รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000311 : สังคมสีรุ้ง
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302131 นายชฎารัตน์ อับไพ อังกฤษ10
2 6540302226 นางสาวสุภารัตน์ เนินกลาง อังกฤษ10
3 6540305101 นางสาวกมลชนก นารี สารสนเทศศาสตร์ฯ10
4 6540305107 นางสาวพีรณัฐ พิมพ์ทองหลาง สารสนเทศศาสตร์ฯ10
5 6540306109 นางสาวเบญญาภา หอมจะบก ญี่ปุ่น10
6 6540307101 นางสาวกชกร รอรักกลาง อังกฤษธุรกิจ10
7 6540307205 นางสาวโชติรส วงศ์สมอ อังกฤษธุรกิจ10
8 6540307210 นางสาวบุปผาชาติ เก่าจอหอ อังกฤษธุรกิจ10
9 6540307211 นางสาวปภัสรา พืชพันธุ์ อังกฤษธุรกิจ10
10 6540307218 นางสาวลลนา ลีบุญญะ อังกฤษธุรกิจ10
11 6540307220 นางสาวศิโรรัตน์ พุ่มจันทร์ อังกฤษธุรกิจ10
12 6540307221 นางสาวสุชาดา บุญมี อังกฤษธุรกิจ10
13 6540601112 นางสาวปรียาพร สุขศรี นิเทศศิลป์10
14 6540601121 นางสาวอนันตญา พลอยตะคุ นิเทศศิลป์10
15 6640301102 นางสาวกรกมล คงมณี ไทย10
16 6640301106 นางสาวจันทิมาพร ไขทะเล ไทย10
17 6640307114 นางสาวปรียานุช นุงกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
18 6640307205 นางสาวจุฬาลักษณ์ นีกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
19 6640307212 นางสาวเบญญาภรณ์ ป้อมจัตุรัส อังกฤษธุรกิจ10
20 6640501308 นางสาวทิฆัมพร พวงขจร นิติ10
21 6640501309 นางสาวณัฐธิดา บ้ำสันเทียะ นิติ10
22 6640501317 นางสาวพรรณทิวา ไคร้หมู นิติ10
23 6640501339 นายวัฒนา ชุ่มชื่นสระน้อย นิติ10
24 6640501421 นางสาววราภรณ์ มังคะการ นิติ10
25 6640501438 นายภูริพัฒน์ ปราณีตพลกรัง นิติ10
26 6640602116 นางสาวขวัญชนก ฤทธิ์จันอัด ทัศนศิลป์72
 คณะวิทยาการจัดการ
27 6540701102 นางสาวกมลรัตน์ เนียนพลกรัง การจัดการ10
28 6540701110 นางสาวณปภัช เปลี่ยนกระโทก การจัดการ10
29 6540701111 นางสาวณัฐกานต์ พลทัศ การจัดการ10
30 6540701128 นางสาวภควดี คุ้มกระโทก การจัดการ10
31 6540701132 นางสาววรัมพร สายสมบัติ การจัดการ10
32 6540701134 นางสาวศิโรรัตน์ ไทยป้อม การจัดการ10
33 6540701138 นางสาวอุไรวรรณ ชาญกระโทก การจัดการ10
34 6540701140 นายคณิศร คำเกษ การจัดการ10
35 6540701142 นายธาดา สุวรรณประทีป การจัดการ10
36 6540701143 นายปิติพรรดิ สุระเสียง การจัดการ10
37 6540701144 นายพิชญากรณ์ ดอกพุดซา การจัดการ10
38 6540701216 นางสาวเนตรนภา แผ่แสงจันทร์ การจัดการ10
39 6540701223 นางสาวพรชิตา เศษดา การจัดการ10
40 6540701226 นางสาวพิมพ์ประภา หาจัตุรัส การจัดการ10
41 6540701234 นางสาวสิดาพร ริยะป่า การจัดการ10
42 6540701243 นายพศวัตร พลดอน  การจัดการ10
43 6540705106 นางสาวเกวลิน เพชรเล็ก การตลาด10
44 6540705122 นางสาวแพรวัลย์ ถูระพี การตลาด10
45 6540705123 นางสาวยุภารัตน์ อุ่นผ่อง การตลาด10
46 6540705124 นางสาวระวีวรรณ ฝาดสูงเนิน การตลาด10
47 6540706103 นางสาวจุฑารัตน์ แสวขุนทด การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
48 6540706106 นางสาวดารารัตน์ มีคุณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
49 6540706109 นางสาวธิดารัตน์ มีคุณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
50 6540706110 นางสาวเบญญทิพย์ วัชรวิศิษฏ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
51 6540706112 นางสาวพิมพิศา โททอง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
52 6540706114 นางสาวลลิตา สุขจรัส การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
53 6540706123 นายบัณฑิต วงค์หิรัญ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
54 6541001103 นางสาวกุลนิดา แก้ววิลัย นิเทศศาสตร์72
55 6560310101 นางสาวจิราพร เมฆปะคำ การโรงแรม10
56 6560310102 นางสาวธันยา บำรุงสงฆ์ การโรงแรม10
57 6560310103 นางสาวปิยธิดา จงกลนีย์ การโรงแรม10
58 6560310105 นางสาวพิทยารัตน์ กล่ำพรมราช การโรงแรม10
59 6560310107 นางสาวอภัสรา ศิริ การโรงแรม10
60 6560310109 นางสาวอาริยา มูลโพธิ์ การโรงแรม10
61 6640701103 นางสาวจรรยพร สร้อยเสน การจัดการ10
62 6640701113 นางสาวเบญจวรรณ จงคลาดกลาง การจัดการ10
63 6640701118 นางสาวภัทรวดี ละมูล การจัดการ10
64 6640701125 นางสาวสิวาพร พิมพ์รรณา การจัดการ10
65 6640701128 นางสาวสุภาภรณ์ เนียนพลกรัง การจัดการ10
66 6640705117 นางสาวมณีรัตน์ เล็บสูงเนิน การตลาด10
67 6640705203 นางสาวจารุศิริ ธงสันเทียะ การตลาด10
68 6640705227 นางสาวอาทิตยา เหมือดขุนทด การตลาด10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
69 6640207305 นางสาวลลิตา บุญพง วิทย์กีฬา10
70 6640207405 นางสาววรรณภา จันทร์นอก วิทย์กีฬา10
71 6640208109 นางสาวณัฎฐณิชา ศรีจรัส เทคนิคการสัตวแพทย์10
72 6640208116 นางสาวพรพิมล บำรุงเขต เทคนิคการสัตวแพทย์10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
73 6540217111 นางสาวธิดารัตน์ แหล้ป้อง อนามัยสิ่งแวดล้อม10
74 6540217126 นางสาวอริสรา ภูบิน อนามัยสิ่งแวดล้อม10
75 6540801103 นางสาวกัญญากร ทองสุข สาธารณสุขชุมชน10
76 6540801108 นางสาวชญานิศ ควบจังหรีด สาธารณสุขชุมชน10
77 6540801112 นางสาวบุษลักษณ์ บุญลาย สาธารณสุขชุมชน10
78 6540801113 นางสาวเบญจวรรณ วงศ์มะเริง สาธารณสุขชุมชน10
79 6540801114 นางสาวปณิดา ง้าวชัยภูมิ สาธารณสุขชุมชน10
80 6540801123 นางสาววริศรา ไมล์ขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
81 6540801125 นางสาวศศิวิมล ปีแหล่ สาธารณสุขชุมชน10
82 6540801133 นางสาวอริญา ศิริสุข สาธารณสุขชุมชน10
83 6540801136 นายภัทรพล เพ็ชรจันทร์ สาธารณสุขชุมชน10
84 6540801202 นางสาวกรวิภา ดวงตา สาธารณสุขชุมชน10
85 6540801204 นางสาวจันทิมา จุปะมานะ สาธารณสุขชุมชน10
86 6540801208 นางสาวชนกนันท์ อิ่นอ้อย สาธารณสุขชุมชน10
87 6540801212 นางสาวเบญจวรรณ จงกสิกรรม สาธารณสุขชุมชน10
88 6540801215 นางสาวปูเป้ หอจันทึก สาธารณสุขชุมชน10
89 6540801225 นางสาวศุภัทสิรินญา เชดนอก สาธารณสุขชุมชน10
90 6540801226 นางสาวสิริยากร เขียวหนู สาธารณสุขชุมชน10
91 6540801229 นางสาวสุพัตรา ลาดกระโทก สาธารณสุขชุมชน10
92 6640217104 นางสาวจันธิดา คำอินทร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
93 6640217107 นางสาวจุรีพร เพชรสังคูณ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
94 6640217120 นางสาวเพียงพร ทุนสูงเนิน อนามัยสิ่งแวดล้อม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123