 นายวรินธรณ์ ชุบขุนทด วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
33 6561403110 นายสหภาพ ชูอิฐ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
34 6561403111 นายอภิสิทธิ์ ภูเวียงแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
35 6561403112 นายอัครพนธ์ วุฒิพงศ์ปรีชา วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123