รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640501310 นางสาวดรุณี เอี้ยงสูงเนิน นิติ10
2 6640501338 นายพีรพัฒน์ เตียนจันทึก นิติ10
 คณะวิทยาการจัดการ
3 6640309123 นายกฤตนัย พาจุจันทาโร อุตท่องเที่ยว10
4 6640309132 นายวิษฬุต สีระสาน อุตท่องเที่ยว10
5 6640310102 นางสาวกรนันท์ พลอยกระจ่าง การโรงแรม10
6 6640310106 นางสาวจันทร์จิรา ผิวบาง การโรงแรม10
7 6640310130 นางสาวศุภจิรา อาจภัคดี การโรงแรม10
8 6640310132 นางสาวสุนิสา บัวนาค การโรงแรม10
9 6640701220 นางสาวรินรดา ร่วมสุข การจัดการ10
10 6640701229 นางสาวอนนทพร หักทะเล การจัดการ10
11 6640701302 นางสาวกนกวรรณ ป้อพันธุ์ดุง การจัดการ10
12 6640701311 นางสาวธัญพิมล มาเมือง การจัดการ10
13 6640701314 นางสาวเปรมสุดา ฤทธิ์จอหอ การจัดการ10
14 6640701316 นางสาวภคพร สุขเสริม การจัดการ10
15 6640701318 นางสาวรสิตา ชดจอหอ การจัดการ10
16 6640701323 นางสาววิภาวรรณ โลสันเทียะ การจัดการ10
17 6640701324 นางสาวศกุลตลา สิสถาน การจัดการ10
18 6640701325 นางสาวศศิปรียา ผลทวี การจัดการ10
19 6640701326 นางสาวศิริวรรณ บุญมา การจัดการ10
20 6640704107 นางสาวพรรณิภา อายุวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
21 6640704112 นางสาวอลิษา แสนกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
22 6640704120 นายเทียนชัย พิศเกาะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
23 6640704132 นายวรพล หาสีเสียด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
24 6640704219 นายเทิดศักดิ์ คนค้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
25 6640704226 นายปริพล นิภารักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
26 6640704236 นายสิทธิศักดิ์ เรืองกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
27 6640705130 นายจักรี ปักการถา การตลาด10
28 6640705135 นายธนฎิกรณ์ มีสมบัติประเสริฐ การตลาด10
29 6640705142 นายอิทธิพล แต้ประโคน การตลาด10
30 6640705242 นางสาววลัยพร มากนอก การตลาด10
31 6640706102 นางสาวณัฏฐณิชา ด้วงดี การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
32 6640706104 นางสาวปุณยาพร โสภา การจัดการทรัพยากรมนุษย์60
33 6640706105 นางสาวพรชิตา สุขขี การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
34 6640706108 นางสาวภาวินี วีระพงษ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
35 6640706109 นางสาวมณิภา ศรีคำผ่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
36 6640706110 นางสาวเยาวลักษณ์ ผลมาตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
37 6640706113 นางสาวอริสา มุ่งโนนบ่อ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
38 6640706114 นายณรงค์วิทย์ ทูโคกกรวด การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
39 6640706115 นายณัฐพล ชิณปัตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
40 6640706117 นายภูเบส ยตะโคตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
41 6640706122 นายอดิศร ขอเลื่อนกลาง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
42 6640706123 นายอภิรักษ์ พรมทอง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
43 6640706124 นางสาวธัญกัญจน์ แสนธิ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
44 6640706125 นางสาวดวงกมล บุญแก้ว การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
45 6641001141 นายสุวิจักรณ์ ธรรมธนากร นิเทศศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46 6640202112 นางสาววราภรณ์ คอยขุนทด วิทย์ สวล.10
47 6640204105 นางสาวณัฐธิดา หน่อทองหลาง ชีววิทยา10
48 6640204123 นางสาวสุภัสสร ตะติสูงเนิน ชีววิทยา10
49 6640204124 นางสาวอุทุมพร กางนอก ชีววิทยา10
50 6640204125 นายฐิตินันท์ ปัญญาวงค์ ชีววิทยา10
51 6640204201 นางสาวปรีญาณ์ดา โสโป ชีววิทยา10
52 6640204205 นายพิสิษฐ์ ปิดตะคุ ชีววิทยา10
53 6640207134 นายรัฐภูมิ ฉวยกระโทก วิทย์กีฬา10
54 6640207208 นายกฤษฎา กองคำ วิทย์กีฬา10
55 6640207230 นายภัทรพล ยิ่งดอน วิทย์กีฬา10
56 6640207242 นายอภิรักษ์ ไทยใหม่ วิทย์กีฬา10
57 6640207303 นางสาวณันธิกา กลิ้งพะไล วิทย์กีฬา10
58 6640207306 นางสาววริศรา จั่วสันเทียะ วิทย์กีฬา10
59 6640207320 นายธนวัฒน์ ดูสันเทียะ วิทย์กีฬา10
60 6640207325 นายปณัยกร เตชะวนกิจ วิทย์กีฬา10
61 6640207403 นางสาวนริศรา พืมขุนทด วิทย์กีฬา10
62 6640207413 นายณรัช เสนพันธ์ วิทย์กีฬา10
63 6640207417 นายธนกร ศรีบำรุง วิทย์กีฬา10
64 6640207429 นายเพชรภูมิ บ่อยกระโทก วิทย์กีฬา10
65 6640207431 นายรติ ปรอยกระโทก วิทย์กีฬา10
66 6640207436 นายศรัณ อินทร์คำ วิทย์กีฬา10
67 6640208106 นางสาวโชติกาญจน์ จันทร์แก้ว เทคนิคการสัตวแพทย์10
68 6640208109 นางสาวณัฎฐณิชา ศรีจรัส เทคนิคการสัตวแพทย์10
69 6640208116 นางสาวพรพิมล บำรุงเขต เทคนิคการสัตวแพทย์10
70 6640208122 นางสาวศุภสุดา แก้วสารภูมิ เทคนิคการสัตวแพทย์10
71 6640215122 นายพุฒิพงศ์ สุขสมพล เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123