รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP9
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640501103 นางสาวกัญติมา มูลจันทร์ นิติ10
2 6640501116 นางสาวปาณนิภา มาตรังศรี นิติ10
3 6640501118 นางสาวพฤกษา เทือกทา นิติ10
4 6640501121 นางสาวรพีภัทร นาชัยเพชร นิติ10
5 6640501122 นางสาววริศรา พันธุ์สารคาม นิติ10
6 6640501123 นางสาววิชชุดา ชมเหิม นิติ10
7 6640501127 นางสาวสุภาคินี ธัญญาหาร นิติ10
8 6640501129 นายกัมพล จำปาเทศ นิติ10
9 6640501134 นายธวัชชัย กะบุญรัตน์ นิติ10
10 6640501137 นายปิติวัฒน์ ปิดตาระนัง นิติ10
11 6640501204 นางสาวกิตติยาพร ฉิ่งสำโรง นิติ10
12 6640501207 นางสาวชนิสรา ทิพสุทัต นิติ10
13 6640501209 นางสาวณัฐธิดา แนวกลาง นิติ10
14 6640501213 นางสาวนันทภัค ศรีจันทร์อินทร์ นิติ10
15 6640501217 นางสาวไปรยา เอี้ยงแสนเมือง นิติ10
16 6640501232 นายณัชพล เนียมทับทิม นิติ10
17 6640501237 นายพงศธร อักษรพรมราช นิติ10
18 6640501302 นางสาวกัญญารัตน์ ภูคำศักดิ์ นิติ10
19 6640501303 นางสาวกาญจนา นุขุนทด นิติ10
20 6640501304 นางสาวเกศราภรณ์ ควรสันเทียะ นิติ10
21 6640501305 นางสาวจิราพร พิมูลชาติ นิติ10
22 6640501306 นางสาวจุฬาลักษณ์ วิชาฤทธิ์ นิติ10
23 6640501307 นางสาวชลลดา สุรพล นิติ10
24 6640501312 นางสาวนภัสสร นนตานอก นิติ10
25 6640501314 นางสาวปนัดดา จันคลัง นิติ10
26 6640501320 นางสาวภูวนิดา สัตบุตร นิติ10
27 6640501321 นางสาวฤทัยรัตน์ ย่อจันทร์ นิติ10
28 6640501323 นางสาววิมลรักษ์ จันนวล นิติ10
29 6640501326 นางสาวสุภนิช ทาบคำ นิติ10
30 6640501328 นายกอปรสิริ สมศรี นิติ10
31 6640501329 นายจริยวัฒน์ โกสุม นิติ10
32 6640501331 นายชัยนรินทร์ แสงกระจ่าง นิติ10
33 6640501401 นางสาวกัลยกร ฟากหนองดู่ นิติ10
34 6640501405 นางสาวจีรนันทร์ ภูผาพันธ์ นิติ10
35 6640501409 นางสาวณัฐริกา อาศัยนา นิติ10
36 6640501410 นางสาวตรีทิพยนิภา ทาจวง นิติ10
37 6640501416 นางสาวปิยะฉัตร ชุมพล นิติ10
38 6640501423 นางสาววิลาวรรณ ช้างน้ำ นิติ10
39 6640501430 นายเจตนิพัทย์ จันทร์ตัน นิติ10
40 6640501439 นายวิศิสฏ์ ศรีสุธรรม นิติ10
 คณะวิทยาการจัดการ
41 6640310105 นางสาวจันจิรา ใจทัศน์ การโรงแรม10
42 6640310126 นางสาวมาริษา ชิดศิริ การโรงแรม10
43 6640701301 นางสาวกนกพร แจ๊ดสันเทียะ การจัดการ10
44 6640701307 นางสาวชลกร อุตรรัมย์ การจัดการ10
45 6640701309 นางสาวดวงฤทัย ผินนอก การจัดการ10
46 6640701312 นางสาวนริตา กล้ากระโทก การจัดการ10
47 6640701327 นางสาวอริศรา อุ่นเหมือน การจัดการ10
48 6640701343 นายระชานนท์ เตียนกระโทก การจัดการ10
49 6640702205 นางสาวฐิติรัตน์ ไปรแดน โลจิสติกส์10
50 6640702219 นางสาววิรินญา มาลา โลจิสติกส์10
51 6640702228 นายธีรนันท์ ยิ้มสงบ โลจิสติกส์10
52 6640702315 นางสาวมัสยา เอ็มประโคน โลจิสติกส์10
53 6640702322 นางสาวอนงค์นาฎ โพธิ์ศรี โลจิสติกส์10
54 6640702325 นายโกวิทย์ หันผักแว่น โลจิสติกส์10
55 6640702331 นายวัชรพล กล้าหาญ โลจิสติกส์10
56 6640704102 นางสาวเกวลิน แหยงกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
57 6640704116 นายฉัตรดนัย หาดกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
58 6640704123 นายธีรวงค์ อุดมพืช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
59 6640704124 นายปฏิภาน ศิริคุณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
60 6640704130 นายภูริพันธ์ อรุณปรีดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
61 6640704202 นางสาวชนากานต์ กรีครบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
62 6640704210 นางสาวสุภัสสร คุชิตา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
63 6640704214 นายจักรพงศ์ ขานกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
64 6640704215 นายเจตณรงค์ นกพรหม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
65 6641001202 นางสาวกุมภา เรืองเดช นิเทศศาสตร์10
66 6641001203 นางสาวจิราภรณ์ นิลนามะ นิเทศศาสตร์10
67 6641101103 นางสาวน้ำทิพย์ บินขุนทด เศรษฐศาสตร์10
68 6641101105 นางสาวปาฤทธิ์ตา ปรมัตถ์ธาดา เศรษฐศาสตร์10
69 6641101107 นางสาววัลลภา ศักดาศรี เศรษฐศาสตร์10
70 6641101111 นายวรวิทย์ แจะรัมย์ เศรษฐศาสตร์10
71 6641101205 นางสาวอารียา สัจจา เศรษฐศาสตร์10
72 6641601130 นางสาวสุกัญญา พบพิมาย บัญชี10
73 6641601209 นางสาวธนัญญาพร ต่างกลาง บัญชี10
74 6641601225 นางสาววิไลวรรณ มโนวัน บัญชี10
75 6641601236 นายลิข์ติเกียรติ ธงสันเทียะ บัญชี10
76 6660704101 นายตนุภัทร์ หวิงปัด คอมธุรกิจ10
77 6660704102 นายทนุธรรม อ่อนธานี คอมธุรกิจ10
78 6660704103 นายธนพล คุ้มกระโทก คอมธุรกิจ10
79 6660704104 นายธนภัทร ชาญวิชิต คอมธุรกิจ10
80 6660704105 นายพรหมมินทร์ แจ่มสุวรรณ์ คอมธุรกิจ10
81 6660704106 นายภูมินทร์ ประจันตะเสน คอมธุรกิจ10
82 6660704107 นายวรฤทธิ์ อินทร์สัมฤทธิ์ คอมธุรกิจ10
83 6660704108 นายสรรเสริญ เม้าอินทร์ คอมธุรกิจ10
84 6661601105 นางสาวจันทรวิมล เวสา บัญชี10
85 6661601106 นางสาวจันทราลักษณ์ อาศัยป่า บัญชี10
86 6661601108 นางสาวชมอุมา พึ่งตะขบ บัญชี10
87 6661601109 นางสาวชรินดา กล่ำพรมราช บัญชี10
88 6661601111 นางสาวณัฐพร ถั่วกระโทก บัญชี10
89 6661601114 นางสาวนิสา สุระทด บัญชี10
90 6661601124 นางสาวสิริลักษณ์ ชูชื่นบุญ บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91 6640201105 นางสาวกุลธิดา โสภาพงษ์ คหกรรม10
92 6640201108 นางสาวฑิฆัมพร ใจน้อย คหกรรม10
93 6640201121 นางสาววรรณษา มอญสันเทียะ คหกรรม10
94 6640207228 นายพัชรพล รัตนะ วิทย์กีฬา10
95 6640207419 นายธนภูมิ รามวิเศษ วิทย์กีฬา10
96 6640212111 นายเตชินท์ ประทุมภา เทคโนอาหาร10
97 6640212116 นายระชพีพัฒน์ รัตนสมบูรณ์ เทคโนอาหาร10
98 6640213106 นายกรพรหม ราชบุรี วิทย์คอม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
99 6640216139 นางสาวอรพรรณ หงษ์ภักดี อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123