รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6640309106 นางสาวชลธิชา ไชยเผือก อุตท่องเที่ยว10
2 6640309109 นางสาวทิชา ตูมขาม อุตท่องเที่ยว10
3 6640309111 นางสาวนาตาลี เขียวหมื่นไวย อุตท่องเที่ยว10
4 6640309124 นายกิตติศักดิ์ ภูพันดุง อุตท่องเที่ยว10
5 6640701119 นางสาวมนัสนันท์ ยอดประทุม การจัดการ10
6 6640701122 นางสาววิชญาพร ทุทุมมา การจัดการ10
7 6640701123 นางสาวศุภธิดา นิลโท การจัดการ10
8 6640701230 นางสาวอัจฉริยา เลาป้อมวาปี การจัดการ10
9 6640701322 นางสาววิจิตรา เฝ้ากลาง การจัดการ10
10 6640702104 นางสาวชนิดาภา ภักดีมาก โลจิสติกส์10
11 6640702116 นางสาวมาริสา เตยสระน้อย โลจิสติกส์10
12 6640702204 นางสาวชลิตา หยวกกลาง โลจิสติกส์10
13 6640702208 นางสาวทิฆัมพร ประกอบผล โลจิสติกส์10
14 6640702221 นางสาวสุธิดา แพร่งสุวรรณ์ โลจิสติกส์10
15 6640704117 นายณัฐกิจ สนิทไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
16 6640704138 นางสาวชาลิสา กลีบพรมราช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ72
17 6640704139 นางสาวมุขธิดา คุ้มปรุ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ72
18 6640704140 นายฆราวัฒน์ ยอดเมืองเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
19 6640704206 นางสาวปาริชาติ เปราะจันทึก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
20 6640704229 นายภาคิน ตราทองธนโชค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
21 6640704238 นายภควัฒน์ เจษฎจรัสพงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ72
22 6640705102 นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์โสภา การตลาด10
23 6640705104 นางสาวจิราพรรณ สาคร การตลาด10
24 6640705109 นางสาวนพมาศ สุขกำเนิด การตลาด10
25 6640705112 นางสาวปาริชาติ เอกสิงห์ การตลาด10
26 6640705125 นางสาวอมรวรรณ คนหลัก การตลาด10
27 6640705204 นางสาวณัฏฐณิชา โทสูงเนิน การตลาด10
28 6640705224 นางสาวสุดารัตน์ โสบกระโทก การตลาด10
29 6640705230 นายจารุภัทร ยาจิตร การตลาด10
30 6640705234 นายไทเลอร์ ธนาธร ฮัดสัน การตลาด72
31 6640705239 นายภูมิพัฒน์ ฐานวิสัย การตลาด10
32 6640707104 นางสาวปภาวรินทร์ ภูมิกระโทก การเงิน10
33 6640707110 นางสาววรินทร นีละวัน การเงิน10
34 6641001112 นางสาวปวันรัตน์ ร้อยลา นิเทศศาสตร์10
35 6641001121 นางสาวอรอนงค์ ประจง นิเทศศาสตร์10
36 6641001132 นายนันทพัทธ์ ศุภรัตนพงศ์ นิเทศศาสตร์10
37 6641001205 นางสาวณฐพร อินทรกำแหง นิเทศศาสตร์10
38 6641001214 นางสาวภัทรทิยา ยางนอก นิเทศศาสตร์10
39 6641001219 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีปานเงิน นิเทศศาสตร์10
40 6641001233 นายพีรเดช วงศ์หาญ นิเทศศาสตร์10
41 6641601102 นางสาวกัญญาณัฐ จุลเผือก บัญชี10
42 6641601105 นางสาวชนิกา ตู้สระกาศ บัญชี10
43 6641601111 นางสาวธีริศรา แสดขุนทด บัญชี10
44 6641601115 นางสาวปัญญดา แปลงไลย์ บัญชี10
45 6641601117 นางสาวพรณัชชา หินนอก บัญชี10
46 6641601118 นางสาวพรพิมล บริสุทธิ์ บัญชี10
47 6641601128 นางสาวสรัลชนา ขุนแก้ว บัญชี10
48 6641601134 นางสาวอารัญญา ชัยภา บัญชี10
49 6641601136 นายภาคภูมิ อินละออ บัญชี10
50 6641601137 นายศุภากร วิไลพันธุ์ บัญชี10
51 6641601204 นางสาวจิรนัน สมตัว บัญชี10
52 6641601207 นางสาวดวงฤทัย เจิมโพธิ์กลาง บัญชี10
53 6641601211 นางสาวนารีรัตน์ ไยทอน บัญชี10
54 6641601217 นางสาวพรนิชา วงษ์มหา บัญชี10
55 6641601218 นางสาวพรรณพฤกษา ทันดี บัญชี10
56 6641601223 นางสาววรัทยา สังฆวาที บัญชี10
57 6641601231 นางสาวสุทธิดา รักษาอินทร์ บัญชี10
58 6641601232 นางสาวเสาวลักษณ์ บรรพาอินทร์ บัญชี10
59 6641601237 นายสุพร ปางไธสง บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60 6640201102 นางสาวกมลทิพย์ จาระนัย คหกรรม10
61 6640203105 นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิ์ศรี เคมี10
62 6640207225 นายปณชัย แก่นกระโทก วิทย์กีฬา10
63 6640207307 นางสาวอรนภา ภู่ระย้า วิทย์กีฬา10
64 6640207316 นายณัฐสิทธิ์ สวนกลาง วิทย์กีฬา10
65 6640215108 นายกิตติภพ เสนาจันทร์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
66 6640215119 นายปลายมนัส ฤทธิชัย เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
67 6640215126 นายภูริภัทร จันทีนอก เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
68 6640216101 นางสาวกนกวรรณ มะณียศ อาชีวอนามัย10
69 6640216105 นางสาวจีรนันท์ โหราฤทธิ์ อาชีวอนามัย10
70 6640216117 นางสาวปนัดดา โพธิ์สูงเนิน อาชีวอนามัย10
71 6640216119 นางสาวพร้อมทอง สาลีพวง อาชีวอนามัย10
72 6640216122 นางสาวมาริสา กวนสำโรง อาชีวอนามัย10
73 6640216123 นางสาวมินตรา พลทามูล อาชีวอนามัย10
74 6640216124 นางสาวลัลล์ลลิลล์ เทพเนาว์ อาชีวอนามัย10
75 6640216127 นางสาววิมลทิพย์ เทากระโทก อาชีวอนามัย10
76 6640216128 นางสาวศศิกาญจน์ สันกลาง อาชีวอนามัย10
77 6640216131 นางสาวสิริวิมล เลือดกระโทก อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123