รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6640701101 นางสาวกนิษฐรินทร์ ไกรฤกษ์ การจัดการ10
2 6640701107 นางสาวณัฐกานต์ ดอนวิชา การจัดการ10
3 6640701108 นางสาวณัฐธิดา แสงคำ การจัดการ10
4 6640701109 นางสาวณัฐริกา แสนน้อย การจัดการ10
5 6640701110 นางสาวดลยา สิขินารัมย์ การจัดการ10
6 6640701130 นางสาวอนัญญา มยุรพงษ์ การจัดการ10
7 6640701202 นางสาวเกษรินทร์ นพคุณ การจัดการ10
8 6640701206 นางสาวฐิติมา ศาลางาม การจัดการ10
9 6640701223 นางสาวศุภิสรา น้อยบุตร การจัดการ10
10 6640701306 นางสาวชนาภา ภักดิ์กระโทก การจัดการ10
11 6640701308 นางสาวณิชชานันท์ ดวงศรี การจัดการ10
12 6640701315 นางสาวแพรวา ชาญยุทธ การจัดการ10
13 6640701320 นางสาววรนุช ตอชัยภูมิ การจัดการ10
14 6640701321 นางสาววรรณนิดา แย้มจำนงค์ การจัดการ10
15 6640701328 นางสาวอารีณี เหียนขุนทด การจัดการ10
16 6640701329 นายกิตติศักดิ์ บุญศรี การจัดการ10
17 6640701335 นายธนภัทร หนองภักดี การจัดการ10
18 6640701338 นายธีรวัสส์ นอนโพธิ์ การจัดการ10
19 6640701340 นายพงศธร ประโพทิง การจัดการ10
20 6640702323 นางสาวอภิญญา ชินโคตร โลจิสติกส์10
21 6640704105 นางสาวบงกช เกษกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
22 6640704106 นางสาวปาริชาติ จันทะเจียง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
23 6640704108 นางสาวภรศศิร์ สงวนวงษ์วิจิตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
24 6640704109 นางสาวมุทิตา ปรีชาญาณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ60
25 6640704110 นางสาวสิรินดา มีชำนาญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
26 6640704115 นายจักรพงษ์ ณุวงษ์ศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
27 6640704125 นายปรมัตถ์ รอดไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
28 6640704127 นายพงศ์ธนัช รัตติรวีโรจน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
29 6640704128 นายพันธกานต์ เที่ยงธรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
30 6640704129 นายพิสิษฐ์ ศิลปชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
31 6640704136 นายสิทธิพล สายขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
32 6640704211 นางสาวอรสา แยกสันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ72
33 6640704212 นายกนก เฝ้าทรัพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
34 6640704213 นายกฤติน เจริญสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
35 6640704221 นายธนาวัฒน์ สุขประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
36 6640705105 นางสาวณัฏฐธิดา นนทา การตลาด10
37 6640705136 นายธีรวัฒน์ คิดอ่าน การตลาด10
38 6640705202 นางสาวกานต์ธิดา เจินธรรม การตลาด10
39 6640705206 นางสาวณัฐนันท์ โอ่งกลาง การตลาด10
40 6640705207 นางสาวณิชารีย์ สมบูรณ์ การตลาด10
41 6640705213 นางสาวพรพิมาน เหล็กลอย การตลาด10
42 6640706120 นายโรจภัทร บ่อไทย การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
43 6640707101 นางสาวจันทิมา ดวงศรี การเงิน10
44 6640707102 นางสาวโชติมณี สิงห์ทอง การเงิน10
45 6640707103 นางสาวนันท์นภัส กองอาสา การเงิน10
46 6640707105 นางสาวพรนภา เอิบกิ่ง การเงิน10
47 6640707106 นางสาวภัทรศยา ไชยเฉลิม การเงิน10
48 6640707107 นางสาวภานุช โพธิ์มี การเงิน10
49 6640707108 นางสาวมนัสนันท์ อ่อนจังหรีด การเงิน10
50 6640707109 นางสาวมานิดา นาคมณี การเงิน10
51 6640707111 นางสาวศศิประภา คุณอภัย การเงิน10
52 6640707112 นางสาวศิวา หนูทอง การเงิน10
53 6640707113 นางสาวอันดามัน ปอสูงเนิน การเงิน10
54 6640707114 นางสาวอัมพา ปินะสา การเงิน10
55 6640707115 นายคงเดช พุทธายะ การเงิน10
56 6640707116 นายณัฐวุฒิ เชยโนนสูง การเงิน10
57 6640707117 นายนราธิป บุระ การเงิน10
58 6640707119 นายปฐพี ปราบพินาศ การเงิน10
59 6640707120 นายปรเมศร์ วรามุฆ การเงิน10
60 6640707121 นายพงศภัค สกุลเลิศวัฒนา การเงิน10
61 6640707122 นายพีรวัฒน์ พินิจพงศ์ การเงิน10
62 6640707123 นายภูมิวรินทร์ โมกไธสง การเงิน10
63 6640707124 นายภูวฤทธิ์ วงศ์เสนารักษ์ การเงิน10
64 6640707125 นายวีรลักษณ์ มุขรักษ์ การเงิน10
65 6640707126 นางสาวภัทรธิดา ปัตถะมา การเงิน10
66 6641001107 นางสาวธัญชนก โคสินธ์ นิเทศศาสตร์10
67 6641001115 นางสาวภูแสนดาว เพ็งสระเกษ นิเทศศาสตร์10
68 6641001116 นางสาวฤดีรัตน์ ศรีหานู นิเทศศาสตร์10
69 6641001126 นายชัชวีร์ เกียนแจ้ง นิเทศศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
70 6640207101 นางสาวกฤติญาณี จำปีกลาง วิทย์กีฬา10
71 6640207104 นางสาวพรรณภษา จ่ามมาตย์ วิทย์กีฬา10
72 6640207106 นางสาววรัญญา บัวชิต วิทย์กีฬา10
73 6640207109 นายกษมา หวังคุ้มกลาง วิทย์กีฬา10
74 6640207113 นายชินวัตร พูนสวัสดิ์ วิทย์กีฬา10
75 6640207128 นายพสิษฐ์ คงโสมา วิทย์กีฬา10
76 6640207130 นายฟ้ารุ่ง หึกขุนทด วิทย์กีฬา10
77 6640207132 นายรพีภัทร กุยรา วิทย์กีฬา10
78 6640207133 นายรัชชานนท์ ทุมวงค์ วิทย์กีฬา10
79 6640207140 นายสิปปภาศ แขวงนอก วิทย์กีฬา10
80 6640207142 นายอภินันท์ บุญเร วิทย์กีฬา10
81 6640207143 นายอมรเทพ มณีจันทร์ วิทย์กีฬา10
82 6640207216 นายณัฐวุฒิ สุภัทรกุล วิทย์กีฬา10
83 6640207224 นายนิติพงษ์ แก้วกาบิน วิทย์กีฬา10
84 6640207238 นายศุภกรณ์ นาคทองสุข วิทย์กีฬา10
85 6640207239 นายสฤษฎ์พงศ์ จ่ากลาง วิทย์กีฬา10
86 6640207311 นายจุลจักร กระดานลาด วิทย์กีฬา10
87 6640207323 นายธีระวัฒน์ โลมรัตน์ วิทย์กีฬา10
88 6640207326 นายปุญญพัฒน์ โชคธรรมสีกา วิทย์กีฬา10
89 6640207328 นายพัชรพล พึ่งพระเดช วิทย์กีฬา10
90 6640207401 นางสาวจิราภรณ์ น้อยกลาง วิทย์กีฬา10
91 6640207432 นายระพีพัฒน์ ตวงโชคดี วิทย์กีฬา10
92 6640208102 นางสาวกุสุมา เภาพุทรา เทคนิคการสัตวแพทย์10
93 6640208104 นางสาวชลธิชา พยัฆมะเริง เทคนิคการสัตวแพทย์10
94 6640208120 นางสาววันทนีย์ ทรงทองคำ เทคนิคการสัตวแพทย์10
95 6640208126 นางสาวอนัญพร ไชยขันธุ์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
96 6640208129 นายณัฐดนัย แก้วศิริ เทคนิคการสัตวแพทย์10
97 6640208130 นายณัฐพล ถันสูงเนิน เทคนิคการสัตวแพทย์10
98 6640214119 นายอดิศร ฝาชัยภูมิ เทคโนสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123