รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640302108 นางสาวณัฐธิดา ศิลป์ประกอบ อังกฤษ10
 คณะวิทยาการจัดการ
2 6640309105 นางสาวจุฬาลักษณ์ เชียรัมย์ อุตท่องเที่ยว10
3 6640309112 นางสาวปิยาภรณ์ จันทร์อิ่ม อุตท่องเที่ยว10
4 6640309117 นางสาวโสภิดา จงเพ็งกลาง อุตท่องเที่ยว10
5 6640309125 นายจิรเดช ฤกษ์จันทร์ อุตท่องเที่ยว10
6 6640309127 นายณัฐกร ทองเต็ม อุตท่องเที่ยว10
7 6640309131 นายวิชชา เผดิมผล อุตท่องเที่ยว10
8 6640309137 นายจิรวัฒน์ มะลังศรี อุตท่องเที่ยว10
9 6640701103 นางสาวจรรยพร สร้อยเสน การจัดการ10
10 6640701113 นางสาวเบญจวรรณ จงคลาดกลาง การจัดการ10
11 6640701114 นางสาวปัณฑิตา มวมขุนทด การจัดการ10
12 6640701118 นางสาวภัทรวดี ละมูล การจัดการ10
13 6640701125 นางสาวสิวาพร พิมพ์รรณา การจัดการ10
14 6640701128 นางสาวสุภาภรณ์ เนียนพลกรัง การจัดการ10
15 6640701139 นายรามเมฆา ปากเมย การจัดการ10
16 6640701207 นางสาวณัฐณิชา แสงรถ การจัดการ10
17 6640701222 นางสาวศิริวรรณ สินสมุทร การจัดการ10
18 6640701342 นายพัชระ วู้ชัยภูมิ การจัดการ10
19 6640702102 นางสาวกัญญารัตน์ มากนาคา โลจิสติกส์10
20 6640702103 นางสาวจิดาภา มำขุนทด โลจิสติกส์10
21 6640702108 นางสาวทยิดา ทุมเทียง โลจิสติกส์10
22 6640702118 นางสาวลอเรน จอย คลีเมนท์ส โลจิสติกส์10
23 6640702131 นายภูมิพัฒน์ แสนพิมพ์ โลจิสติกส์10
24 6640702213 นางสาวพัชรพร ขวัญเกษม โลจิสติกส์10
25 6640702217 นางสาวรัชฎาวรรณ โลกระโทก โลจิสติกส์10
26 6640702301 นางสาวกวิสรา ผุยคำพิ โลจิสติกส์10
27 6640702303 นางสาวจุฬาลักษณ์ ปัญญา โลจิสติกส์10
28 6640702307 นางสาวดลนภา ทนขุนทด โลจิสติกส์10
29 6640704103 นางสาวชนิภรณ์ สุขประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
30 6640704119 นายณัธฐวัฒน์ จี๊ดกล่ำ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
31 6640704126 นายปรานต์ภูมิ มีประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
32 6640704135 นายศุภวิชญ์ จุมพล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
33 6640704205 นางสาวเบญญาภา ภูอุทา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
34 6640704209 นางสาวศิรภัสสร แจ่มจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
35 6640704218 นายณัฐภูมิ แสนตรา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
36 6640704227 นายพรมนัส เมฆชุ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
37 6640705106 นางสาวณัฐฉรียาร์ ธิดาทรัพย์ การตลาด10
38 6640705107 นางสาวณัฐริกา สร้อยดอก การตลาด10
39 6640705110 นางสาวนริศรา กุลมา การตลาด10
40 6640705111 นางสาวน้ำริน อุ่มอาสา การตลาด10
41 6640705113 นางสาวผกากรอง เนาว์กลาง การตลาด10
42 6640705114 นางสาวพัชดาภา ทองทรัพย์ การตลาด10
43 6640705120 นางสาวรุ่งรัตน์ สมรูป การตลาด10
44 6640705126 นางสาวอรอุมา ต่อมิตร การตลาด10
45 6640705127 นางสาวอัญมณี ขุมทอง การตลาด10
46 6640705131 นายชยานันท์ ขันโคกกรวด การตลาด10
47 6640705132 นายชาญณรงค์ บัวกลาง การตลาด10
48 6640705133 นายชินดนัย หอขุนทด การตลาด10
49 6640705134 นายณัฐภัทร อินคล้าย การตลาด10
50 6640705138 นายปรีชาชาญ ปราณีตพลกรัง การตลาด10
51 6640705139 นายภูธเนศ อุทัยวัฒนา การตลาด10
52 6640705141 นายอภิรักษ์ เมฆะวงค์ การตลาด10
53 6640705205 นางสาวณัฐกานต์ ไปล่กระโทก การตลาด10
54 6640705215 นางสาวภัทราพร ภาอ่อน การตลาด10
55 6640705218 นางสาวรัชนีกร โพธิ์ดี การตลาด10
56 6640705219 นางสาวรุ่งนภา เพชรกระโทก การตลาด10
57 6640705223 นางสาวสุกัลญาณี ทิพวรรณ์ การตลาด10
58 6640705225 นางสาวอรอนงค์ สังชม การตลาด10
59 6640705229 นายทรรศนันทน์ ขันตี การตลาด10
60 6640705231 นายชลชัย ศิลปะ การตลาด10
61 6640705238 นายพีรพัฒน์ ยางนอก การตลาด10
62 6640705241 นายอรุณินท์ จันทร์สด การตลาด10
63 6640706101 นางสาวเจนนภา เพิ่มอุดม การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
64 6640706103 นางสาวนัทธมน รวีรุ่งภากร การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
65 6640706107 นางสาวพัณณิตา บุญพรศักดิ์สิทธิ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
66 6640706111 นางสาวอธิชา อินทะโส การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
67 6640706112 นางสาวอรัญญา อินทร์โคกสูง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
68 6640706118 นายรวิช พิทักษ์คุณสิริ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
69 6641601131 นางสาวสุดารัตน์ รมย์สูงเนิน บัญชี10
70 6641601133 นางสาวอนิศรา มูลขุนทด บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
71 6640204101 นางสาวจิรประภา เอกบุตร ชีววิทยา10
72 6640204107 นางสาวธิรดา กองจันทร์ ชีววิทยา10
73 6640204109 นางสาวนันท์นภัส ขามเกาะ ชีววิทยา10
74 6640204116 นางสาวรุ่งทิพย์ บุญเพ็ง ชีววิทยา10
75 6640204120 นางสาวสุชาธินี คุ้มวงษ์ ชีววิทยา10
76 6640207129 นายพีรภัส สมฤทธิ์ วิทย์กีฬา10
77 6640207212 นายชญานนท์ ภาระเวช วิทย์กีฬา10
78 6640207233 นายรัชชานนท์ ทิพย์พรมราช วิทย์กีฬา10
79 6640207236 นายวีรภาพ โพสะลาด วิทย์กีฬา10
80 6640207313 นายณฏฐพล ปัสสา วิทย์กีฬา10
81 6640207409 นายกิตติศักดิ์ ขอพรกลาง วิทย์กีฬา10
82 6640207415 นายณัฐวุฒิ กาลวิบูลย์ วิทย์กีฬา10
83 6640207440 นายสุพจน์ พันธ์สมบัติ วิทย์กีฬา10
84 6640208108 นางสาวฐิติกาล เครือสิงห์ เทคนิคการสัตวแพทย์60
85 6640213110 นายจิรายุทธ จันทร์ไพศรี วิทย์คอม10
86 6640213221 นายวิวิศน์ ฤทธิ์ฤาไชย วิทย์คอม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
87 6640216102 นางสาวกัญญารัตน์ แฝงด่านกลาง อาชีวอนามัย10
88 6640216106 นางสาวจีราภัทร สีเขียว อาชีวอนามัย10
89 6640216135 นางสาวสุภัสสรา เม่ากรูด อาชีวอนามัย10
90 6640216142 นางสาวไอลดา วัฒนศรีสกุล อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123