รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP14
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640501101 นางสาวกนกวรรณ ถึงจันทึก นิติ10
2 6640501138 นายพานุ พรมเสนา นิติ10
3 6640501220 นางสาวภาวิตา อุดมพร นิติ10
4 6640501227 นางสาวอนิตญา บูรณะถาวร นิติ10
5 6640501402 นางสาวกัญญารัตน์ โมลาสูงเนิน นิติ10
6 6640501436 นายปัณณทัต วัฒนะ นิติ10
 คณะวิทยาการจัดการ
7 6640701111 นางสาวธัญลักษณ์ เสนามาตย์ การจัดการ10
8 6640701305 นางสาวจิตรทิวา เลิศสกุล การจัดการ10
9 6640701330 นายเกียรติศักดิ์ ป้ำกระโทก การจัดการ10
10 6640701333 นายทยากร ทองคำสิงห์ การจัดการ10
11 6640701336 นายธรรมปพน นาคประเสริฐ การจัดการ10
12 6640701344 นายวีรวัชร์ ไชยศรีกุลวิตรา การจัดการ10
13 6640702101 นางสาวกนกวรรณ จันทวงษ์ โลจิสติกส์10
14 6640702105 นางสาวญาดารัตน์ มุ่งผลกลาง โลจิสติกส์10
15 6640702106 นางสาวณัฐณิชา สงสันเทียะ โลจิสติกส์10
16 6640702107 นางสาวณัฐธิดา มะลิรัมย์ โลจิสติกส์10
17 6640702113 นางสาวพลอยชมพู ครุฑวงค์ โลจิสติกส์10
18 6640702114 นางสาวเพชรดา จิตรกลาง โลจิสติกส์10
19 6640702120 นางสาวศิริลักษณ์ นามวิจิตร โลจิสติกส์10
20 6640702122 นางสาวสุพรรณิการ์ นาสุรีย์ โลจิสติกส์10
21 6640702126 นายจิรภัทร ดีไพร โลจิสติกส์10
22 6640702132 นายศุภกิจ สินมะเริง โลจิสติกส์10
23 6640702207 นางสาวณัฐพร นวลหอม โลจิสติกส์10
24 6640702209 นางสาวนวพร จันที โลจิสติกส์10
25 6640702215 นางสาวมนัสนันท์ นาคบุญเลิศ โลจิสติกส์10
26 6640702216 นางสาวมาลินี มีศิริ โลจิสติกส์10
27 6640702226 นายฐนกร ทะมาดี โลจิสติกส์10
28 6640702227 นายธนาดล เตียงนิล โลจิสติกส์10
29 6640702302 นางสาวจันธิดา อาบสุวรรณ โลจิสติกส์10
30 6640702312 นางสาวพรทิพย์ แก้วเนียม โลจิสติกส์10
31 6640702316 นางสาวมุกมณี เอี้ยงปักษี โลจิสติกส์10
32 6640702324 นางสาวอรอนงค์ อัมภรัตน์ โลจิสติกส์10
33 6640702326 นายเดชาวัต ภณนิชากร โลจิสติกส์10
34 6640704220 นายธนวัฒน์ จริยาเมธากุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
35 6640704225 นายปรมินทร์ วิวัฒนาช่าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
36 6640705140 นายรัชชัยยุตม์ เกษมสุข การตลาด10
37 6640706116 นายภูตะวัน อินทรทัต การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
38 6640706119 นายรัชชานนท์ ทวีฤทธิ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
39 6640706121 นายศักดิ์สิทธิ์ ยอดเยี่ยมพล การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
40 6641001108 นางสาวธันปพร ปลั่งกลาง นิเทศศาสตร์10
41 6641001111 นางสาวเบญจวรรณ เหลืองอร่าม นิเทศศาสตร์10
42 6641001113 นางสาวพรรณนภา ศุภมาตย์ นิเทศศาสตร์10
43 6641001117 นางสาววัชราภรณ์ สีหอมกลิ่น นิเทศศาสตร์10
44 6641001123 นายฆนาการ สวัสดิ์ชินกร นิเทศศาสตร์10
45 6641001124 นายจิระพงษ์ พรหมจรรย์ นิเทศศาสตร์10
46 6641001130 นายธนากรณ์ กะตุดเงิน นิเทศศาสตร์10
47 6641001138 นายฤกษ์ชัย ประเสริฐศรี นิเทศศาสตร์10
48 6641001201 นางสาวกมลวรรณ เกิดอุลิต นิเทศศาสตร์10
49 6641001220 นางสาวอภิญญา อินทร์กระโทก นิเทศศาสตร์10
50 6641001232 นายพิชชาทร ปุ่มโคกกรวด นิเทศศาสตร์10
51 6641001235 นายภีมปพัชญ์ ขำคมเขตร์ นิเทศศาสตร์10
52 6641001238 นายวัชรพงษ์ เพิ่มญาติ นิเทศศาสตร์10
53 6641001241 นายอณัฐพัช เรืองกระโทก นิเทศศาสตร์10
54 6641601135 นายจักรพรรดิ พรมมา บัญชี10
55 6641601210 นางสาวธัญญมัย สีลุนทอง บัญชี10
56 6641601219 นางสาวพัชรินทร์ ยวดยาน บัญชี10
57 6641601221 นางสาวเมย์ยาวี ปุระสะธรรม บัญชี10
58 6660310101 นางสาวจันทร์ธิมา เกียนสันเทียะ การโรงแรม10
59 6660310102 นางสาวจีรนันท์ แบ่งจะโป๊ะ การโรงแรม10
60 6660310103 นางสาวแพรวา แสงกันยา การโรงแรม10
61 6660310104 นางสาวมัชฌิมา กล้าหาญ การโรงแรม10
62 6660310105 นางสาวมินทาดา พุฒนอก การโรงแรม10
63 6660310106 นางสาววรพักตร์ ยุบลมล การโรงแรม10
64 6660310107 นางสาวอาทิตยา ภู่สกุล การโรงแรม10
65 6660310108 นายนิชาภัทร ดวงรัศมี การโรงแรม10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
66 6640201101 นางสาวกนกกาญจน์ เพ็งชวด คหกรรม10
67 6640201103 นางสาวกรรณิการ์ ทินารัมย์ คหกรรม10
68 6640201117 นางสาวพิชญา ฉิมพุดซา คหกรรม10
69 6640201137 นายอัมรินทร์ เสาโร คหกรรม10
70 6640207135 นายวรากร ทัศนา วิทย์กีฬา10
71 6640207136 นายวีรภัทร ชาติวัฒนสุคนธ์ วิทย์กีฬา10
72 6640207218 นายธนดล ลองกระโทก วิทย์กีฬา10
73 6640207219 นายธนภัทร โสภา วิทย์กีฬา10
74 6640207240 นายสิรภพ นามวิชัย วิทย์กีฬา10
75 6640207243 นายอมรพงษ์ บ่มกลาง วิทย์กีฬา10
76 6640207331 นายรณกฤต รันสันเทียะ วิทย์กีฬา10
77 6640207333 นายรัชพล กิตติธรรม วิทย์กีฬา10
78 6640207345 นางสาวพิชญาภา ฤทธิ์เดช วิทย์กีฬา10
79 6640207420 นายธนะมินทร์ พีระซอสูงเนิน วิทย์กีฬา10
80 6640207421 นายธีรนัย แข็งขยัน วิทย์กีฬา10
81 6640207422 นายธีรภัทร สิทธิเวช วิทย์กีฬา10
82 6640207427 นายพลากร สาริพันธ์ วิทย์กีฬา10
83 6640208101 นางสาวกัลยาลักษณ์ ปะนาเต เทคนิคการสัตวแพทย์10
84 6640208103 นางสาวจิรัชญา ประกอบผล เทคนิคการสัตวแพทย์10
85 6640208105 นางสาวชัชฎาพร อินทมาตย์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
86 6640208110 นางสาวณัฐฐินันท์ ออมสิน เทคนิคการสัตวแพทย์10
87 6640213112 นายไชยเชษฐ์ เหม็งเจริญพันธ์ วิทย์คอม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
88 6640216116 นางสาวปนัดดา ทำมาตา อาชีวอนามัย10
89 6640216121 นางสาวมนฑกานต์ อินเจริญ อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123