รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640307233 นายวัชรากร เสระพล อังกฤษธุรกิจ10
2 6640501201 นางสาวกรรณิกา ทวีงาม นิติ10
3 6640501214 นางสาวเบญญาภา สกุลกัญจนา นิติ10
4 6640501230 นายจิรายุ สุวรรณศรี นิติ10
5 6640501240 นายศุภกร ติชัยพะเนา นิติ10
6 6640501241 นายอัมรินทร์ ดวงมณี นิติ10
7 6640501406 นางสาวชนากานต์ เนื่องสุรางค์รัศมี นิติ10
8 6640501412 นางสาวนภัสสร ห้องแซง นิติ10
9 6640501413 นางสาวนิภาธร เนหล้า นิติ10
 คณะวิทยาการจัดการ
10 6640310131 นางสาวศุภิสรา เจริญเกียรติ การโรงแรม10
11 6640701112 นางสาวธีราภรณ์ ประสานวงค์ การจัดการ10
12 6640701115 นางสาวไปรยาดา ปุ้งปูน การจัดการ10
13 6640701124 นางสาวสวรรยา หงทัพ การจัดการ10
14 6640701133 นายชัยธนาธิป ศิริ การจัดการ10
15 6640701137 นายพสิษฐ์ เพียงโงก การจัดการ10
16 6640701140 นายวันชัย มากมี การจัดการ10
17 6640701141 นายอรรถชัย เทพเนาว์ การจัดการ10
18 6640701224 นางสาวสาวิษตรี ทองดี การจัดการ10
19 6640701226 นางสาวสุพิชฌาย์ จึงสิริอังกูร การจัดการ10
20 6640701233 นายณคร ลี่ไพฑูรย์ การจัดการ10
21 6640701337 นายธวัชชัย สวนแจ้ง การจัดการ10
22 6640701346 นายสิทธิพงษ์ ภูเเสงศรี การจัดการ10
23 6640704216 นายชัยปณต คนดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
24 6640705101 นางสาวกมลวรรณ ดีล้อม การตลาด10
25 6640705214 นางสาวเพ็ญพิชชา โชสูงเนิน การตลาด10
26 6640705221 นางสาวลักษณา ระวังสระน้อย การตลาด10
27 6640705228 นายกนก ร่ายสูงเนิน การตลาด10
28 6640705240 นายรัชชานนท์ ขจร การตลาด10
29 6640707118 นายบุณยวีร์ พิรินทร์ยวง การเงิน10
30 6641001240 นายสัณหณัฐ หัสครบุรี นิเทศศาสตร์10
31 6641101101 นางสาวกรกนก เคียนขุนทด เศรษฐศาสตร์10
32 6641101102 นางสาวธีรยา นารีจันทร์ เศรษฐศาสตร์10
33 6641101104 นางสาวนิลมณี ภูดงน้อย เศรษฐศาสตร์10
34 6641101106 นางสาวมาลาตี ทิศกระโทก เศรษฐศาสตร์10
35 6641101108 นางสาวอรวี สังโส เศรษฐศาสตร์10
36 6641101109 นางสาวอาทิติยา หมู่ศิริ เศรษฐศาสตร์10
37 6641101110 นายกิตติชัย วรรณดร เศรษฐศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 6640201111 นางสาวดวงนภา แสงทอง คหกรรม10
39 6640201113 นางสาวนพณัฐ กัลลประวิทย์ คหกรรม10
40 6640201119 นางสาวรัตนลักษณ์ ราชวงค์ คหกรรม10
41 6640201124 นางสาวสิริรัตน์ โพธิ์นอก คหกรรม10
42 6640201127 นางสาวสุมาลี ด้วงศรีทอง คหกรรม10
43 6640201130 นางสาวอาภัสรา พักจอหอ คหกรรม10
44 6640201133 นายณัฐนันท์ หาพรหม คหกรรม10
45 6640202102 นางสาวกมลชนก ปืนโก วิทย์ สวล.10
46 6640202109 นางสาวทิชานันท์ วรรณทอง วิทย์ สวล.10
47 6640202114 นางสาวอิญกฤษ เสียงดี วิทย์ สวล.10
48 6640202115 นายณัฐชัย เชียงใหม่ วิทย์ สวล.10
49 6640202117 นายอิศรานุวัฒน์ ศรีเพ็ชร วิทย์ สวล.10
50 6640204102 นางสาวจิราภา มีชำนาญ ชีววิทยา10
51 6640204104 นางสาวชลลดา ตั้วสูงเนิน ชีววิทยา10
52 6640204108 นางสาวนภสร อันทะเกษ ชีววิทยา10
53 6640204110 นางสาวปัทมปรานี ทองนาค ชีววิทยา10
54 6640204111 นางสาวปาริยากร แก้ววิจิตร ชีววิทยา10
55 6640204112 นางสาวพรวิมล บุตรนอก ชีววิทยา10
56 6640204113 นางสาวพลอยชมพู วงศ์พรม ชีววิทยา10
57 6640204115 นางสาวภัชชากาญจน์ ด้ายรินรัมย์ ชีววิทยา10
58 6640204117 นางสาววัชราวลี เบียดนอก ชีววิทยา10
59 6640204119 นางสาวศิริภัสสร แฝงด่านกลาง ชีววิทยา10
60 6640204202 นางสาวเพชรทองแท้ เบิกขุนทด ชีววิทยา10
61 6640204204 นายธรรณธรณ์ ศรีชุ่ม ชีววิทยา10
62 6640207102 นางสาวชฎาภรณ์ อินเลี้ยง วิทย์กีฬา10
63 6640207108 นายกฤษฎา บัวระพา วิทย์กีฬา10
64 6640207110 นายกุลธร โพธิชาติ วิทย์กีฬา10
65 6640207114 นายณัฐชานนท์ ตุ้ยพิมาย วิทย์กีฬา10
66 6640207118 นายธนกฤต จงดี วิทย์กีฬา10
67 6640207120 นายธนภูมิ กรพันธ์ วิทย์กีฬา10
68 6640207126 นายประกรรษวิต พระเดชกิ่ง วิทย์กีฬา10
69 6640207137 นายศรายุทธ พาพันธ์ วิทย์กีฬา10
70 6640207138 นายศุภกร ชัยวงค์ วิทย์กีฬา10
71 6640207215 นายณัฐภัทร หนูกระโทก วิทย์กีฬา10
72 6640207226 นายปิยะพันธ์ อภิรัตน์ วิทย์กีฬา10
73 6640207235 นายวัลลภ แดนพิมาย วิทย์กีฬา10
74 6640207244 นายอำพล สวยครบุรี วิทย์กีฬา10
75 6640207302 นางสาวชนาภา ผลบุญ วิทย์กีฬา10
76 6640207304 นางสาวพุธิตา มนขุนทด วิทย์กีฬา10
77 6640207310 นายจตุรินทร์ บุญภิญโญ วิทย์กีฬา10
78 6640207324 นายนิธิ สัตย์นาโค วิทย์กีฬา10
79 6640207327 นายพลวัชร แสนสุข วิทย์กีฬา10
80 6640207335 นายวายุ เตื่อยจันทึก วิทย์กีฬา10
81 6640207336 นายวุฒิศักดิ์ ฉิมนอก วิทย์กีฬา10
82 6640207339 นายสหรัฐ มหาสงคราม วิทย์กีฬา10
83 6640207423 นายนรภัทร เรืองกระโทก วิทย์กีฬา10
84 6640207426 นายปุรเชษฐ์ สุนารัตน์ วิทย์กีฬา10
85 6640207434 นายวรทัต หวังเติมกลาง วิทย์กีฬา10
86 6640212114 นายธนวัฒน์ มีชัย เทคโนอาหาร10
87 6640215101 นางสาวกิตติยา เทียมทองหลาง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
88 6640215102 นางสาวธีราพร เพราะกระโทก เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
89 6640215105 นางสาวสุกัญญา พานิช เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
90 6640215107 นายกรณัฐ ขิขุนทด เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
91 6640215130 นายศักดา สง่างาม เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
92 6640215132 นายสุวัฒน์ชัย วังเวง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
93 6640216110 นางสาวณัฐวิกานต์ ซอสูงเนิน อาชีวอนามัย10
94 6640216125 นางสาววรันธร พัฒน์พ่วง อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123