รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา003114 : เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540501123 นางสาวสมฤดี มีพวงผล นิติ10
2 6541801211 นางสาวนพมาศ วรธงไชย ร.บ.10
3 6640302203 นางสาวเกวลี ดวงจันนี อังกฤษ10
4 6640302211 นางสาวน้ำทิพย์ บุญเจริญ อังกฤษ10
5 6640302427 นางสาวอัญชิษา บุญมา อังกฤษ10
 คณะวิทยาการจัดการ
6 6540309101 นางสาวจารุวรรณ บำรุงกลาง อุตท่องเที่ยว10
7 6540309104 นางสาวบุญพิทักษ์ อุปคิ อุตท่องเที่ยว10
8 6540702132 นายพีรภัทร์ สวัสดีลาภา โลจิสติกส์10
9 6540704201 นางสาวกัญยารัตน์ พึมขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
10 6540704203 นางสาวณัฐกานต์ รอดกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
11 6540704215 นางสาวอภิญญา มินขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
12 6540704217 นายกิตติพงษ์ ปะธิปะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
13 6540704220 นายชยพล กรอบทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
14 6540704222 นายณัฐดนัย พงศ์กฤษกร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
15 6540704225 นายธนวัฒน์ พึ่งพิมาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
16 6540704231 นายสหรัฐ จันทร์ชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
17 6541001225 นายธนภัทร อุดมผล นิเทศศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 6540203101 นางสาวกนกวรรณ สนนอก เคมี10
19 6540203102 นางสาวศิรินภา พืมขุนทด เคมี10
20 6540208104 นางสาวจีรนันท์ ด่านกระโทก เทคนิคการสัตวแพทย์10
21 6540208108 นางสาวฐิตาภา แต่งทรัพย์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
22 6540208109 นางสาวฐิตาภา ฝ่ายสอน เทคนิคการสัตวแพทย์10
23 6540208127 นางสาวอารดา หนองบุญ เทคนิคการสัตวแพทย์10
24 6540208128 นางสาวอินทิรา เยี่ยมจัตุรัส เทคนิคการสัตวแพทย์10
25 6540208134 นายนฤดล ปันดอน เทคนิคการสัตวแพทย์10
26 6640207105 นางสาวภัทรธิดา ดำรงเชื้อ วิทย์กีฬา10
27 6640207107 นางสาวหทัยรัตน์ เชื่องดี วิทย์กีฬา10
28 6640207112 นายฉัตรธงไชย เสริมใหม่  วิทย์กีฬา10
29 6640207115 นายณัฐพงษ์ แย้มจันทึก วิทย์กีฬา10
30 6640207119 นายธนพัฒน์ ภูมิจันทึก วิทย์กีฬา10
31 6640207141 นายสุเมธ แฟมไธสง วิทย์กีฬา10
32 6640207144 นายอัจฉริยะ อุตตะมะ วิทย์กีฬา10
33 6640207207 นางสาวอนัญญา ค้อนดี วิทย์กีฬา10
34 6640207237 นายศักดิพัฒน์ ปลิวจันทึก วิทย์กีฬา10
35 6640207402 นางสาวชลธิชา คูณกิ่ง วิทย์กีฬา10
36 6640207404 นางสาวแพรพรรณ สิงห์สำราญ วิทย์กีฬา10
37 6640207406 นางสาวศิรภัสสร คะเวรัมย์ วิทย์กีฬา10
38 6640207407 นายกรกฤต ไทยป้อม วิทย์กีฬา10
39 6640207442 นายอภิสิทธิ์ โพยนอก วิทย์กีฬา10
40 6640208134 นางสาวหนึ่งฤทัย เหล่าเกียรติพงษ์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123