รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา003116 : แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540301109 นางสาวณัฐริกา แย้มชัยภูมิ ไทย10
2 6540301126 นางสาวสิริกาญณ์ พูนดี ไทย10
3 6540302212 นางสาวปริณดา แก้วก้อง อังกฤษ10
4 6540302220 นางสาวศรินทร์ญาพรร ศิรินัยต์ อังกฤษ10
5 6540901306 นางสาวฐิติวรรณ ไพราม รปศ.10
6 6540901436 นายพงศภัค สนพะเนาว์ รปศ.10
7 6540901437 นายภูมิลักษณ์ มาดี รปศ.10
8 6540901441 นายอภิชัย จีนกลาง รปศ.10
9 6541801122 นางสาววรรณพร ดิษฐ์ขุนทด ร.บ.10
10 6641801203 นางสาวจิราพร การถาง ร.บ.12
11 6641801305 นางสาวญาณิกา พุทธา ร.บ.10
12 6641801314 นางสาวพัชรีวรรณ ถาพิลา ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
13 6540310116 นางสาวภูริชญา ด่ำกระโทก การโรงแรม10
14 6540310126 นางสาวสุมินตรา ซ้อนกระโทก การโรงแรม10
15 6540310133 นายนนทวุฒิ สนพิมาย การโรงแรม10
16 6540704201 นางสาวกัญยารัตน์ พึมขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
17 6540704203 นางสาวณัฐกานต์ รอดกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
18 6540704215 นางสาวอภิญญา มินขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
19 6540704217 นายกิตติพงษ์ ปะธิปะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
20 6540704220 นายชยพล กรอบทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
21 6540704222 นายณัฐดนัย พงศ์กฤษกร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
22 6540704225 นายธนวัฒน์ พึ่งพิมาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
23 6540704231 นายสหรัฐ จันทร์ชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
24 6541001101 นางสาวกนกกร นาสกาศ นิเทศศาสตร์60
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 6540201102 นางสาวกัญญาณัฐ อินทรวิเชียรคชา คหกรรม10
26 6540201103 นางสาวกาญจนา มงคล คหกรรม10
27 6540201106 นางสาวญาณิศา พึ่งน้ำ คหกรรม10
28 6540201107 นางสาวฐาปนียกานต์ ศรีบัวหลวง คหกรรม10
29 6540210105 นางสาวพิชญาภา ชื่นชม เกษตรศาสตร์10
30 6540210107 นางสาวเพชรมณี ชิดสูงเนิน เกษตรศาสตร์10
31 6540210116 นายปาราเมศ สุริยันต์ เกษตรศาสตร์10
32 6540214112 นายบดินทร์ เงินตรา เทคโนสารสนเทศ10
33 6640207127 นายพงษ์สิทธิ์ จำปี วิทย์กีฬา10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
34 6541402106 นางสาวนทีทิพย์ หาญบาง วิศวกรรมการก่อสร้าง10
35 6541402107 นางสาวพจมาน จักร์ศรีรัตน์ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
36 6541402111 นางสาวหฤทัยรัตน์ พิมพ์ศรี วิศวกรรมการก่อสร้าง10
37 6541402117 นายฑิณกร วงษ์นอก วิศวกรรมการก่อสร้าง10
38 6541402118 นายณัชพล เก่งการทำ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
39 6541402129 นายเอกภพ พึ่งภูมิ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
40 6641402111 นายกันตนพ ป้องนาน วิศวกรรมการก่อสร้าง10
41 6641402112 นายกิตติพงษ์ กลิ่นจันทร์ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
42 6540801203 นางสาวกัลยากร มารศรี สาธารณสุขชุมชน10
43 6540801206 นางสาวจีรนันท์ เตือนขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
44 6540801220 นางสาววทันยา ขออยู่กลาง สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123