รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา004309 : ธุรกิจออนไลน์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540303129 นางสาววนิดา เดชมะเริง จีน10
2 6540303135 นางสาวอริสราภรณ์ แก้วสีใส จีน10
3 6540303212 นางสาวตริตาภรณ์ พิมพ์พงษ์พัฒน์ จีน10
4 6540307114 นางสาวพรนิภา อาษามนต์ อังกฤษธุรกิจ72
5 6540307315 นางสาวพิชญารัตน์ นาบำรุง อังกฤษธุรกิจ10
6 6540601138 นางสาวลี่หม่าน หวง นิเทศศิลป์10
7 6640601131 นายธุวานนท์ มังกรรัตนะกุล นิเทศศิลป์10
 คณะวิทยาการจัดการ
8 6540701104 นางสาวณัฏฐณิชา สุรีย์พิศาล การจัดการ10
9 6540701114 นางสาวธมลวรรณ ศิริมาตย์ การจัดการ10
10 6540701131 นางสาวรัชฎาพร จรพินิจ การจัดการ10
11 6540701133 นางสาวศลิษา แซ่หนึง การจัดการ10
12 6540701202 นางสาวกัญญากร เปรี่ยมพิมาย การจัดการ10
13 6540701232 นางสาววิจิตรา แซ่หนึง การจัดการ10
14 6540701241 นายทิณวัต แลไธสง การจัดการ10
15 6540701244 นายพีรชัช นาคเครือ การจัดการ10
16 6540705119 นางสาวพรกิตติมา พิริยะตระกูล การตลาด10
17 6540705131 นายธนาศักดิ์ สบายดี การตลาด10
18 6540705217 นางสาวปณิตา นันทอนันต์ การตลาด10
19 6640705118 นางสาวรัชฎาพร รังกระโทก การตลาด10
20 6640705122 นางสาววริศรา เกตุลาพร การตลาด10
21 6640705130 นายจักรี ปักการถา การตลาด10
22 6640705133 นายชินดนัย หอขุนทด การตลาด10
23 6640705134 นายณัฐภัทร อินคล้าย การตลาด10
24 6640705234 นายไทเลอร์ ธนาธร ฮัดสัน การตลาด72
25 6640705238 นายพีรพัฒน์ ยางนอก การตลาด10
26 6641601111 นางสาวธีริศรา แสดขุนทด บัญชี10
27 6641601201 นางสาวกมลวรรณ เสี้ยมแหลม บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 6540201124 นางสาวเอมมิกา แสงจันทร์ คหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123