รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา003114 : เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302116 นางสาวเพียงหทัย เหล่าสะพาน อังกฤษ10
2 6540302130 นางสาวอารียา ภัทรโชคชัย อังกฤษ10
3 6540303201 นางสาวกนกพร เพ็ชรศิริ จีน10
4 6540303203 นางสาวจันทร์ธิมา ใจน่าน จีน10
5 6540303209 นางสาวณัชชา ทองยา จีน10
6 6540303214 นางสาวนัชชา พูนวิลัย จีน10
7 6540303219 นางสาวพรพรรณ เกียรติวราภรณ์ จีน10
8 6540303224 นางสาวเพ็ญนภา แสนหิน จีน10
9 6540303230 นางสาววริษา คุณภู่ จีน10
10 6540303231 นางสาวสตรีรัตน์ ชุมสงค์ จีน10
11 6540307215 นางสาวพิชญ์นาฏ โพธิ์ผา อังกฤษธุรกิจ10
12 6540307216 นางสาวเพ็ญพิชชา สีหะวงษ์ อังกฤษธุรกิจ10
13 6540901224 นางสาวสุพัตรา วงษ์ชาติ รปศ.10
14 6541801202 นางสาวกาญจนา ชินโคตร ร.บ.10
15 6541801214 นางสาวบุตรสตรี อิเคะมะสึ ร.บ.10
16 6541801301 นางสาวกัญญาวีร์ ใจชุ่ม ร.บ.10
17 6541801305 นางสาวชนิกานต์ แกล้วกล้า ร.บ.10
18 6541801314 นางสาวเบญจมาส ศุภอุดร ร.บ.10
19 6541801328 นางสาวสุทธิศา แก้วปรือ ร.บ.10
20 6640301111 นางสาวณัฏฐ์ชญา กล้าหาญ ไทย10
21 6640301132 นางสาวศุธิดา เหลืองสนิท ไทย10
22 6640301134 นางสาวสุมิตรา จากนอก ไทย10
 คณะวิทยาการจัดการ
23 6540310111 นางสาวปนัดดา จันทร์ศรี การโรงแรม10
24 6540310119 นางสาววรันดา ดอนผา การโรงแรม10
25 6540701203 นางสาวกัตติกา หีบไธสง การจัดการ10
26 6540701213 นางสาวธนัตดา ทานกิ่ง การจัดการ10
27 6540701221 นางสาวปาริตา เจิมจอหอ การจัดการ10
28 6540701225 นางสาวพัชรินทร์ เยาว์ไธสง การจัดการ10
29 6540701237 นางสาวพรรณธนภัก วงศ์รัตนจิรากุล การจัดการ10
30 6540705105 นางสาวกานต์ชนก สุวิชา การตลาด10
31 6540705209 นางสาวจิราวรรณ ลังตา การตลาด10
32 6541001234 นายวัชรากร สินครบุรี นิเทศศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 6540213201 นางสาวชรินรัตน์ ขันติ วิทย์คอม10
34 6540213210 นายจิรันธนิน อันทะหวา วิทย์คอม10
35 6540213212 นายธงชัย คำทองทิพย์ วิทย์คอม10
36 6540213226 นายสหรัช แสนศิริ วิทย์คอม10
37 6540213228 นายอนุวัต ศรีนาม วิทย์คอม10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
38 6640402101 นางสาวณัฏฐณิชา โพคาทรัพย์ ออกแบบอุต10
39 6640402102 นางสาวพิมพ์ชนก พระเสนา ออกแบบอุต10
40 6640402103 นายปัญญา สีสันต์ ออกแบบอุต72
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123