รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา003114 : เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540301117 นางสาวมนัสนันท์ เมาไธสง ไทย10
2 6540302107 นางสาวชิดชนก อินเคน อังกฤษ10
3 6540302230 นายจักรกฤษณ์ สายน้ำเย็น อังกฤษ10
4 6540302231 นายณัฐพนธ์ เงียบจังหรีด อังกฤษ10
5 6540302233 นายดารินทร์ ปานนภา อังกฤษ10
6 6540302238 นายภูริภัทร ไชยขันธุ์ อังกฤษ10
7 6540302240 นายสุดที่รัก เทพศร อังกฤษ10
8 6540303207 นางสาวชมพูนุช พรมนิกร จีน10
9 6540306113 นางสาวพรรพฤกษา หวานขม ญี่ปุ่น10
10 6540901210 นางสาวบลิรัตน์ เกวียนสำโรง รปศ.10
11 6541801213 นางสาวนันทิพร กลิ่นขจร ร.บ.10
12 6541801215 นางสาวประกายดาว ดุขุนทด ร.บ.10
13 6541801219 นางสาวภัศรา อาจโยธา ร.บ.10
14 6541801234 นายชวฤธิ์ ภูรีโรจนวงศ์ ร.บ.10
15 6541801237 นายนิติภูมิ พือขุนทด ร.บ.10
16 6541801241 นายสมบูรณ์เกียรติ ทิพยชยางกุล ร.บ.10
17 6541801331 นางสาวหนึ่งฤทัย เฉลิมผล ร.บ.10
18 6541801337 นายปฏิภาณ แส่กระโทก ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
19 6540704109 นางสาวปภานัน พาสันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
20 6540704131 นายศุภณัฐ บรรยงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
21 6540704206 นางสาวนันทวรรณ โตอนันต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
22 6540705101 นางสาวกนกวรรณ พื้นทะเล การตลาด10
23 6540705119 นางสาวพรกิตติมา พิริยะตระกูล การตลาด10
24 6540705206 นางสาวขวัญจิรา แก้ววังปา การตลาด10
25 6540705211 นางสาวชิติญญา ดีขุนทด การตลาด10
26 6540705223 นางสาวรักษณาลี อุปถัมภ์ การตลาด10
27 6540705227 นางสาวสุชัญญา เลียบกระโทก การตลาด10
28 6540705237 นางสาวปวันรัตน์ แก้วเหล็กไหล การตลาด10
29 6641001210 นางสาวบุศราวดี เพ็ชรหมื่นไวย นิเทศศาสตร์10
30 6641001218 นางสาวสุนิสา พิไลกุล นิเทศศาสตร์10
31 6641001224 นายจีรณัฐชัย ทองใบ นิเทศศาสตร์10
32 6641001225 นายชยานันต์ เวียงสีมา นิเทศศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 6540208105 นางสาวจุฑารัตน์ กอพลูกลาง เทคนิคการสัตวแพทย์10
34 6540208107 นางสาวชูขวัญ พิศเพ็ง เทคนิคการสัตวแพทย์10
35 6540208114 นางสาวปรารถนา เพ็ญจันทร์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
36 6540208120 นางสาวลดารัตน์ เจริญนางรอง เทคนิคการสัตวแพทย์10
37 6540213123 นายศุภกร มิ่มกระโทก วิทย์คอม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
38 6540217116 นางสาวภณิดา เผ่าศิริ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
39 6540217118 นางสาววัชรี นุ่นศพ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
40 6540217121 นางสาวสายรุ่ง บุญเงิน อนามัยสิ่งแวดล้อม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123