รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP12
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640501111 นางสาวทิพย์ประภา เขียนคำศรี นิติ10
2 6640501136 นายปฏิพล สามใจ นิติ10
3 6640501212 นางสาวนภัสวรรณ ลี้ไพร นิติ10
4 6640501225 นางสาวสิริพร ปล้องงูเหลือม นิติ10
5 6640501231 นายชัชรัฐ กุลาหล้า นิติ10
6 6640501234 นายธันยากร บุญเชิด นิติ10
7 6640501325 นางสาวสุกานดา หมื่นเดช นิติ10
8 6640501408 นางสาวณปภัช อ๊อตจังหวีด นิติ10
9 6640501419 นางสาวแพรวา พลับจ่างทอง  นิติ10
10 6640501422 นางสาววิจิตรา ทองมาก นิติ10
 คณะวิทยาการจัดการ
11 6640310104 นางสาวกานต์สินี ปรุนา การโรงแรม10
12 6640701212 นางสาวนันท์ธิดา หาญโคกกรวด การจัดการ10
13 6640701216 นางสาวพิยดา พงษ์สุวรรณ การจัดการ10
14 6640701319 นางสาวรัฐธิดา บุบผาชาติ การจัดการ10
15 6640701345 นายศุภชัย ยงจอหอ การจัดการ10
16 6640704118 นายณัฐพล หน่ายโคกสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
17 6640704134 นายวีระเดช พฤกษาการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
18 6640704230 นายรวินท์ ผงนอก แสวงสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
19 6640704234 นายศิริมงคล โพธิ์ทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
20 6640705108 นางสาวธนัชพร กลั่นแฮม การตลาด10
21 6640705115 นางสาวภัณฑิรา ธีระวัฒนา การตลาด10
22 6640705129 นายก้องเกียรติ อยู่หมื่นไวย์ การตลาด10
23 6640705232 นายชินกฤต เดิมขุนทด การตลาด10
24 6640705235 นายธนบูลย์ นิลบดี การตลาด10
25 6640705237 นายปรินทร สุดหอม การตลาด10
26 6641601107 นางสาวดวงรัตน์ กริ่งกระโทก บัญชี10
27 6641601120 นางสาวพิมพ์ณดา โอภาชาติ บัญชี10
28 6641601121 นางสาวภาณุมาส ธีระวัฒนศิริ บัญชี10
29 6641601122 นางสาวรชกร ศรีธรรมพงษ์ บัญชี10
30 6641601129 นางสาวสิรินดา ทบด่านกลาง บัญชี10
31 6641601228 นางสาวสวรินทร์ แวดสี บัญชี10
32 6641901102 นายธราธิป จันทร์เทพ ทล.บ. (การจัดการข้อมูลดิจิทัล)10
33 6641901103 นายเนติพันธ์ พงษ์จำนงค์ ทล.บ. (การจัดการข้อมูลดิจิทัล)10
34 6661601101 นางสาวกนกพร ชอบมวย บัญชี10
35 6661601104 นางสาวขวัญชนก อุปเถย์ บัญชี10
36 6661601110 นางสาวณกมล กษมามงคล บัญชี10
37 6661601115 นางสาวบุษยา พลแก้ว บัญชี10
38 6661601116 นางสาวประพาวรรณ สุขทั่ว บัญชี10
39 6661601119 นางสาวมัธติกานต์ สอนจันทึก บัญชี10
40 6661601121 นางสาววันวิสา พยัคมะเริง บัญชี10
41 6661601122 นางสาววิรวรรณ บุตรไธสง บัญชี10
42 6661601123 นางสาวแว่นแก้ว ดีน้อย บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43 6640201112 นางสาวธัญญารัตน์ เตรียมมะเริง คหกรรม10
44 6640201114 นางสาวบัณฑิตา ดาวสุข คหกรรม10
45 6640201116 นางสาวพลอยวรีย์ ดีงาม คหกรรม10
46 6640201123 นางสาวศิวภรณ์ ศรีจันทร์ คหกรรม10
47 6640201134 นายเทวราช โมงขุนทด คหกรรม10
48 6640201136 นายรัชภูมิ พุฒกลาง คหกรรม10
49 6640204122 นางสาวสุธิรา แกขุนทด ชีววิทยา60
50 6640204203 นางสาวสุชาวดี งอนกระโทก ชีววิทยา10
51 6640207123 นายธีรวิชญ์ เเสงสุวรรณ์กุล วิทย์กีฬา10
52 6640207209 นายก้องเกียรติ ชำนาญพุดซา วิทย์กีฬา10
53 6640207424 นายปฏิภาณ ทองคำ วิทย์กีฬา10
54 6640207428 นายพัทธพล กระจัดกลาง วิทย์กีฬา10
55 6640209101 นางสาวชนกนันท์ กลางจันอัด ระบบสารสนเทศ10
56 6640209102 นางสาวชุติมา หมั่นการ ระบบสารสนเทศ10
57 6640209103 นางสาวปานตะวัน คูณขุนทด ระบบสารสนเทศ10
58 6640209104 นางสาวพัชธีรา กิ่งนอก ระบบสารสนเทศ10
59 6640209105 นางสาววันนิสา อ่าวสันเทียะ ระบบสารสนเทศ10
60 6640209106 นายกวินภพ เขียวอ่อน ระบบสารสนเทศ10
61 6640209107 นายคณิศร คงสินธุ์ ระบบสารสนเทศ10
62 6640209108 นายจิมมี่ ดริวรี่ ระบบสารสนเทศ10
63 6640209109 นายณัฐกรณ์ ทองสุขนอก ระบบสารสนเทศ10
64 6640209111 นายธิติพล ประสพแสง ระบบสารสนเทศ60
65 6640209112 นายธีรเมธ กล้าหาญ ระบบสารสนเทศ10
66 6640209113 นายพรศักดิ์ ทองนาคอารักษ์ ระบบสารสนเทศ10
67 6640209114 นายพิศณุ ส่งศรี ระบบสารสนเทศ10
68 6640209115 นายสิรภัทร โพธิ์กลาง ระบบสารสนเทศ10
69 6640209116 นายสิรวิชญ์ แสงเดือน ระบบสารสนเทศ60
70 6640209117 นายอจลวิชญ์ สวยไธสง ระบบสารสนเทศ10
71 6640209118 นายอภิวัฒน์ ชินโคตร ระบบสารสนเทศ10
72 6640209119 นายเอกภพ ทองศรี ระบบสารสนเทศ10
73 6640210104 นางสาวนภัสสร กันนุฬา เกษตรศาสตร์10
74 6640210109 นางสาวอารีรัตน์ สุกัณฑะ เกษตรศาสตร์10
75 6640210113 นายชยธร พิขุนทด เกษตรศาสตร์10
76 6640210117 นายธนากร สุดแสง เกษตรศาสตร์10
77 6640210121 นายภูริณัฐ คงสัตย์ เกษตรศาสตร์10
78 6640210126 นายสุทิวัส ทั่งกลาง เกษตรศาสตร์10
79 6640210127 นายสุพจน์ ชิดจันทึก เกษตรศาสตร์10
80 6640213108 นายคณิต งามพานิชกิจ วิทย์คอม10
81 6640213115 นายผดุงศักดิ์ เริงชัยภูมิ วิทย์คอม10
82 6640213126 นายอธิคม รอดสม วิทย์คอม10
83 6640213212 นายธนบดี ลิขิตดำรงเกียรติ วิทย์คอม10
84 6640213215 นายพงศกร ระหว่างขุนทด วิทย์คอม10
85 6640213217 นายพุฒิพงศ์ ถอยกระโทก วิทย์คอม10
86 6640213222 นายศุภชัย ยิ้มสงบ วิทย์คอม10
87 6640213224 นายสืบพงศ์ พละชีวะ วิทย์คอม10
88 6640215109 นายขจรยศ ตู่กระโทก เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
89 6640215111 นายณัฐวุฒิ ประนุน เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
90 6640216103 นางสาวจินตรา มูลช่วย อาชีวอนามัย10
91 6640216104 นางสาวจิรนุช พูนศรี อาชีวอนามัย10
92 6640216108 นางสาวชุติกาญจน์ เพ็ชรพะเนาว์ อาชีวอนามัย10
93 6640216134 นางสาวสุพัตรา เย็นอารมณ์ อาชีวอนามัย10
94 6640216138 นางสาวอภิญญา จริงโพธิ์ อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123