รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000205 : การผลิตสื่อผสมในสังคมดิจิทัล
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540306124 นางสาวอนุธิดา ไพบูลย์ ญี่ปุ่น10
2 6540307302 นางสาวจตุพร กุยแก้ว อังกฤษธุรกิจ10
3 6540501429 นายธนกร ลันวงษา นิติ10
4 6540901306 นางสาวฐิติวรรณ ไพราม รปศ.10
5 6540901436 นายพงศภัค สนพะเนาว์ รปศ.10
6 6540901437 นายภูมิลักษณ์ มาดี รปศ.10
7 6540901441 นายอภิชัย จีนกลาง รปศ.10
8 6640302114 นางสาวปราญชลี แจ้งโรจน์ อังกฤษ10
9 6640302329 นายโกศล ดาวจันอัด อังกฤษ10
10 6640302401 นางสาวกมลนัทธ์ พวงสำเภา อังกฤษ10
11 6640501133 นายธนวิชญ์ ปัญญา นิติ10
 คณะวิทยาการจัดการ
12 6540310128 นางสาวอารียา วาปีเน การโรงแรม10
13 6540310129 นายกฤตพัฒน์ ชัชวาลศิลาชัย การโรงแรม10
14 6540701101 นางสาวกชพรรณ แปรงกระโทก การจัดการ10
15 6540701108 นางสาวฉัตรชฎา แจ่มแจ้ง การจัดการ72
16 6540701126 นางสาวพิชชา ปลั่งกลาง การจัดการ10
17 6540701127 นางสาวพิมพ์พิศา สิทธิประเสริฐ การจัดการ10
18 6540701205 นางสาวขวัญเเก้ว ศรีสมภาร การจัดการ10
19 6540701210 นางสาวณัฏฐณิชา โนมขุนทด การจัดการ10
20 6540701212 นางสาวณัฐริกา เอี่ยมอยู่แท้ การจัดการ10
21 6540701218 นางสาวเบญจวรรณ ทรัพย์สมบัติ การจัดการ10
22 6540701219 นางสาวปรียากร ประกอบธรรม การจัดการ10
23 6540701238 นางสาวฮาริตรา กองใหญ่กลาง การจัดการ10
24 6540701245 นายรุจิกร คงศักดิ์ตระกูล การจัดการ10
25 6540701247 นางสาวศุภรัตน์ ชีโพธิ์ การจัดการ10
26 6540704129 นายพีรพัฒน์ กล้าหาญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
27 6540704132 นายสาโรจน์ กรุกลางดอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
28 6541001133 นายมงคล พึ่งทอง นิเทศศาสตร์10
29 6541001135 นายวิสิฐ ฤทธิเดช นิเทศศาสตร์10
30 6541001214 นางสาวแพรวา ชิดนอก นิเทศศาสตร์10
31 6541001218 นางสาวอภินทร์พร กิจกังวล นิเทศศาสตร์10
32 6640704130 นายภูริพันธ์ อรุณปรีดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
33 6640704214 นายจักรพงศ์ ขานกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
34 6640705119 นางสาวรุ่งทิวา บุญพามา การตลาด10
35 6640705128 นางสาวอารียา บุญทูรย์ การตลาด60
36 6640705208 นางสาวธัญพิชชา ชวงบุรี การตลาด10
37 6640705226 นางสาวอรัญญา ถุงน้ำคำ การตลาด60
38 6641001144 นายอัครวินท์ แพทย์กลาง นิเทศศาสตร์10
39 6641001203 นางสาวจิราภรณ์ นิลนามะ นิเทศศาสตร์10
40 6641001210 นางสาวบุศราวดี เพ็ชรหมื่นไวย นิเทศศาสตร์10
41 6641001218 นางสาวสุนิสา พิไลกุล นิเทศศาสตร์10
42 6641001224 นายจีรณัฐชัย ทองใบ นิเทศศาสตร์10
43 6641001225 นายชยานันต์ เวียงสีมา นิเทศศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44 6640211102 นางสาวรวิสรา สายจันทร์ สถิติ10
45 6640215120 นายพร้อมเพียง สุขนาคินทร์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
46 6640215124 นายภูบดินทร์ เรืองจำรัส เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123