รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640303213 นางสาวปพิชญา หงษ์เวียงจันทร์ จีน10
2 6640501131 นายชนิณทร คร่ำทอง นิติ10
3 6640501211 นางสาวทิพวัลย์ ไตรรัตน์ นิติ10
4 6640501226 นางสาวสุพัฒตรา ยิ้มละมุล นิติ10
5 6640501239 นายวัฐนัย ทิพย์อักษร นิติ10
6 6640501301 นางสาวกรรณิการ์ โล่ห์นารายณ์ นิติ10
7 6640501434 นายธีรพัฒน์ งับสันเทียะ นิติ10
 คณะวิทยาการจัดการ
8 6640309108 นางสาวณัฐภรณ์ แก้วศรี อุตท่องเที่ยว10
9 6640309110 นางสาวนภาพร พิมารขันติ์ อุตท่องเที่ยว10
10 6640309114 นางสาววันวิสา รักษาสุวรรณ อุตท่องเที่ยว10
11 6640309115 นางสาววิไลรัตน์ ซอสูงเนิน อุตท่องเที่ยว10
12 6640309118 นางสาวอภิชญา ไชยะแสง อุตท่องเที่ยว10
13 6640309121 นางสาวอัยรดา นุ่มโหมด อุตท่องเที่ยว10
14 6640309122 นางสาวอือซางิ เพียรกลาง อุตท่องเที่ยว10
15 6640309126 นายชัยธวัช เจนชัย อุตท่องเที่ยว10
16 6640310109 นางสาวจุฑาภัทร หุ้มไธสง การโรงแรม10
17 6640701106 นางสาวชุตินันท์ ขันสี การจัดการ10
18 6640701126 นางสาวสุนิสา ศิลารักษ์ การจัดการ10
19 6640701129 นางสาวสุภาวินี อาษานอก การจัดการ10
20 6640701131 นายกชกร หวลจันทึก การจัดการ10
21 6640701134 นายณรงค์ฤทธิ์ กรินรักษ์ การจัดการ10
22 6640701135 นายธนภูมิ นาดี การจัดการ10
23 6640701138 นายภูริภัค เนนเลิศ การจัดการ10
24 6640701204 นางสาวชนัญชิดา วิชาธรรม การจัดการ10
25 6640701205 นางสาวชัญณุตม์สา เครือวัลย์ การจัดการ10
26 6640701208 นางสาวณัฐนรี บุตรเกษม การจัดการ10
27 6640701209 นางสาวณัฐสุดา พาสุข การจัดการ10
28 6640701210 นางสาวทัญญาพัชร ชาวดง การจัดการ10
29 6640701211 นางสาวธิดารัตน์ เจนด่านกลาง การจัดการ10
30 6640701213 นางสาวเบ็ญญาภา ปังกระโทก การจัดการ10
31 6640701214 นางสาวเปรมฤดี เทินสะเกษ การจัดการ10
32 6640701217 นางสาวภัณฑิรา เคาะผักแว่น การจัดการ10
33 6640701219 นางสาวยุพารัตน์ มีผิว การจัดการ10
34 6640701221 นางสาววิชชุดา พรมนิกร การจัดการ10
35 6640701225 นางสาวสุนิษา ศรีคำมา การจัดการ10
36 6640701227 นางสาวมณฑิชา ดีสูงเนิน การจัดการ10
37 6640701228 นางสาวสุภาวดี ฉิมวาส การจัดการ10
38 6640701231 นายกฤษณะชัย เลียบกระโทก การจัดการ10
39 6640701234 นายณัฐิวุฒิ ปิ่นสุวรรณ์ การจัดการ10
40 6640701237 นายภาณุวัฒน์ นวลใหม่ การจัดการ10
41 6640701239 นายลิขสิทธิ์ ชุมนา การจัดการ10
42 6640701240 นายอรชุน แสนภูมี การจัดการ10
43 6640701241 นางสาวประกายวรรณ ฉิมกลาง การจัดการ10
44 6640701303 นางสาวกิตติพิชญ์ บุญหนองเหล่า การจัดการ10
45 6640701332 นายณัฐติกร กลิ่นพิกุล การจัดการ10
46 6640701347 นายอัชญา มณีประเสริฐ การจัดการ10
47 6640704101 นางสาวกานต์ธิดา มิ่งสันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
48 6640704104 นางสาวนิกนาถ สกุลอิสระธรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
49 6640704111 นางสาวสุมิตรา พจน์ฉิมพลี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
50 6640704203 นางสาวนลินทิพย์ พฤทธิสาริกร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
51 6640704204 นางสาวเนตรนภา นรินทร์นอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
52 6640704217 นายณัฐกิตติ์ ปลาโพธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
53 6640704223 นายธีระพันธ์ หรดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
54 6640704228 นายพิชญุตม์ หงษ์ยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
55 6640704232 นายวรัญชัย สวยรูป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
56 6640704235 นายสรรพสิทธิ์ สอนสุภาพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
57 6641001217 นางสาววิชญาดา ด่านประเสริฐ นิเทศศาสตร์10
58 6641001221 นางสาวอักษราภัค แสงอรุณ นิเทศศาสตร์10
59 6641001236 นายรชานนท์ แย้มสูงเนิน นิเทศศาสตร์10
60 6641001244 นายอัษฎาพร พรมชัย นิเทศศาสตร์10
61 6641101202 นางสาวปนัดดา ประเสริฐศรี เศรษฐศาสตร์10
62 6641101204 นางสาวอมรา เการัมย์ เศรษฐศาสตร์10
63 6641101206 นายพีรพัฒน์ เปลี่ยนพุ่ม เศรษฐศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64 6640201110 นางสาวณิชาภัทร สุริยันต์ คหกรรม10
65 6640201122 นางสาววริศรา วงศ์พรหม คหกรรม10
66 6640201129 นางสาวอภิชญา สนิทพันธ์วงษ์ คหกรรม10
67 6640207116 นายณัฐวุฒิ มะอิสูงเนิน วิทย์กีฬา10
68 6640207122 นายธีรภัทร กิ่งนอก วิทย์กีฬา10
69 6640207241 นายเสฎฐวุฒิ นิลสันเทียะ วิทย์กีฬา10
70 6640207338 นายสมประสงค์ กุดเป่ง วิทย์กีฬา10
71 6640207435 นายวิทวัส บุตรเวียงพันธ์ วิทย์กีฬา10
72 6640213214 นายธีรัชชานนท์ แจ้งเขว้า วิทย์คอม10
73 6640215110 นายจิระพันธ์ ขจรฤทธิ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
74 6640215129 นายวสันต์ พุขุนทด เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
75 6641402103 นางสาวปาริชาติ วรรณ์ศิริ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
76 6640216114 นางสาวนัฐริน เกงขุนทด อาชีวอนามัย10
77 6640216115 นางสาวนิรชา ศรีวิสุทธิพงศ์ อาชีวอนามัย10
78 6640216137 นางสาวอนุสรา ปุราชะธัมมัง อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123