รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000404 : เช็คอินโคราช
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302227 นางสาวอนุสา ปิยะ อังกฤษ10
2 6540303211 นางสาวณัฐรุจา แลบัว จีน10
3 6540306130 นายธนดล ดวงศรี ญี่ปุ่น10
4 6540306140 นายโศภฌ จารุจิตร ญี่ปุ่น10
5 6540306141 นายสิทธวีร์ มีนิสสัย ญี่ปุ่น10
6 6540306143 นายอัษฎาวุธ ทองแก้ว ญี่ปุ่น10
7 6540501318 นางสาววรัญญา เกียรติบุญญากร นิติ10
8 6540501430 นายธีระภัทร์ เดชวงศ์ นิติ10
9 6540501433 นายภานุวัฒน์ ทองวิเศษ นิติ10
10 6540901301 นางสาวกวินทรา นนทะชัย รปศ.10
11 6540901313 นางสาวพรสวรรค์ กลั่นขุนทด รปศ.10
12 6540901316 นางสาวมุกรินทร์ ตรีเมฆ รปศ.10
13 6540901318 นางสาวลักษิกา แก้วพะไล รปศ.10
14 6540901322 นางสาวสาวิตรี รุ่งสูงเนิน รปศ.10
15 6540901330 นายจักรภัทร สุปิรัยธร รปศ.10
16 6541801102 นางสาวกัลยกร ทันใจ ร.บ.10
17 6541801108 นางสาวณัฐธิชา เอี่ยมศิริ ร.บ.10
18 6541801116 นางสาวปิยสุดา กรงนอก ร.บ.10
19 6541801127 นางสาวสวรส จันทร์หอม ร.บ.10
20 6541801134 นายชโนดม ทันนา ร.บ.10
21 6541801136 นายธรรณธร สิทธิสุธี ร.บ.10
22 6541801138 นายปวริศฐ์ สุทธิภัคบริพัชร์ ร.บ.10
23 6541801207 นางสาวณัฐชา สุขจันทึก ร.บ.10
24 6541801209 นางสาวณัฐิดา แสนบุญศิริ ร.บ.10
25 6541801210 นางสาวธนภรณ์ เรียงทอง ร.บ.10
26 6541801235 นายชุติพันธ์ ทับกระโซ่ ร.บ.10
27 6541801302 นางสาวกานดามณี พ่วงกลาง ร.บ.10
28 6541801305 นางสาวชนิกานต์ แกล้วกล้า ร.บ.10
29 6541801310 นางสาวธันยพร ทวีเปล่ง ร.บ.10
30 6541801314 นางสาวเบญจมาส ศุภอุดร ร.บ.10
31 6541801316 นางสาวพรนิภา ชาติชาย ร.บ.10
32 6541801318 นางสาวพิมวิภา ทศน้อย ร.บ.10
33 6541801319 นางสาวภิญญดา อ่อนทะเล ร.บ.10
34 6541801322 นางสาววรัญญา บุญมาใส ร.บ.10
35 6541801326 นางสาวศุภกานต์ แสนเดช ร.บ.10
36 6541801328 นางสาวสุทธิศา แก้วปรือ ร.บ.10
37 6541801334 นายชวัลกร ดาบพิมพ์ศรี ร.บ.10
38 6541801335 นายณัฐภัทร เนาว์ประเสริฐ ร.บ.10
39 6541801338 นายปุนร์วสุ สมพงษ์ ร.บ.10
40 6541801341 นายสัจบรรณ ร้อยแก่นจันทร์ ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
41 6541601117 นางสาวภานรินทร์ หนูหล้า บัญชี10
42 6541601127 นายจีรภัทร ลาคำ บัญชี10
43 6541601129 นายบัญญวิต เกิดแก้ว บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44 6540210104 นางสาวพิชญาภรณ์ หวังคอนกลาง เกษตรศาสตร์10
45 6540215115 นายธนเดช แขขุนทด เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย60
46 6540215116 นายธัชพล ชุนเกาะ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123