รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640501102 นางสาวกัญญานัฐ ขวัญมั่น นิติ10
2 6640501104 นางสาวกานพิชชา นาคะพงศ์พันธ์ นิติ10
3 6640501110 นางสาวณัฐวดี ทองหลง นิติ10
4 6640501117 นางสาวปิยะนุช เฮืองศรี นิติ10
5 6640501120 นางสาวภานุศา ศรีงาม นิติ10
6 6640501124 นางสาววีณา เที่ยวกลาง นิติ10
7 6640501125 นางสาวสาวิตรี กัญหา นิติ10
8 6640501130 นายจิรภัทร ทัศน์ไพร นิติ10
9 6640501132 นายณภัทร ช่วยงาน นิติ10
10 6640501139 นายวงศกร ศิลาโคกกรวด นิติ10
11 6640501141 นายอภิชา ศิริปิตุภูมิ นิติ10
12 6640501203 นางสาวกัลยา ภูนิทาน นิติ10
13 6640501218 นางสาวพศิกา ญาติจันทึก นิติ10
14 6640501221 นางสาวรินรดี เศษดา นิติ10
15 6640501233 นายธนากร แก่นสันเทียะ นิติ10
16 6640501236 นายปฏิมากร สว่างจิตร นิติ10
17 6640501308 นางสาวทิฆัมพร พวงขจร นิติ10
18 6640501309 นางสาวณัฐธิดา บ้ำสันเทียะ นิติ10
19 6640501315 นางสาวประวรรณา อินทร์แป้นพะเนา นิติ10
20 6640501317 นางสาวพรรณทิวา ไคร้หมู นิติ10
21 6640501318 นางสาวพันธนันท์ ทองคลี่ นิติ10
22 6640501322 นางสาววารีลักษณ์ เล็กดา นิติ10
23 6640501335 นายบุญยะสิทธิ์ บุญครอง นิติ10
24 6640501336 นายปรัชญา ชูดีจันทร์ นิติ10
25 6640501339 นายวัฒนา ชุ่มชื่นสระน้อย นิติ10
26 6640501340 นายเสฏฐวุฒิ สีลาดเลา นิติ10
27 6640501341 นางสาวธิดารัตน์ ศิริ นิติ10
28 6640501417 นางสาวพรรณรัตน์ แฝงเมืองครุธ นิติ10
29 6640501425 นางสาวสุทธิดา แรกไธสง นิติ60
30 6640501426 นางสาวสุภัสสรา ขุนทอง นิติ10
31 6640501427 นางสาวอภิปราย เติบสูงเนิน นิติ10
32 6640501431 นายชินาพัฒน์ พัฒน์ฐานนท์ นิติ10
 คณะวิทยาการจัดการ
33 6640309103 นางสาวจารุวรรณ วิลัยแลง อุตท่องเที่ยว10
34 6640309120 นางสาวอัญชลิกา ขวัญสุริยะ อุตท่องเที่ยว10
35 6640701104 นางสาวจิราพร จ้อยเชื้อ การจัดการ10
36 6640701132 นายกฤษดา วิจบ การจัดการ10
37 6640701136 นายปฏิภาณ สุจริยา การจัดการ10
38 6640701235 นายบัณฑิต ศรีนอก การจัดการ10
39 6640701339 นายบุญญฤทธิ์ ซาเวียง การจัดการ10
40 6640704133 นายว่องไว เรืองหร่าย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
41 6640705117 นางสาวมณีรัตน์ เล็บสูงเนิน การตลาด10
42 6640705203 นางสาวจารุศิริ ธงสันเทียะ การตลาด10
43 6640705227 นางสาวอาทิตยา เหมือดขุนทด การตลาด10
44 6641001101 นางสาวกนกพร สุขะ นิเทศศาสตร์72
45 6641001104 นางสาวชญานี ดีไร่ นิเทศศาสตร์10
46 6641601106 นางสาวฐิตินันท์ หาริกัน บัญชี10
47 6641601108 นางสาวถนอมรัตน์ ทาสืบ บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48 6640207105 นางสาวภัทรธิดา ดำรงเชื้อ วิทย์กีฬา10
49 6640207107 นางสาวหทัยรัตน์ เชื่องดี วิทย์กีฬา10
50 6640207112 นายฉัตรธงไชย เสริมใหม่  วิทย์กีฬา10
51 6640207115 นายณัฐพงษ์ แย้มจันทึก วิทย์กีฬา10
52 6640207119 นายธนพัฒน์ ภูมิจันทึก วิทย์กีฬา10
53 6640207121 นายธนากร บอกขุนทด วิทย์กีฬา10
54 6640207141 นายสุเมธ แฟมไธสง วิทย์กีฬา10
55 6640207144 นายอัจฉริยะ อุตตะมะ วิทย์กีฬา10
56 6640207207 นางสาวอนัญญา ค้อนดี วิทย์กีฬา10
57 6640207213 นายเชิดชัย ฉลอมพงศ์ วิทย์กีฬา10
58 6640207222 นายธีรภัทร จันสิมมา วิทย์กีฬา10
59 6640207234 นายราชันย์ อะถมพรมราช วิทย์กีฬา10
60 6640207237 นายศักดิพัฒน์ ปลิวจันทึก วิทย์กีฬา10
61 6640207301 นางสาวจารุวรรณ ลานวิชัย วิทย์กีฬา10
62 6640207305 นางสาวลลิตา บุญพง วิทย์กีฬา10
63 6640207312 นายชนะศักดิ์ หอกระโทก วิทย์กีฬา10
64 6640207317 นายธนกร ชัยบุญ วิทย์กีฬา10
65 6640207318 นายธนพนธ์ เติมพรมราช วิทย์กีฬา10
66 6640207321 นายธราธร หมายมั่น วิทย์กีฬา10
67 6640207329 นายเพชรทวี นิลสง่า วิทย์กีฬา10
68 6640207332 นายรวีภัทร์ พิรักษา วิทย์กีฬา10
69 6640207337 นายศิรสิทธิ์ สุพร วิทย์กีฬา10
70 6640207340 นายสิรวิชญ์ ทนคง วิทย์กีฬา10
71 6640207402 นางสาวชลธิชา คูณกิ่ง วิทย์กีฬา10
72 6640207404 นางสาวแพรพรรณ สิงห์สำราญ วิทย์กีฬา10
73 6640207405 นางสาววรรณภา จันทร์นอก วิทย์กีฬา10
74 6640207406 นางสาวศิรภัสสร คะเวรัมย์ วิทย์กีฬา10
75 6640207407 นายกรกฤต ไทยป้อม วิทย์กีฬา10
76 6640207437 นายศิริราช ประจิตร วิทย์กีฬา10
77 6640207441 นายอนุรักษ์ รอดประเสริฐ วิทย์กีฬา10
78 6640207442 นายอภิสิทธิ์ โพยนอก วิทย์กีฬา10
79 6640208111 นางสาวณัฐณิชาฉัตร ฉัตรมนัสกุล เทคนิคการสัตวแพทย์10
80 6640208114 นางสาวนวนิกา พาทอง เทคนิคการสัตวแพทย์10
81 6640208115 นางสาวปลื้มจิต มาตตรี เทคนิคการสัตวแพทย์10
82 6640208118 นางสาวแพรพลอย โรจนพร เทคนิคการสัตวแพทย์10
83 6640208121 นางสาววิภาวดี แก้ววิเศษ เทคนิคการสัตวแพทย์12
84 6640208123 นางสาวสาวิกา หงษ์หาร เทคนิคการสัตวแพทย์10
85 6640208124 นางสาวสุทธิดา อาสาเนย์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
86 6640208132 นายนุตินันท์ หวือขุนทด เทคนิคการสัตวแพทย์10
87 6640212110 นายจิรายุส ปักษา เทคโนอาหาร10
88 6640214101 นางสาวจันทร์จิรา ผุยกระโทก เทคโนสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123