รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา003114 : เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่
กลุ่มP8
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540305102 นางสาวชวัลนุช ลาสุด สารสนเทศศาสตร์ฯ10
2 6540305104 นางสาวนฏกร สลับศรี สารสนเทศศาสตร์ฯ10
3 6540305112 นายธนาตย์ปราชญ์ โกฏสระน้อย สารสนเทศศาสตร์ฯ10
4 6540307223 นางสาวอิศริยา มีหนองใหญ่ อังกฤษธุรกิจ10
5 6540602101 นางสาวเชิงพิชญ์ มีศิลป์ ทัศนศิลป์10
6 6540602103 นางสาวพรนภา แซ่เติ๋น ทัศนศิลป์10
7 6540602104 นางสาวพรรณวดี ขอด่านกลาง ทัศนศิลป์10
8 6540602115 นายอภิสิทธิ์ ไชยชนะ ทัศนศิลป์10
9 6540901110 นางสาวนิรุชา เอื้อสันเทียะ รปศ.10
10 6540901112 นางสาวปูระดา หมอกขุนทด รปศ.10
11 6540901126 นางสาวอนงนาฏ ชนขุนทด รปศ.10
12 6540901417 นางสาวราตรี ทวีพงษ์ รปศ.10
13 6540901424 นางสาวสุภาภรณ์ อัศวภูมิ รปศ.10
14 6540901435 นายธีรภัทร ก้อกระโทก รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
15 6540702104 นางสาวณิชกานต์ ฉิมพะเนา โลจิสติกส์10
16 6540702106 นางสาวนันชรีรัตน์ เพ็งรอด โลจิสติกส์10
17 6540702107 นางสาวประภาภัทร แยบสูงเนิน โลจิสติกส์10
18 6540702111 นางสาวพรรณพษา แหล่แก่น โลจิสติกส์10
19 6540702113 นางสาวมณีรัตน์ คุ้มทอง โลจิสติกส์10
20 6540702125 นางสาวอาทิตติยา แสงวิเชียร โลจิสติกส์10
21 6540702127 นายชัยบัญชา ชาลี โลจิสติกส์10
22 6540702130 นายธนวรรธณ์ ประวันนา โลจิสติกส์10
23 6540702202 นางสาวณัฏฐณิชา ราชสมบัติ โลจิสติกส์10
24 6540702203 นางสาวณัฐฐินันท์ จันโทวาท โลจิสติกส์10
25 6540702204 นางสาวต้นข้าว วงจันทร์ โลจิสติกส์10
26 6540702210 นางสาวพรยุพา วิเชียร โลจิสติกส์10
27 6540702214 นางสาวลลิตา จันทะดวง โลจิสติกส์10
28 6540702215 นางสาววรัญญา ชัยสงค์ โลจิสติกส์10
29 6540702216 นางสาววันวิสาข์ ฟุ้งสันเทียะ โลจิสติกส์10
30 6540702217 นางสาววิศรุตา คุ้มวงศ์ โลจิสติกส์10
31 6540702218 นางสาวศิราพร สุขประดิษฐ์ โลจิสติกส์10
32 6540702219 นางสาวสิรินาถ สายชุมดี โลจิสติกส์10
33 6540702223 นางสาวอรัญญา จันทรักษ์ โลจิสติกส์10
34 6540702224 นางสาวอัญชิสา ทองอินทร์ โลจิสติกส์10
35 6541101102 นางสาวชามาวีร์ แสงเจริญ เศรษฐศาสตร์10
36 6541101105 นางสาวดวงกมล หมายรอกลาง เศรษฐศาสตร์10
37 6541101116 นายกฤษกร แว่นไธสง เศรษฐศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 6540215103 นางสาวธนัชพร นันท์ขุนทด เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
39 6540215104 นางสาวนราทร วิพรรณะ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
40 6640214101 นางสาวจันทร์จิรา ผุยกระโทก เทคโนสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123