รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000205 : การผลิตสื่อผสมในสังคมดิจิทัล
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540301108 นางสาวณัฐณิชา กาบสันเทียะ ไทย10
2 6540301111 นางสาวนันทิชา สนโสม ไทย10
3 6540301115 นางสาวพิยดา พรมภักดี ไทย10
4 6540301121 นางสาวศศิรดา สิ่วไธสง ไทย10
5 6540301125 นางสาวสโรชา จันดาจารย์ ไทย10
6 6540301127 นางสาวสิริยากร เพียงแก้ว ไทย10
7 6540301132 นายสิทธินันท์ ตุ้มจอหอ ไทย10
8 6540302205 นางสาวชณาลัย ทรงศิริเลิศ อังกฤษ10
9 6540302223 นางสาวสมฤดี น่วมนวล อังกฤษ10
10 6540302234 นายนภัสกร ตุ้มทองสำโรง อังกฤษ10
11 6540302235 นายปฏิยุทธ์ ค้ำชู อังกฤษ10
12 6540307304 นางสาวชาลิสา พิมพ์กระโทก อังกฤษธุรกิจ10
13 6540307312 นางสาวปัณฑิตา กิ่งนอก อังกฤษธุรกิจ10
14 6540501104 นางสาวโฉมฤทัย สิริปิ นิติ10
15 6540501106 นางสาวฐิติรัตน์ นพวรรณ นิติ10
16 6640501216 นางสาวปาณิศา จบศักดิ์สาย นิติ10
17 6640501219 นางสาวพิยดา วรรณศิริวัฒนา นิติ10
18 6640601113 นางสาวเมธาวี อินทร์สำราญ นิเทศศิลป์10
19 6640602103 นางสาวเบญญาภา โกซิน ทัศนศิลป์10
20 6640602107 นางสาวเรอิคะ สร้อยสน ทัศนศิลป์10
 คณะวิทยาการจัดการ
21 6540309112 นายสุธากร แซ่อึ้ง อุตท่องเที่ยว10
22 6540310107 นางสาวทิพย์นารี ศิริสุข การโรงแรม10
23 6540310112 นางสาวผณิตา กระจ่างโพธิ์ การโรงแรม10
24 6540310117 นางสาวยูกิ ยินดีรัมย์ การโรงแรม10
25 6540702114 นางสาวรัตนา อสิพงษ์ โลจิสติกส์10
26 6540702213 นางสาวรสริน จันทร์ศรี โลจิสติกส์10
27 6540702220 นางสาวสุรัสวดี กันรัมย์ โลจิสติกส์10
28 6540705202 นางสาวกฤติยาภรณ์ คงทะเล การตลาด10
29 6540705207 นางสาวจริยา ธีรวัฒนางกูร การตลาด10
30 6540705226 นางสาวศิริฉัตร โหมกศาลา การตลาด10
31 6640701238 นายรักษิต ปลั่งกลาง การจัดการ10
32 6641001108 นางสาวธันปพร ปลั่งกลาง นิเทศศาสตร์10
33 6641001109 นางสาวธิติมา ธรรมทักษา นิเทศศาสตร์10
34 6641001111 นางสาวเบญจวรรณ เหลืองอร่าม นิเทศศาสตร์10
35 6641001113 นางสาวพรรณนภา ศุภมาตย์ นิเทศศาสตร์10
36 6641001117 นางสาววัชราภรณ์ สีหอมกลิ่น นิเทศศาสตร์10
37 6641001136 นายภูวริศ คล้อยสุวรรณ์ นิเทศศาสตร์10
38 6641001142 นายอนันต์ คุณศักดิ์ นิเทศศาสตร์10
39 6641001201 นางสาวกมลวรรณ เกิดอุลิต นิเทศศาสตร์10
40 6641001208 นางสาวธันยมัย ใจอดทน นิเทศศาสตร์10
41 6641001215 นางสาวมัญชรี เดชขุนทด นิเทศศาสตร์10
42 6641001220 นางสาวอภิญญา อินทร์กระโทก นิเทศศาสตร์10
43 6641001235 นายภีมปพัชญ์ ขำคมเขตร์ นิเทศศาสตร์10
44 6641001238 นายวัชรพงษ์ เพิ่มญาติ นิเทศศาสตร์10
45 6641001241 นายอณัฐพัช เรืองกระโทก นิเทศศาสตร์10
46 6641901101 นางสาวสุดารัตน์ สวยกลาง ทล.บ. (การจัดการข้อมูลดิจิทัล)60
47 6641901104 นายพงศ์อมร พืบขุนทด ทล.บ. (การจัดการข้อมูลดิจิทัล)10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48 6540213129 นายอพิชัย อนุจร วิทย์คอม10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
49 6641403110 นายจิรัฏฐภณ กองกมล วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
50 6641403111 นายชนาธิป หมั่นทองหลาง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
51 6641403115 นายณัฐพัชร์ จำปาวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
52 6540216115 นางสาวธัญญลักษณ์ เหลื่อมหมื่นไวย อาชีวอนามัย10
53 6540216140 นางสาวสุชาดา พิรักษา อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123