รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP8
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6640309101 นางสาวกชกร แบบกระโทก อุตท่องเที่ยว10
2 6640309102 นางสาวจันทิมา เขียมสันเทียะ อุตท่องเที่ยว10
3 6640309104 นางสาวจีรนันท์ ดีมี อุตท่องเที่ยว10
4 6640309107 นางสาวณัฐธิชา กรุงโคกกรวด อุตท่องเที่ยว10
5 6640309113 นางสาวพัฒน์นรี รัตนไพรมณี อุตท่องเที่ยว10
6 6640309116 นางสาวสุพิชญา ศิลป์ประกอบ อุตท่องเที่ยว10
7 6640309119 นางสาวอรไพริน ด่านกระโทก อุตท่องเที่ยว10
8 6640309129 นายปิยวัช คำมะปะนา อุตท่องเที่ยว10
9 6640309130 นายภัทรพงษ์ ทาณรงค์ อุตท่องเที่ยว10
10 6640309133 นายศุภกร เกษรแก้ว อุตท่องเที่ยว10
11 6640309135 นายอิทธิพล ภาวะกูล อุตท่องเที่ยว10
12 6640310101 นางสาวกชนันท์ แหวนเงิน การโรงแรม10
13 6640310103 นางสาวกัลยารัตน์ ปากเมย การโรงแรม10
14 6640310113 นางสาวฑิญาดา ดีด่านค้อ การโรงแรม10
15 6640310117 นางสาวธัญธร มุดครบุรี การโรงแรม10
16 6640310120 นางสาวเนตรนภาพร งามสุขสวัสดิ์ การโรงแรม10
17 6640310123 นางสาวพรรพษา รสกระโทก การโรงแรม10
18 6640310125 นางสาวภัชราภรณ์ ดวนใหญ่ การโรงแรม10
19 6640310136 นายณัฐณิชา สีม่วงงาม การโรงแรม10
20 6640310137 นายธีระยุทธ จงพึ่งกลาง การโรงแรม10
21 6640701102 นางสาวกัญญรัตน์ ทองดี การจัดการ10
22 6640701105 นางสาวชลิดา ชนสถิตย์ การจัดการ10
23 6640701116 นางสาวพิตรานรี ยิ่งดี การจัดการ10
24 6640702304 นางสาวฌานิศา บุญประกอบ โลจิสติกส์10
25 6640705103 นางสาวกุลธิดา พรหมเวทวงศ์ การตลาด10
26 6640705119 นางสาวรุ่งทิวา บุญพามา การตลาด10
27 6640705128 นางสาวอารียา บุญทูรย์ การตลาด60
28 6640705201 นางสาวกวิสรา ทองพิมพ์ การตลาด10
29 6640705208 นางสาวธัญพิชชา ชวงบุรี การตลาด10
30 6640705211 นางสาวนิภาพร ทบวงศรี การตลาด10
31 6640705212 นางสาวปิวิยดา ประจิตร การตลาด10
32 6640705217 นางสาวมัดทอง แก้วบุญเมือง การตลาด10
33 6640705220 นางสาวรุ่งราวัลย์ ชูใจ การตลาด10
34 6640705222 นางสาวศิริพร คตอินทร์ การตลาด10
35 6640705226 นางสาวอรัญญา ถุงน้ำคำ การตลาด60
36 6640705236 นายปฐมภูมิ พรมเทา การตลาด10
37 6641001239 นายวิศิษฎ์ หาญชนะ นิเทศศาสตร์10
38 6641601101 นางสาวกชพร แหวนเงิน บัญชี10
39 6641601213 นางสาวปณิศรา แทวกระโทก บัญชี10
40 6641601229 นางสาวสิริพรรณ คำพีระ บัญชี10
41 6641601230 นางสาวสุชาวดี นวนกระโทก บัญชี10
42 6641901101 นางสาวสุดารัตน์ สวยกลาง ทล.บ. (การจัดการข้อมูลดิจิทัล)60
43 6641901104 นายพงศ์อมร พืบขุนทด ทล.บ. (การจัดการข้อมูลดิจิทัล)10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44 6640201120 นางสาวลัคนา แก้วดอนรี คหกรรม10
45 6640203102 นางสาวธิดารัตน์ สาโสม เคมี10
46 6640203103 นางสาวประกายการ ปลั่งกลาง เคมี10
47 6640203104 นางสาวรักษวีร์ วงษ์กรณ์ เคมี10
48 6640203107 นายคณิติน ทูเกาะ เคมี10
49 6640204118 นางสาวศิริกัญญา พรมคำ ชีววิทยา10
50 6640207204 นางสาวพรหมภรณ์ ชาญนอก วิทย์กีฬา10
51 6640207214 นายณัฐชานนท์ วราพจน์ วิทย์กีฬา10
52 6640207220 นายธนวัฒน์ อ่อนนางรอง วิทย์กีฬา10
53 6640207315 นายณัฐวุฒิ ธรรมทีโป วิทย์กีฬา10
54 6640207342 นายอภิรักษ์ พาณิชย์วิยูลย์ วิทย์กีฬา10
55 6640207408 นายกฤษณะ ศักดิ์สิงห์ วิทย์กีฬา10
56 6640207433 นายรัฐภูมิ สุขสถาน วิทย์กีฬา10
57 6640212102 นางสาวณัฐพร เรืองยง เทคโนอาหาร60
58 6640212105 นางสาวมุกดา ทามโคกสูง เทคโนอาหาร10
59 6640212108 นางสาวอนันตญา สินศิริ เทคโนอาหาร10
60 6640212112 นายธนดล กว้างนอก เทคโนอาหาร10
61 6640212113 นายธนทัต อินอ่อน เทคโนอาหาร60
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
62 6661403101 นางสาวสมฤทัย ชาชิด วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
63 6661403102 นายธนู เลิกนอก วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
64 6661403103 นายพงศกร ประสบศรีตระกูล วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
65 6661403104 นายพิสิษฐ์ คนเพียร วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
66 6661403105 นายภานุพงศ์ อินทำนุ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
67 6661403106 นายเมธาวัฒน์ นิพรรัมย์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
68 6661403107 นายวัชรพงษ์ ชุนเกาะ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
69 6661403108 นายวัชรพล บัวแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
70 6661403109 นายวิศรุฐ สิทธิสงคราม วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
71 6661403110 นายอาทิตย์ ทาระกลาง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
72 6661403111 นายธนกฤต ชิยางคบุตร วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
73 6661403112 นายธีรภัทร วงษา วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
74 6640216130 นางสาวสายธารทิพย์ ทองแม้น อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123