รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP15
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640501106 นางสาวจุฑารัตน์ เตยกระโทก นิติ10
2 6640501108 นางสาวโชษิตา แห่งสันเทียะ นิติ10
3 6640501109 นางสาวณพชร เถรหมื่นไวย นิติ10
4 6640501126 นางสาวสุนทร ฤทธิ์ด่านกลาง นิติ10
5 6640501215 นางสาวปรมาภรณ์ สาโร นิติ10
6 6640501223 นางสาววิภาวรรณ ชาภักดี นิติ10
7 6640501228 นางสาวอริยา โคนกระโทก นิติ10
8 6640501238 นายพิทักษ์พงศ์ อนุสิกข์วัฒนา นิติ10
9 6640501316 นางสาวปาลิดา แป้นทะเล นิติ10
10 6640501324 นางสาวศิริรัตน์ อดทน นิติ10
11 6640501330 นายเจตน์พัทธ์ วราภรณ์ นิติ10
12 6640501332 นายณัฐกร ไกรจันทร์ นิติ10
13 6640501404 นางสาวคีตภัทร ทองปรางค์ นิติ10
14 6640501414 นางสาวปนัดดา จูหมื่นไวย์ นิติ10
15 6640501415 นางสาวปัญญาพร มาลีแก้ว นิติ10
16 6640501418 นางสาวพิมพ์มาดา เชื้อกลางธนวัชร์ นิติ10
17 6640501421 นางสาววราภรณ์ มังคะการ นิติ10
18 6640501429 นายจิรครินทร์ กิ่งนอก นิติ10
19 6640501437 นายพลกฤต เจียรดอน นิติ10
20 6640501438 นายภูริพัฒน์ ปราณีตพลกรัง นิติ10
 คณะวิทยาการจัดการ
21 6640702119 นางสาววิยะดา เอื้อยสันเทียะ โลจิสติกส์10
22 6640702212 นางสาวปิยธิดา ศรีจาด โลจิสติกส์10
23 6640702214 นางสาวเพ็ญนพัต ศรีทับทิม โลจิสติกส์10
24 6640702225 นายกัณฐัศ ถนอมสิน โลจิสติกส์10
25 6640702233 นายอรุชา สวนบุญ โลจิสติกส์10
26 6640702328 นายนครินทร์ ปันทะนะ โลจิสติกส์10
27 6640704231 นายวชิรวิทย์ ยศจังหรีด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
28 6640704237 นายอนาวิล ชำนาญกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
29 6640705118 นางสาวรัชฎาพร รังกระโทก การตลาด10
30 6640705122 นางสาววริศรา เกตุลาพร การตลาด10
31 6641001102 นางสาวกัญญรัตน์ ไฉวกลาง นิเทศศาสตร์10
32 6641001105 นางสาวฐิติพร เถื่อนหมื่นไวย นิเทศศาสตร์10
33 6641001109 นางสาวธิติมา ธรรมทักษา นิเทศศาสตร์10
34 6641001110 นางสาวบีณา ฤกษ์สถิตย์ นิเทศศาสตร์10
35 6641001114 นางสาวภัทธีมา บุตรถาวร นิเทศศาสตร์10
36 6641001118 นางสาวศันสนีย์ ดาทอง นิเทศศาสตร์10
37 6641001120 นางสาวอภัสรา ธีรอัครอังกูร นิเทศศาสตร์10
38 6641001122 นางสาวอุษา ดีขุนทด นิเทศศาสตร์10
39 6641001125 นายเจตน์สฤษฎิ์ ประเสริฐดี นิเทศศาสตร์10
40 6641001127 นายโชติพงศ์ คลื่นกระโทก นิเทศศาสตร์10
41 6641001128 นายณัฐนันท์ สีหนาท นิเทศศาสตร์10
42 6641001131 นายนฤเบศ เผือกจันทึก นิเทศศาสตร์10
43 6641001133 นายพิชิตชัย ยงไธสง นิเทศศาสตร์10
44 6641001134 นายพุทธิพงษ์ อาบสุวรรณ์ นิเทศศาสตร์10
45 6641001135 นายภัทราวุฒิ จูมนาฝาย นิเทศศาสตร์10
46 6641001136 นายภูวริศ คล้อยสุวรรณ์ นิเทศศาสตร์10
47 6641001137 นายรัฐธรรมนูญ อวยนอก นิเทศศาสตร์10
48 6641001139 นายวิทวัส ภูมินา นิเทศศาสตร์10
49 6641001142 นายอนันต์ คุณศักดิ์ นิเทศศาสตร์10
50 6641001143 นายอนุชิต อิ่มขุนทอง นิเทศศาสตร์10
51 6641001145 นางสาวจิราพัชร์ นาภูมิ นิเทศศาสตร์10
52 6641001204 นางสาวโชติรส ศรีอภัย นิเทศศาสตร์10
53 6641001206 นางสาวธนพร ช่างผัด นิเทศศาสตร์10
54 6641001208 นางสาวธันยมัย ใจอดทน นิเทศศาสตร์10
55 6641001211 นางสาวปณิดา เบี้ยกระโทก นิเทศศาสตร์72
56 6641001212 นางสาวพรพิมล พรมจันทร์ นิเทศศาสตร์10
57 6641001213 นางสาวพัชรพร ธรรมษา นิเทศศาสตร์10
58 6641001216 นางสาวลลิตภัทร สุโท นิเทศศาสตร์10
59 6641001222 นายกรวุฒิ สุรนีรนาถ นิเทศศาสตร์10
60 6641001226 นายชัยวัฒน์ ทองห่อ นิเทศศาสตร์10
61 6641001227 นายณัฏฐพัฒน์ เพชรประไพ นิเทศศาสตร์10
62 6641001228 นายณัฐวุฒิ โกติกุล นิเทศศาสตร์10
63 6641001229 นายธนวัฒน์ นวดไธสง นิเทศศาสตร์10
64 6641001230 นายธิติวุฒิ ไพรัมย์ นิเทศศาสตร์10
65 6641001234 นายภัทรพล ทรงงาม นิเทศศาสตร์10
66 6641001242 นายอนุชา โพนรัตน์ นิเทศศาสตร์10
67 6641001243 นายอริญชัย คำแสง นิเทศศาสตร์10
68 6641001245 นายณัฐภัทร จิตพิมาย นิเทศศาสตร์10
69 6641101203 นางสาวภัทรธิดา นุ่นกลาง เศรษฐศาสตร์10
70 6641601126 นางสาวศศิกาญจน์ หวังก่อกลาง บัญชี10
71 6641601226 นางสาวศศิธร วงคง บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
72 6640201115 นางสาวพรพรรณ มูลสิน คหกรรม10
73 6640201118 นางสาวระพีพรรณ เจริญสุข คหกรรม10
74 6640206101 นางสาวกรรณ์ติมา พรแสง ภูมิสารสนเทศ10
75 6640206102 นางสาวณัฐพร หาญทองหลาง ภูมิสารสนเทศ10
76 6640206103 นางสาวนพเก้า ญาติตะคุ ภูมิสารสนเทศ10
77 6640206104 นางสาวปิยวรรณ จันทครุฑ์ ภูมิสารสนเทศ10
78 6640206105 นางสาวศศิตา คงนุรัตน์ ภูมิสารสนเทศ10
79 6640206106 นางสาวสุทธิดา กุลี ภูมิสารสนเทศ10
80 6640206107 นายจิราวุฒิ แดงสูงเนิน ภูมิสารสนเทศ10
81 6640206108 นายณัฐวุฒิ ดวนสันเทียะ ภูมิสารสนเทศ10
82 6640206109 นายพงศภัค หิงพุดซา ภูมิสารสนเทศ10
83 6640206110 นายอาทิตย์ กระออมกลาง ภูมิสารสนเทศ10
84 6640210105 นายปฐวี สมัครณรงค์ เกษตรศาสตร์10
85 6640210107 นางสาวรักษิณา อุนารัมย์ เกษตรศาสตร์10
86 6640210108 นางสาวสุนิสรา เที่ยงตรง เกษตรศาสตร์10
87 6640210110 นายกิตติชัย อาจหาญ เกษตรศาสตร์10
88 6640210111 นายขวัญกล้า ซากระโทก เกษตรศาสตร์10
89 6640210112 นายจัตุพงษ์ พันชนะ เกษตรศาสตร์10
90 6640210128 นายอดิชาต ปรีชา เกษตรศาสตร์10
91 6640213111 นายชิตพงศ์ นุชสวัสดิ์ วิทย์คอม10
92 6640213116 นายพรหมพิรีย์ งึมสันเทียะ วิทย์คอม10
93 6640213210 นายฉันธวัธ พรพิฆเณศร์ วิทย์คอม10
94 6640213213 นายธนรัตน์ แนบกลาง วิทย์คอม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
95 6640216109 นางสาวณัฐธิชา คงโนนกอก อาชีวอนามัย10
96 6640216120 นางสาวแพรวพลอย ทามาตร อาชีวอนามัย10
97 6640216132 นางสาวสุกัญญา จ้องสระ อาชีวอนามัย10
98 6640216133 นางสาวสุนันทา กิ่งนอก อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123