รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000404 : เช็คอินโคราช
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 5780106133 นายภูมิตะวัน แก้วขาว พละ10
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 6540301101 นางสาวกัญญารัตน์ นาชัยคำ ไทย10
3 6540301105 นางสาวขวัญหทัย ปะติคำ ไทย10
4 6540301118 นางสาวรัญชิดา สิมสาโรจน์ ไทย10
5 6540301124 นางสาวษศิปัญจา ศรีนนทา ไทย10
6 6540303109 นางสาวฐิติยา พิมพ์เเพทย์ จีน10
7 6540303116 นางสาวนีรนุช ศาลากลาง จีน10
8 6540303126 นางสาวมนัสนันท์ เลพิมาย จีน10
9 6540303127 นางสาวมาลินี ลมพิมาย จีน10
10 6540303133 นางสาวสุภาพร แพนดี จีน10
11 6540303134 นางสาวสุวิษา เศษสูงเนิน จีน10
12 6540303216 นางสาวเบญจมาภรณ์ สวนหนองปริง จีน10
13 6540306133 นายปรมี เหมือนนาดอน ญี่ปุ่น10
14 6540307110 นางสาวนิธาดา ดูเรืองรัมย์ อังกฤษธุรกิจ10
15 6540307114 นางสาวพรนิภา อาษามนต์ อังกฤษธุรกิจ72
16 6540307118 นางสาวรัตนาภรณ์ กองนอก อังกฤษธุรกิจ10
17 6540307304 นางสาวชาลิสา พิมพ์กระโทก อังกฤษธุรกิจ10
18 6540307315 นางสาวพิชญารัตน์ นาบำรุง อังกฤษธุรกิจ10
19 6540501107 นางสาวณัฐธิดา ชินาการ นิติ10
20 6540501126 นางสาวอาทิตยา วรรณจรูญ นิติ10
21 6540501128 นายคุณานนท์ วิชาเกวียน นิติ10
22 6540501135 นายวันทยาวุธ กินขุนทด นิติ10
23 6540501136 นายอดิศักดิ์ จันทร์ไตร นิติ72
24 6540501202 นางสาวกัลยา อาสาวงษ์ นิติ10
25 6540501303 นางสาวเจนจิรา รานอก นิติ10
26 6540501323 นางสาวสายธาร จ่าชัยภูมิ นิติ10
27 6540501329 นายต้นตระกูล คุ้มสุวรรณ นิติ10
28 6540501330 นายธนิสร อนันฤทธิ์ นิติ10
29 6540501417 นางสาวรุ่งทิวา ช่วยรัมย์ นิติ10
30 6540501421 นางสาวศศิประภา นพคุณ นิติ10
31 6540501424 นางสาวสุพิชฌา เชื้อชำนาญ นิติ10
32 6540501426 นางสาวอุรชา โพธิ์เอม นิติ10
33 6541801126 นางสาวศิรารัตน์ รอดนอก ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
34 6540705129 นางสาวอรณิชา แต๊ะอินรัมย์ การตลาด10
35 6540705132 นายเพชรรัตน์ ยอดมีศรี การตลาด10
36 6540705208 นางสาวจอมขวัญ หวังฟังกลาง การตลาด10
37 6540705209 นางสาวจิราวรรณ ลังตา การตลาด10
38 6541001215 นางสาวมัณฑนา ทาวะรัตน์ นิเทศศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 6540208134 นายนฤดล ปันดอน เทคนิคการสัตวแพทย์10
40 6540208135 นายบูรภา ชาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์10
41 6540213207 นายกฤชภาณุพัฒน์ กุลพรม วิทย์คอม10
42 6540213218 นายพงษ์ณวัช บุญเอกอารีย์ วิทย์คอม10
43 6540213224 นายศุภโชค พินิจไชย วิทย์คอม10
44 6540215107 นางสาวมารีนา ทาชิโระ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
45 6540215118 นายนรินทร์ คูณกลาง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
46 6640204106 นางสาวธิดารัตน์ บ่องกระโทก ชีววิทยา10
47 6640204121 นางสาวสุชานันท์ พันธนาม ชีววิทยา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123