รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000404 : เช็คอินโคราช
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540301110 นางสาวธารวิมล สร้อยนาค ไทย10
2 6540303119 นางสาวปิยฉัตร สาตะสิน จีน10
3 6540303202 นางสาวกนกวรรณ อินทร์กลาง จีน10
4 6540303208 นางสาวญาดารัตน์ บุญประชม จีน10
5 6540303212 นางสาวตริตาภรณ์ พิมพ์พงษ์พัฒน์ จีน10
6 6540303213 นางสาวนงนภัส มีพวงผล จีน10
7 6540303222 นางสาวพิศุทธิภา หวังหมู่กลาง จีน10
8 6540303228 นางสาวลักษณ์นารา พูลสุวรรณ์ จีน10
9 6540307105 นางสาวชุติกาญจน์ จะริตรัมย์ อังกฤษธุรกิจ72
10 6540307226 นายธนธัญ ราสูงเนิน อังกฤษธุรกิจ10
11 6540307301 นางสาวกัญญารัตน์ หมีดงนอก อังกฤษธุรกิจ10
12 6540307309 นางสาวนันทนัช ศรีวัง อังกฤษธุรกิจ10
13 6540307312 นางสาวปัณฑิตา กิ่งนอก อังกฤษธุรกิจ10
14 6540307313 นางสาวพชรพร พุทธบุรี อังกฤษธุรกิจ10
15 6540307321 นางสาวสุชานาถ ม่วงโสภา อังกฤษธุรกิจ10
16 6540501101 นางสาวกมลวรรณ โคตรคำ นิติ10
17 6540501102 นางสาวกันยาลัดย์ คำใจ นิติ10
18 6540501122 นางสาวศศิมา เจนปรุ นิติ10
19 6540501204 นางสาวชนกานต์ พิมพ์จันทร์ นิติ10
20 6540501207 นางสาวณัฐธิดา เพชรเสถียรไชย นิติ10
21 6540501213 นางสาวปิยนุช สมบูรณ์ นิติ10
22 6540501217 นางสาวรัตนวารี คูณแก้ว นิติ10
23 6540501222 นางสาวศิริมาญา โถเล็ก นิติ10
24 6540501224 นางสาวสุธิมา ดุลกลาง นิติ10
25 6540501403 นางสาวฉัตรวิไล ช่องงาม นิติ10
26 6540501404 นางสาวชนิสรา วังนาค นิติ10
27 6540501407 นางสาวทักษภรณ์ อินกกผึ้ง นิติ10
28 6540501412 นางสาวปาณิสรา นาคะพงศ์พันธ์ นิติ10
29 6540501422 นางสาวศิริลักษณ์ บุตรนิตย์ นิติ10
30 6540901122 นางสาวศุภานัน สอาดรัมย์ รปศ.10
31 6541801139 นายภัคพล ปู่ช่วย ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
32 6540702114 นางสาวรัตนา อสิพงษ์ โลจิสติกส์10
33 6540704116 นางสาวอรพิณ ชอบเรียบร้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
34 6540704119 นายจิรวัฒน์ ธีรพงษ์พัฒนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 6540201112 นางสาวนุสบา รัตนานุสรณ์ คหกรรม10
36 6540201118 นางสาววิไลลักษณ์ บุญศรี คหกรรม10
37 6640207226 นายปิยะพันธ์ อภิรัตน์ วิทย์กีฬา10
38 6640207435 นายวิทวัส บุตรเวียงพันธ์ วิทย์กีฬา10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
39 6541402101 นางสาวกัญญากร อาสานอก วิศวกรรมการก่อสร้าง10
40 6541402105 นางสาวธัญญารัตน์ แก้วพันใน วิศวกรรมการก่อสร้าง10
41 6541402109 นางสาวเยาวรัตน์ ไชยจังหรีด วิศวกรรมการก่อสร้าง10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
42 6540217103 นางสาวขนิษฐา เพ็งปลั่ง อนามัยสิ่งแวดล้อม10
43 6540217109 นางสาวณัฐธิชา ชำนาญกิจ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
44 6540217115 นางสาวปุณยนุช โพธิ์ศรี อนามัยสิ่งแวดล้อม10
45 6540217122 นางสาวสิริ แคนติ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123