รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP10
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640501107 นางสาวชนิภรณ์ บุษสระเกษ นิติ10
2 6640501114 นางสาวเบญจพร หุ่นทองประไพ นิติ10
3 6640501128 นางสาวอรวรรณ เพชรวงค์ นิติ10
4 6640501208 นางสาวญานิกา ปานนิล นิติ10
5 6640501337 นายพรหมมินทร์ ขันกิ่ง นิติ10
6 6640501432 นายณัฐพล บุญมีเขว้า นิติ10
 คณะวิทยาการจัดการ
7 6640309136 นางสาวทานดา อนันตวงศ์ อุตท่องเที่ยว10
8 6640310114 นางสาวณัฐชนิดา คำมะนิตร การโรงแรม10
9 6640310118 นางสาวธัญวรัตม์ ภักดีพินิจ การโรงแรม10
10 6640310128 นางสาววรรณภา ตู้กลาง การโรงแรม10
11 6640310138 นายศรัณย์ น้อยพิมาย การโรงแรม10
12 6640310140 นายเอกพันธ์ สุทธินุ้ย การโรงแรม10
13 6640701120 นางสาวเยาวลักษณ์ จอมกระโทก การจัดการ10
14 6640701121 นางสาวลิสา บวชกระโทก การจัดการ10
15 6640701203 นางสาวจริยา รู้แสวง การจัดการ10
16 6640701232 นายคิรากร ครเกษม การจัดการ10
17 6640701304 นางสาวคณิศร กุมปรุ การจัดการ10
18 6640701313 นางสาวบุณฑริกา สีหวงษ์ การจัดการ10
19 6640701317 นางสาวภคมณ นุชกระโทก การจัดการ10
20 6640701334 นายธนพัฒน์ จันทร์แก้ว การจัดการ10
21 6640702111 นางสาวปรารีย์ญา ทองนอก โลจิสติกส์10
22 6640702130 นายพีระวิทย์ โพธิ์ชัย โลจิสติกส์10
23 6640702210 นางสาวเบญจพร แก้วไพทูรย์ โลจิสติกส์10
24 6640702224 นางสาวอรอนงค์ สีลา โลจิสติกส์10
25 6640702311 นางสาวปานปรียา แก้วเปี้ย โลจิสติกส์10
26 6640702320 นางสาวสุกัญญา น้อยประเทศ โลจิสติกส์10
27 6640704114 นายจตุพัฒน์ สมคำเพชร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
28 6640704122 นายธนาวุฒิ โพธิ์นอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
29 6640704201 นางสาวกานต์พิชชา ตับกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
30 6640704208 นางสาวภัทรวดี ตาพั้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
31 6640704222 นายธีรพงศ์ ใจดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
32 6640704233 นายวายุ สุวรรณโน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
33 6641601206 นางสาวณัฐติยา สุภผล บัญชี10
34 6661601102 นางสาวกฤติยา จากครบุรี บัญชี10
35 6661601103 นางสาวกุลนันท์ เกมกลาง บัญชี10
36 6661601113 นางสาวนวพร ศรีจันทร์ บัญชี10
37 6661601117 นางสาวปราณิตา สมควร บัญชี10
38 6661601118 นางสาวปานระพี ปัตตาเทสัง บัญชี10
39 6661601120 นางสาวรัตติมา หอกลาง บัญชี10
40 6661601125 นางสาวสุริฉันท์ เขียววิลัย บัญชี10
41 6661601126 นางสาวโสรยา ปลั่งกลาง บัญชี10
42 6661601128 นางสาวอรอุมา เมืองจันทร์ บัญชี10
43 6661601129 นางสาวอาภัสรา นามนนท์ บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44 6640202101 นางสาวกนกภรณ์ กะเช่ารัมย์ วิทย์ สวล.10
45 6640202103 นางสาวกาญญารัตน์ ดีจันทึก วิทย์ สวล.10
46 6640202105 นางสาวจิดาภา พิศมัย วิทย์ สวล.10
47 6640202106 นางสาวจิตตรา เติมงาม วิทย์ สวล.10
48 6640202108 นางสาวฐาปนิตตา จันทร์สว่าง วิทย์ สวล.10
49 6640202110 นางสาวทิพานัน แสงกล้า วิทย์ สวล.10
50 6640202116 นายศตวรรษ คุ้มกลาง วิทย์ สวล.10
51 6640207127 นายพงษ์สิทธิ์ จำปี วิทย์กีฬา10
52 6640207201 นางสาวกัลยกร ลัทธิ วิทย์กีฬา10
53 6640207245 นายทวีชัย วิเศษสุวรรณ์ วิทย์กีฬา10
54 6640207330 นายภูตะวัน เจพันดุง วิทย์กีฬา10
55 6640207411 นายเจษฎาภรณ์ บำราชเข็ญ วิทย์กีฬา10
56 6640207418 นายธนพล บัวคำ วิทย์กีฬา10
57 6640207439 นายสัณหวัช บุญภูมิสุข วิทย์กีฬา10
58 6640208107 นางสาวญานี ศิริสาย เทคนิคการสัตวแพทย์10
59 6640208112 นางสาวดาวเงิน เพ็งเกษม เทคนิคการสัตวแพทย์60
60 6640208113 นางสาวธิติมา โกเทริปู เทคนิคการสัตวแพทย์10
61 6640208117 นางสาวเพ็ญนภา หาญแท้ เทคนิคการสัตวแพทย์10
62 6640208127 นางสาวอินทิรา แสงสว่าง เทคนิคการสัตวแพทย์10
63 6640208128 นายกัมปนาท สิวกระโทก เทคนิคการสัตวแพทย์10
64 6640208131 นายธนกร คำวิโส เทคนิคการสัตวแพทย์10
65 6640208133 นายพิเชษฐชัย เกตนอก เทคนิคการสัตวแพทย์10
66 6640212101 นางสาวณัชชา นิสสัย เทคโนอาหาร10
67 6640212103 นางสาวปณิดา คำพันธ์ เทคโนอาหาร10
68 6640212107 นางสาวเสาวลักษณ์ พิรางรัมย์ เทคโนอาหาร10
69 6640212109 นางสาวโอรสา ร่วมชื่น เทคโนอาหาร10
70 6640212115 นายธีรพงศ์ ผกามาศ เทคโนอาหาร10
71 6640212117 นายวิวรรธน์ แพงห่อพาน เทคโนอาหาร10
72 6640215104 นางสาววราภรณ์ ศรอิน เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
73 6640215106 นางสาวอริสา ภิญโญ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
74 6640215113 นายธนกฤต นาดประนิล เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
75 6640215115 นายธีรพงศ์ จอมสง่า เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
76 6640215116 นายนนทกานต์ กองสันเทียะ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
77 6640215117 นายเนวิน ถมจอหอ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
78 6640215120 นายพร้อมเพียง สุขนาคินทร์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
79 6640215121 นายพิพัฒน์พงษ์ เพิ่มพี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
80 6640215124 นายภูบดินทร์ เรืองจำรัส เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
81 6640215125 นายภูริณัฐ หนูอินทร์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
82 6640215127 นายภูวดล ไตรพรม เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
83 6640215131 นายสิทธิกร มะโนรมย์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
84 6661404101 นางสาววัชรีภรณ์ พลหินลาด จัดการอุตฯ10
85 6661404102 นายพชร สถิตย์ธรรม จัดการอุตฯ10
86 6661404103 นายพรรษา รักษาสุวรรณ จัดการอุตฯ10
87 6661404104 นายศราวุธ อภัยนอก จัดการอุตฯ10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
88 6640216107 นางสาวฉันทิชา กิติสกนธ์ อาชีวอนามัย10
89 6640216111 นางสาวณัฐิดา เมิ่งกระโทก อาชีวอนามัย10
90 6640216113 นางสาวนฤภร กำเนิด อาชีวอนามัย10
91 6640216118 นางสาวปารวี ไชยราช อาชีวอนามัย10
92 6640216126 นางสาววาสนา จันทราษี อาชีวอนามัย10
93 6640216136 นางสาวหนึ่งฤทัย สุขศรีนาค อาชีวอนามัย10
94 6640216140 นางสาวอรรยา จันทร์กอ อาชีวอนามัย10
95 6640216143 นายจิมมี่ เพจ อาชีวอนามัย10
96 6640216144 นายอมฤต คงสตรี อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123