รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา003116 : แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302105 นางสาวจุฑารัตน์ บุราณรักษ์ อังกฤษ10
2 6540302112 นางสาวปราณี บกสันเทียะ อังกฤษ10
3 6540302119 นางสาววนพร พวงตะคุ อังกฤษ10
4 6540302125 นางสาวสุชัญญา เหลื่อมนอก อังกฤษ10
5 6540302234 นายนภัสกร ตุ้มทองสำโรง อังกฤษ10
6 6540306125 นางสาวอภัสรา เฝ้าหนองดู่ ญี่ปุ่น10
7 6540306127 นายกิตติภพ มุ่งชอบกลาง ญี่ปุ่น10
8 6540306131 นายนรพนธ์ ประพาสพงษ์ ญี่ปุ่น10
9 6540501406 นางสาวณัชชา เลิศสกุล นิติ10
10 6540501413 นางสาวพรนัชชา พูนสำลี นิติ10
11 6540501416 นางสาวรวิวัณ โอนสันเทียะ นิติ10
12 6540501430 นายธีระภัทร์ เดชวงศ์ นิติ10
13 6540501433 นายภานุวัฒน์ ทองวิเศษ นิติ10
14 6541801207 นางสาวณัฐชา สุขจันทึก ร.บ.10
15 6541801210 นางสาวธนภรณ์ เรียงทอง ร.บ.10
16 6541801302 นางสาวกานดามณี พ่วงกลาง ร.บ.10
17 6541801310 นางสาวธันยพร ทวีเปล่ง ร.บ.10
18 6541801318 นางสาวพิมวิภา ทศน้อย ร.บ.10
19 6541801326 นางสาวศุภกานต์ แสนเดช ร.บ.10
20 6541801334 นายชวัลกร ดาบพิมพ์ศรี ร.บ.10
21 6541801335 นายณัฐภัทร เนาว์ประเสริฐ ร.บ.10
22 6541801338 นายปุนร์วสุ สมพงษ์ ร.บ.10
23 6541801341 นายสัจบรรณ ร้อยแก่นจันทร์ ร.บ.10
24 6640302333 นายธันวา ชาญนอก อังกฤษ10
 คณะวิทยาการจัดการ
25 6540701325 นายสุรเดช กลิ่นจันทร์ การจัดการ10
26 6540704103 นางสาวชลธิชา รวมสันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
27 6540704104 นางสาวณัทภรณ์ มิตรชอบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
28 6540704113 นางสาวสิรีธร แป้สูงเนิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
29 6540704117 นายกรกฤษณ์ สีดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
30 6540704121 นายชาญวิทย์ เรืองมะเริง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
31 6540704124 นายธนดล ยอดพิมาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
32 6540704125 นายธนวัฒน์ บำรุงกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
33 6540704129 นายพีรพัฒน์ กล้าหาญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
34 6540704205 นางสาวธัญสุดา ด้วงทะเล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
35 6540704207 นางสาวเบญจวรรณ ยิ่งแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
36 6540704209 นางสาวประภัสสร ดีหมื่นไวย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
37 6540704213 นางสาวสุชาดา ทนงใจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
38 6540704214 นางสาวสุรินทร พูลโพธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
39 6540704226 นายนราวิชญ์ สุขพิมาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
40 6540704228 นายพงศพัฒน์ โค่นดอนขวาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41 6540201108 นางสาวณฤดี ชื่นสระน้อย คหกรรม10
42 6540201109 นางสาวธัญพร โสภาไฮ คหกรรม10
43 6540201117 นางสาววาธิณี เเซ่เล่า คหกรรม10
44 6540201121 นางสาวอภิญญา นรดี คหกรรม10
45 6540201128 นายปารเมศ โกสุมสัย คหกรรม10
46 6540207121 นายธนธรณ์ จันทร์สุวรรณ วิทย์กีฬา10
47 6540213129 นายอพิชัย อนุจร วิทย์คอม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
48 6540216115 นางสาวธัญญลักษณ์ เหลื่อมหมื่นไวย อาชีวอนามัย10
49 6540216140 นางสาวสุชาดา พิรักษา อาชีวอนามัย10
50 6640801207 นางสาวชนาภา ชัยบำรุง สาธารณสุขชุมชน10
51 6640801215 นางสาวปิยนุช โพธิวัฒน์ สาธารณสุขชุมชน10
52 6640801218 นางสาวพิชญาภา จันทรวาด สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123