รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP11
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 5940401412 นางสาวบุษกร แสนคำ นิติ10
2 5940401424 นางสาวหัทยา เดาะขุนทด นิติ10
3 5940401425 นางสาวอรทัย ใจจุลละ นิติ10
4 6640501105 นางสาวจันทกานติ์ เจิมจอหอ นิติ10
5 6640501112 นางสาวนภสร การถาง นิติ10
6 6640501113 นางสาวนัฎฐธิดา พิณิชกาญชัย นิติ10
7 6640501119 นางสาวพิมพ์ลพัฒ เจียนมะเริง นิติ10
8 6640501202 นางสาวกัญญาพัชร ตุ้มเมืองโดน นิติ10
9 6640501205 นางสาวจิรานุช พงษ์ใหม่ นิติ10
10 6640501222 นางสาววารวิชนิ บุญหาญณรงค์ นิติ10
11 6640501224 นางสาวศิรประภา พุฒนอก นิติ10
12 6640501229 นายกิตติพัฒน์ เรืองประโดก นิติ10
13 6640501235 นายนนทนันต์ ราศรี นิติ10
14 6640501311 นางสาวธัญญรัตน์ กองทุ่งมน นิติ10
15 6640501327 นางสาวอภิญญา แจะสันเทียะ นิติ10
16 6640501333 นายธนาดณ ปั่นกลาง นิติ10
17 6640501420 นางสาวเยาวมาลย์ ดงกันจ่า นิติ10
18 6640901331 นายธีรุตม์ แก้วจันทึก รปศ.10
19 6640901434 นายวิชญ์พงศ์ พิลาสมบัติ รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
20 6640701117 นางสาวภัคจิรา สมจิตร การจัดการ10
21 6640701127 นางสาวสุพิชฌาย์ วัจนศิริเสถียร การจัดการ10
22 6640701201 นางสาวกฤษฎาภา นาแซง การจัดการ10
23 6640701331 นายณัฐชนน ศรีสุวรรณ การจัดการ10
24 6640702125 นายก้องภพ สะริกำ โลจิสติกส์10
25 6640702127 นายธนพัฒน์ ขำโคกสูง โลจิสติกส์10
26 6640702211 นางสาวปาณิสรา มะคะพิมพ์ โลจิสติกส์10
27 6640702223 นางสาวอนุศรา วิจิตรจันทร์ โลจิสติกส์10
28 6640702229 นายปิยะวัฒน์ รานอก โลจิสติกส์10
29 6640702231 นายภูริ เลิศสันเทียะ โลจิสติกส์10
30 6640702310 นางสาวเบญจพร จงคลาดกลาง โลจิสติกส์10
31 6640702314 นางสาวเพ็ญพิธชา มั่นคง โลจิสติกส์10
32 6640702318 นางสาววาสนา จัดงูเหลือม โลจิสติกส์10
33 6640702321 นางสาวสุนันทา ดวงใจ โลจิสติกส์10
34 6640704113 นายกฤตณัฐ ใจโพธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
35 6640704131 นายรัฐธนินท์ เถียรสายออ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
36 6640704224 นายปณิชย์ สุวรรณไตรย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
37 6640705116 นางสาวภัทราภรณ์ ทิพย์ภาพันธ์ การตลาด10
38 6640705123 นางสาวศุภลักษณ์ จินดาไพศาล การตลาด10
39 6640705124 นางสาวสุดารัตน์ สร้อยจิตร การตลาด10
40 6640705209 นางสาวนภาวรรณ ศรีโสภา การตลาด10
41 6641001129 นายธนรัตน์ จันทะคง นิเทศศาสตร์10
42 6641001144 นายอัครวินท์ แพทย์กลาง นิเทศศาสตร์10
43 6641601103 นางสาวกัญญารัตน์ ง่อนไธสง บัญชี10
44 6641601112 นางสาวนุจรีย์ แนมขุนทด บัญชี10
45 6641601113 นางสาวเบญจมาภรณ์ รักษากูล บัญชี10
46 6641601116 นางสาวปาริชาต สัจจะ บัญชี10
47 6641601205 นางสาวชลธิชา มุ่งผลกลาง บัญชี10
48 6641601208 นางสาวทิพย์จุฑา ญาติโพธิ์ บัญชี10
49 6641601212 นางสาวบัณฑิตา จิตรแจ้ง บัญชี10
50 6641601215 นางสาวปัทมาพร เกมกลาง บัญชี10
51 6641601220 นางสาวแพรวพราว ชินวงศ์ บัญชี10
52 6641601222 นางสาวรัตนภรณ์ แก้วสุวรรณ บัญชี10
53 6661601107 นางสาวจิรนันท์ ดงกระโทก บัญชี10
54 6661601112 นางสาวทิพรัตน์ ประสมเพชร บัญชี10
55 6661601127 นางสาวเหมือนจันทร์ทรา โพธิ์ษา บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56 6640201107 นางสาวชุติกาญจน์ ปัจจัย คหกรรม10
57 6640201109 นางสาวณญาดา คงจำนงค์ คหกรรม10
58 6640201138 นายณัฏฐ์ภวัฐ ยี่สุ่นแซม คหกรรม10
59 6640202111 นางสาวเปมิกา สมพลกรัง วิทย์ สวล.10
60 6640202113 นางสาวศิริยากร เพิดขุนทด วิทย์ สวล.10
61 6640203101 นางสาวชลพิรุณ วงศ์กาฬสินธุ์ เคมี10
62 6640203106 นางสาวอรวรา คิดการ เคมี10
63 6640204103 นางสาวจีรานันท์ แขโคกกรวด ชีววิทยา10
64 6640204106 นางสาวธิดารัตน์ บ่องกระโทก ชีววิทยา10
65 6640204114 นางสาวเพ็ญพิชชา เพิ่มพูล ชีววิทยา10
66 6640204121 นางสาวสุชานันท์ พันธนาม ชีววิทยา10
67 6640207131 นายภูมิรพี มรกต วิทย์กีฬา10
68 6640207145 นายอภิรักษ์ คำทะเนตร วิทย์กีฬา10
69 6640207210 นายโกเมท อินทนา วิทย์กีฬา10
70 6640207223 นายธีระพงษ์ หนาแน่น วิทย์กีฬา10
71 6640207232 นายรพีภัทร จิวแส วิทย์กีฬา10
72 6640207314 นายณัฐดนัย พรหนองแสน วิทย์กีฬา10
73 6640207319 นายธนภัทร์ ฤทธิ์มหา วิทย์กีฬา10
74 6640207322 นายธีรภัทร มูลสันเทียะ วิทย์กีฬา10
75 6640207334 นายราเชนทร์ กิติราช วิทย์กีฬา10
76 6640207341 นายอดุลย์เดช ชุมตรีนอก วิทย์กีฬา10
77 6640207343 นายอัครนิธิ กกทองหลาง วิทย์กีฬา10
78 6640207414 นายณัฐดิษฐ์ รวีกิตติวัฒน์ วิทย์กีฬา10
79 6640207430 นายภูเบศ เสาะไธสง วิทย์กีฬา10
80 6640207443 นายอัครพงษ์ บริบูรณ์ วิทย์กีฬา10
81 6640209110 นายธนบัตร แซ่ตั้ง ระบบสารสนเทศ10
82 6640211102 นางสาวรวิสรา สายจันทร์ สถิติ10
83 6640211103 นายภูมิวิชา กล้าขวาน้อย สถิติ10
84 6640213107 นายก้องภัค สะริกำ วิทย์คอม10
85 6640213117 นายพัชรดนัย ซึมครบุรี วิทย์คอม10
86 6640213122 นายวีระวัฒน์ คุณสิงห์ วิทย์คอม10
87 6640213123 นายสนั่น นาคโปย วิทย์คอม10
88 6640213124 นายสรรัตน์ รวงกระโทก วิทย์คอม10
89 6640213206 นายกฤษฎา อุ่นดีมะดัน วิทย์คอม10
90 6640213208 นายคณิศร เหล็กโชติ วิทย์คอม10
91 6640213211 นายเชิดศักดิ์ ศรีงาม วิทย์คอม10
92 6640213216 นายพลกฤต โพธิสาร วิทย์คอม10
93 6640213219 นายมารุต ฤทธิ์นอก วิทย์คอม10
94 6640213225 นายอชิระ กิจประเสริฐ วิทย์คอม10
95 6640213226 นายอภิวิชญ์ ต้นศรี วิทย์คอม10
96 6640215112 นายเทิดศักดิ์ ล้อมกระโทก เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
97 6640215114 นายธนายุทธ พึ่งจันดุม เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
98 6640215123 นายภาณุภัทร หวดไธสง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
99 6541402123 นายพีรวิชญ์ ธนภูมิสุข วิศวกรรมการก่อสร้าง10
100 6541403117 นายพงษ์สรร สืบม่วงไทย วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
101 6541403118 นายภัทรพล เวียนขุนทด วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
102 6541403121 นายรณกฤต วงษ์เปี้ย วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
103 6541403122 นายรวิพล พุกพิลา วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123