รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP13
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640501133 นายธนวิชญ์ ปัญญา นิติ10
2 6640501206 นางสาวจุฬารัตน์ อ่อนคำ นิติ10
3 6640501411 นางสาวธิดารัตน์ เนินนา นิติ10
4 6640501441 นางสาวแพรวา ทีทา นิติ10
 คณะวิทยาการจัดการ
5 6640309128 นายเนติพงษ์ แข็งแรง อุตท่องเที่ยว10
6 6640310108 นางสาวจิรัชญา จันทร์สันเทียะ การโรงแรม10
7 6640310119 นางสาวนวลคำ นายเเดง การโรงแรม10
8 6640310121 นางสาวปนัดดา อัชรา การโรงแรม10
9 6640310127 นางสาวรัชนก มากสันเทียะ การโรงแรม10
10 6640310133 นางสาวอาทิตยา ปทุมสูตร การโรงแรม10
11 6640310134 นางสาวอารยา อะโน การโรงแรม10
12 6640701215 นางสาวพัชรภาส์ ทุนดี การจัดการ10
13 6640701238 นายรักษิต ปลั่งกลาง การจัดการ10
14 6640702109 นางสาวธีรนุช จอดนอก โลจิสติกส์10
15 6640702110 นางสาวบัณฑิตา หูกขุนทด โลจิสติกส์10
16 6640702112 นางสาวปิญาภา สียางนอก โลจิสติกส์10
17 6640702115 นางสาวภริดา ตั้งสมบูรณ์ โลจิสติกส์10
18 6640702117 นางสาวรสสุคนธ์ ประกอบธรรม โลจิสติกส์10
19 6640702123 นางสาวอนุตตรีย์ ด่านนา โลจิสติกส์10
20 6640702124 นางสาวอรทิมา ชูคงคุณ โลจิสติกส์60
21 6640702202 นางสาวเขมิกา เยอสูงเนิน โลจิสติกส์10
22 6640702203 นางสาวจิรภัทร์ คามขุนทด โลจิสติกส์10
23 6640702218 นางสาววรินทร มูลครบุรี โลจิสติกส์10
24 6640702220 นางสาวสัสดาวดี จำนงค์สุข โลจิสติกส์10
25 6640702222 นางสาวอธิชา เพียรนอก โลจิสติกส์10
26 6640702230 นายภัทรพล หอมตา โลจิสติกส์72
27 6640702232 นายศุภวิชญ์ ไข่กระโทก โลจิสติกส์10
28 6640702305 นางสาวณัฐฌากร ล้ามสระน้อย โลจิสติกส์10
29 6640702308 นางสาวธิดาภรณ์ ผัดโพธิ์ โลจิสติกส์60
30 6640702309 นางสาวนิธยาภรณ์ สมศรี โลจิสติกส์10
31 6640702319 นางสาววีรวรรณ สังขพิมพ์ โลจิสติกส์10
32 6640702329 นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณ โลจิสติกส์10
33 6640704137 นายสุรเดช ปัตวิชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
34 6640705210 นางสาวน้ำเพชร วิปสูงเนิน การตลาด10
35 6640705233 นายณธกร ภูริตาวริศ การตลาด10
36 6641601109 นางสาวธนัชพร ธรฤทธิ์ บัญชี10
37 6641601123 นางสาววรญาพร แผลงนอก บัญชี10
38 6641601201 นางสาวกมลวรรณ เสี้ยมแหลม บัญชี10
39 6641601214 นางสาวปวีณ์นุช สะภูทิพย์ บัญชี10
40 6641601216 นางสาวปิยนันท์ ปอสูงเนิน บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41 6640207111 นายจักรพงษ์ จันทร์หนองหว้า วิทย์กีฬา10
42 6640207124 นายนรากร พิมพาคำ วิทย์กีฬา10
43 6640207125 นายปฏิภาณ ปริวัชรชัยกุล วิทย์กีฬา10
44 6640207139 นายสราวุฒิ ประทุมคำ วิทย์กีฬา10
45 6640207217 นายธณธร สามารถงาน วิทย์กีฬา10
46 6640207221 นายธรรมรัตน์ บาศรี วิทย์กีฬา10
47 6640207227 นายพรรณภูมิ ฉิมสันเทียะ วิทย์กีฬา10
48 6640207231 นายภูริพัฒน์ เพราะสำเนียง วิทย์กีฬา10
49 6640207309 นายกิตติ ปรุงกระโทก วิทย์กีฬา10
50 6640207344 นายเอกพงษ์ กุลพรมราช วิทย์กีฬา10
51 6640207410 นายจรัส จุตตาหงษ์ วิทย์กีฬา10
52 6640212104 นางสาวภัทรานันท์ ม่วงเพชร เทคโนอาหาร10
53 6640213101 นางสาวกฤติยาภา มุกขุนทด วิทย์คอม10
54 6640213102 นางสาวธันว์รวี การบรรจง วิทย์คอม10
55 6640213103 นางสาวบุญญารัตน์ ภูจันทึก วิทย์คอม10
56 6640213104 นางสาวยิ่งรัก บังกระโทก วิทย์คอม10
57 6640213105 นางสาวสุพัตรา ไซมะเริง วิทย์คอม10
58 6640213109 นายจิรวัฒน์ จันทร์หัวนา วิทย์คอม10
59 6640213113 นายธนพัฒน์ มนอยู่พะเนา วิทย์คอม10
60 6640213118 นายภัคพล ประภาพิทยาพงษ์ วิทย์คอม10
61 6640213119 นายภีรเดช ภูมิโคกรักษ์ วิทย์คอม10
62 6640213120 นายรพี มอญใหม วิทย์คอม10
63 6640213121 นายฤทธี พกขุนทด วิทย์คอม10
64 6640213125 นายเสกสรรค์ ทองกระทุ่ม วิทย์คอม10
65 6640213127 นายอาณกร จีนจันอัด วิทย์คอม10
66 6640213201 นางสาวกัญญาภัค ปิ่นทอง วิทย์คอม60
67 6640213202 นางสาวนันทิกานต์ ใหญ่กระโทก วิทย์คอม10
68 6640213203 นางสาวมัณฑนา งามสันเทียะ วิทย์คอม10
69 6640213204 นางสาวรัตนาภรณ์ จริรัมย์ วิทย์คอม10
70 6640213205 นางสาวอารดา รังรักษ์ วิทย์คอม10
71 6640213207 นายกิตติศักดิ์ ทองนาค วิทย์คอม10
72 6640213209 นายจิระวิน เกตุชนะ วิทย์คอม10
73 6640213218 นายภิชานุวัฒน์ กลั่นกลิ่น วิทย์คอม10
74 6640213220 นายรพีภัทร แสงสอน วิทย์คอม10
75 6640213223 นายสมพงษ์ เจิงสูงเนิน วิทย์คอม10
76 6640214102 นางสาวปภัสสร แป้นกลาง เทคโนสารสนเทศ10
77 6640214103 นางสาวเพชรรัตน์ เพียกขุนทด เทคโนสารสนเทศ60
78 6640214104 นางสาววโรกาส พันทพจน์ เทคโนสารสนเทศ10
79 6640214105 นางสาวศิริสุคนธ์ แก้วเทศ เทคโนสารสนเทศ10
80 6640214108 นายจักรฎิภัทร โพธิ์งาม เทคโนสารสนเทศ10
81 6640214109 นายจิระเดช ยอดสิงห์ เทคโนสารสนเทศ10
82 6640214110 นายจิรายุ หลงจันทร์ เทคโนสารสนเทศ10
83 6640214111 นายธีรชัย หมั่นอุตส่าห์ เทคโนสารสนเทศ10
84 6640214112 นายธีรพจน์ เบียดกลาง เทคโนสารสนเทศ10
85 6640214113 นายปุณณานันท์ ณ ถลาง เทคโนสารสนเทศ10
86 6640214114 นายพีรภัทร ยืนสุข เทคโนสารสนเทศ10
87 6640214115 นายพีระพัฒน์ คำหมื่น เทคโนสารสนเทศ10
88 6640214116 นายภูวดล คำนึงเนตร เทคโนสารสนเทศ10
89 6640214117 นายยศพัทธ์ พุทธวรานนท์ เทคโนสารสนเทศ10
90 6640214118 นายสุรเดช ปุยะติ เทคโนสารสนเทศ10
91 6640214120 นายอนุชาติ จงดี เทคโนสารสนเทศ10
92 6640214121 นายอภิวัฒน์ วังสงคราม เทคโนสารสนเทศ10
93 6640215118 นายปรีดาพงศ์ พูลศิริ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย60
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
94 6640216112 นางสาวธมนวรรณ เกื่องกระโทก อาชีวอนามัย10
95 6640216141 นางสาวอุดมลักษณ์ ประเสริฐการ อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123