รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000404 : เช็คอินโคราช
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540301108 นางสาวณัฐณิชา กาบสันเทียะ ไทย10
2 6540301115 นางสาวพิยดา พรมภักดี ไทย10
3 6540301120 นางสาวศรินยา นวลกระโทก ไทย10
4 6540301127 นางสาวสิริยากร เพียงแก้ว ไทย10
5 6540303101 นางสาวกนกกร เล่าวจีศาสตร์ จีน10
6 6540303140 นางสาวเพชรลดา ตรัยศิลานันท์ จีน10
7 6540303205 นางสาวเจนจิรา ท่าพิมาย จีน10
8 6540303215 นางสาวนิศารัตน์ แถมเกษม จีน10
9 6540303219 นางสาวพรพรรณ เกียรติวราภรณ์ จีน10
10 6540303223 นางสาวพุทธชาติ ภูมิคอนสาน จีน10
11 6540303231 นางสาวสตรีรัตน์ ชุมสงค์ จีน10
12 6540303232 นางสาวสุธิดา ศาลางาม จีน10
13 6540303233 นางสาวสุรีย์รัตน์ กาฬสินธุ์สระน้อย จีน10
14 6540501112 นางสาวปภาดา วรรณสังข์ นิติ10
15 6540501203 นางสาวจิราภา ยิ่งคิด นิติ10
16 6540501205 นางสาวช่อชมพู จันทีนอก นิติ10
17 6540501209 นางสาวธิดารัตน์ ศรีสอง นิติ72
18 6540501231 นายนิธิพจน์ นิพนธ์ไชย นิติ10
19 6540501233 นายพานเพชร พิพัฒน์ธนสาร นิติ10
20 6540501301 นางสาวกษมา สิมพะราช นิติ10
21 6540501431 นายบดิณเดชา ปลั่งกลาง นิติ60
22 6540501434 นายวรวุฒิ ศรีสงคราม นิติ10
23 6540901123 นางสาวสิรินทรา สมนึก รปศ.10
24 6540901211 นางสาวประวีณา ภมรฤทธิชัย รปศ.10
25 6540901212 นางสาวพรชนก ฟ้าคุ้ม รปศ.10
26 6540901242 นางสาวอาภัสรา จันทา รปศ.10
27 6540901416 นางสาวยุภา กรมนวล รปศ.72
28 6541801105 นางสาวจุฑาธิบดิ์ ไพเราะ ร.บ.10
29 6541801203 นางสาวเกวลี สันมะโน ร.บ.10
30 6541801226 นางสาวศิริรัตน์ ผายวัฒน์ ร.บ.10
31 6541801236 นายนนทกร นพสันเทียะ ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
32 6540704123 นายณัฐปคัลภ์ เทอดไพรสันต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
33 6541001217 นางสาวสุทธาทิพย์ อรรคพงษ์ นิเทศศาสตร์10
34 6541001228 นายนรวิชญ์ วิชาธรรม นิเทศศาสตร์10
35 6541601102 นางสาวกนกวรรณ สิมาจารย์ บัญชี10
36 6541601105 นางสาวชรินทร์รัตน์ ยิ่งนอก บัญชี10
37 6541601107 นางสาวธนภรณ์ พลงาม บัญชี10
38 6541601109 นางสาวธิดารัตน์ ศรีโฉม บัญชี10
39 6541601112 นางสาวปนัดดา โพธิ์สุวรรณ บัญชี10
40 6541601116 นางสาวภัทรภรณ์ สอระพัฒน์ บัญชี10
41 6541601122 นางสาวศศินิภา นามไธสง บัญชี10
42 6541601130 นายพงศกร รอสูงเนิน บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43 6540207124 นายนาทาม จันทานิตย์ วิทย์กีฬา10
44 6540213114 นายธรณธันย์ ศิริพรรณา วิทย์คอม10
45 6540213217 นายนิติวัฒน์ ฟราย วิทย์คอม10
46 6540213229 นายอัสธาดา เบิกขุนทด วิทย์คอม10
47 6640207411 นายเจษฎาภรณ์ บำราชเข็ญ วิทย์กีฬา10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
48 6540216104 นางสาวกิตติวรา มนขุนทด อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123