รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา003114 : เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302101 นางสาวกัญญาวีร์ รงคะกุลพิพัฒน์ อังกฤษ10
2 6540302201 นางสาวเกวลิน ชัยแหม่ง อังกฤษ10
3 6540302203 นางสาวคีตภัทร ดงกระโทก อังกฤษ10
4 6540302239 นายรวินันท์ พระสนชุ่ม อังกฤษ10
5 6540305109 นางสาววีรยา ศรีสวัสดิ์ สารสนเทศศาสตร์ฯ10
6 6540305110 นางสาวอภิรดี ประโรกิจจักร์ สารสนเทศศาสตร์ฯ10
7 6541801217 นางสาวพรสรัญ เสมอใจ  ร.บ.10
8 6541801304 นางสาวจินนารี ตันเฮงฮวด ร.บ.10
9 6541801308 นางสาวณัฐนิชา บรรเทาญาติ ร.บ.10
10 6541801339 นายภูริณัฐ ตาลชัย ร.บ.10
11 6640302124 นางสาวศศิธร แสงชัย อังกฤษ10
 คณะวิทยาการจัดการ
12 6541001117 นางสาวศุภมาศ จงห่อกลาง นิเทศศาสตร์10
13 6541001118 นางสาวอภิญญา แพงแก้ว นิเทศศาสตร์10
14 6541001130 นายพงศกร ขอพลกลาง นิเทศศาสตร์10
15 6541001137 นายอิทธิพัทธ์ ขำศิริ นิเทศศาสตร์10
16 6541001213 นางสาวพิชญา ผลห้า นิเทศศาสตร์10
17 6541001216 นางสาววีรลักษณ์ รูปขาว นิเทศศาสตร์10
18 6541001233 นายรฐนนท์ เครือณรงค์ นิเทศศาสตร์10
19 6640701202 นางสาวเกษรินทร์ นพคุณ การจัดการ10
20 6640701321 นางสาววรรณนิดา แย้มจำนงค์ การจัดการ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 6540207115 นายชลนที ภักดีจอหอ วิทย์กีฬา10
22 6540207137 นายอภินันท์ ในกระโทก วิทย์กีฬา72
23 6540207140 นายเอกสิทธิ์ รื่นณรงค์ วิทย์กีฬา10
24 6640208135 นางสาวฉันทนัทธ์ โกมารกุล ณ นคร เทคนิคการสัตวแพทย์10
25 6640213104 นางสาวยิ่งรัก บังกระโทก วิทย์คอม10
26 6640213105 นางสาวสุพัตรา ไซมะเริง วิทย์คอม10
27 6640213202 นางสาวนันทิกานต์ ใหญ่กระโทก วิทย์คอม10
28 6640215110 นายจิระพันธ์ ขจรฤทธิ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
29 6640215129 นายวสันต์ พุขุนทด เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123