รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา003114 : เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302223 นางสาวสมฤดี น่วมนวล อังกฤษ10
2 6540303137 นายจิณณวัตร ตุ้มเมืองโดน จีน10
3 6540303140 นางสาวเพชรลดา ตรัยศิลานันท์ จีน10
4 6540303238 นายรพีวิทย์ บินสุขฤทธิ์ จีน10
5 6540307201 นางสาวกรกนก พิมพ์ศรี อังกฤษธุรกิจ10
6 6540501128 นายคุณานนท์ วิชาเกวียน นิติ10
7 6540501302 นางสาวกุลสตรี สีดำ นิติ10
8 6540501311 นางสาวบุษกร เจิงสูงเนิน นิติ10
9 6540501313 นางสาวไปรยา บุตรละคร นิติ10
10 6540501317 นางสาวรินรดา บุตรศรี นิติ10
11 6640302118 นางสาวพิยดา พิมูลขันธ์ อังกฤษ10
12 6640302125 นางสาวสุภาวิณี เสียงใส อังกฤษ10
13 6640302134 นายเธียรธันวา นาดี อังกฤษ10
14 6640302428 นาย เมืองมนต์ คลื่นพลกรัง อังกฤษ10
15 6641801131 นายธนโชติ ประตูชัย ร.บ.10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 6540207128 นายพีรพัฒน์ พิมพ์พา วิทย์กีฬา10
17 6540207129 นายภาณุพงษ์ สูนสูงเนิน วิทย์กีฬา10
18 6540214105 นางสาวสุกัลญา ปีกกระโทก เทคโนสารสนเทศ10
19 6540214118 นายรัชชานนท์ เบ็ญมาศ เทคโนสารสนเทศ10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
20 6640801126 นางสาววิมลสิริ แจ่มเเจ้ง สาธารณสุขชุมชน10
21 6640801223 นางสาวรุ่งลาวัลย์ แก้วใส สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123