รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา003114 : เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6541801103 นางสาวกุลญาดา วัฒนสินชัย ร.บ.10
2 6541801123 นางสาววันทนีย์ ปราณีตพลกรัง ร.บ.10
3 6541801141 นายศรายุทธ สืบกระโทก ร.บ.10
4 6541801204 นางสาวจินตนา ฮาสูงเนิน ร.บ.10
5 6541801212 นางสาวนลลยา อัครพรชัย ร.บ.10
6 6541801224 นางสาวศรีสุดา กลอนโคกกรวด ร.บ.10
7 6541801228 นางสาวสุดารัตน์ กุนอก ร.บ.10
8 6541801230 นางสาวสุวนันท์ พรมฉายา ร.บ.10
9 6541801303 นางสาวคณิตา แสนสิงห์ ร.บ.10
10 6541801312 นางสาวนันทนา จงอ้อมกลาง ร.บ.10
11 6541801317 นางสาวพาสิตา พึ่งสุข ร.บ.10
12 6541801321 นางสาววรกาญจน์ ไกรกูล ร.บ.10
13 6541801324 นางสาวศศิกมล พลผู้ช่วย ร.บ.10
14 6541801330 นางสาวสุวนีย์ เบี้ยกระโทก ร.บ.10
15 6541801342 นายองศา ดังกลาง ร.บ.10
16 6640302138 นายศิริศักดิ์ โคบาล อังกฤษ10
17 6640501215 นางสาวปรมาภรณ์ สาโร นิติ10
 คณะวิทยาการจัดการ
18 6540310103 นางสาวเจกิตาน์ สียางนอก การโรงแรม10
19 6540310125 นางสาวสุภาวดี คมเฉลียว การโรงแรม10
20 6540702225 นายชยธร จันทองสา โลจิสติกส์10
21 6540702227 นายณัฐวุฒิ ชื่นบุญ โลจิสติกส์10
22 6540702229 นายธนภัทร พึ่งไป โลจิสติกส์10
23 6540702230 นายธวัชชัย บุญมีมา โลจิสติกส์10
24 6640701304 นางสาวคณิศร กุมปรุ การจัดการ10
25 6640701317 นางสาวภคมณ นุชกระโทก การจัดการ10
26 6640702225 นายกัณฐัศ ถนอมสิน โลจิสติกส์10
27 6640702304 นางสาวฌานิศา บุญประกอบ โลจิสติกส์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 6540213207 นายกฤชภาณุพัฒน์ กุลพรม วิทย์คอม10
29 6540213218 นายพงษ์ณวัช บุญเอกอารีย์ วิทย์คอม10
30 6540213219 นายภัคธร ม่วงมณี วิทย์คอม10
31 6540213224 นายศุภโชค พินิจไชย วิทย์คอม10
32 6640212106 นางสาวสุรัสวดี โภคาเทพ เทคโนอาหาร10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
33 6541403113 นายธนวัช บัวประดิษฐ์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
34 6540801119 นางสาวภาวิณี รัตนวงศ์ สาธารณสุขชุมชน10
35 6540801129 นางสาวสุพรรษา นอกกระโทก สาธารณสุขชุมชน10
36 6540801207 นางสาวฉัตชาดา เกิดสิน สาธารณสุขชุมชน10
37 6540801218 นางสาวภัทรา สุขประเสริฐ สาธารณสุขชุมชน10
38 6540801221 นางสาววรรศุรี ชัยภูธร สาธารณสุขชุมชน10
39 6540801222 นางสาววรินธร เสาวพันธ์ สาธารณสุขชุมชน10
40 6540801227 นางสาวสุชาวดี ชาวสวน สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123