รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP16
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640501115 นางสาวปนัสยา รัตนัย นิติ10
2 6640501210 นางสาวณิชกานต์ จุนโพธิ์ นิติ10
3 6640501216 นางสาวปาณิศา จบศักดิ์สาย นิติ10
4 6640501219 นางสาวพิยดา วรรณศิริวัฒนา นิติ10
5 6640501313 นางสาวนาถชนก ทับทิมกลาง นิติ10
6 6640501334 นายธีรชัย รัตนวิชัย นิติ10
7 6640501403 นางสาวกาญจนาพร จำเริญทิพย์ นิติ10
8 6640501407 นางสาวชุติกาญจน์ นาคดิลก นิติ10
9 6640501428 นายกันตพิชญ์ กองสีชา นิติ10
10 6640501433 นายธนาพัฒน์ สุมาลี นิติ10
11 6640501440 นายหทัยเทพ เลิศภักดี นิติ10
12 6640601110 นางสาวนัฐธิดา วันปรีดา นิเทศศิลป์10
 คณะวิทยาการจัดการ
13 6640310107 นางสาวจิรนันท์ หลังสัน การโรงแรม10
14 6640310124 นางสาวพิมมาดา นางาม การโรงแรม10
15 6640310129 นางสาวศิริพร พืบขุนทด การโรงแรม10
16 6640310135 นางสาวอำพร แพไธสง การโรงแรม10
17 6640701236 นายพงศ์รพี ศรีสุข การจัดการ10
18 6640702121 นางสาวสุดารัตน์ เชษฐ์ขุนทด โลจิสติกส์10
19 6640702128 นายธัญวิสิฏฐ์ จำปาโพธิ์ โลจิสติกส์10
20 6640702129 นายนวพล แขนรัมย์ โลจิสติกส์10
21 6640702133 นายสิขรินทร์ จันทรชัย โลจิสติกส์10
22 6640702201 นางสาวกมลวรรณ รัตนศฤษค์ โลจิสติกส์10
23 6640702206 นางสาวณัฐทริกา เหลื่อมกลาง โลจิสติกส์10
24 6640702306 นางสาวณัฐธมนกาญจน์ กองไธสง โลจิสติกส์10
25 6640702313 นางสาวพิยดา เดยะดี โลจิสติกส์10
26 6640702317 นางสาวรัชนีวรรณ ดวงอ่อน โลจิสติกส์10
27 6640702327 นายธวิฎพล สุริยะฉัตร โลจิสติกส์10
28 6640702332 นายศุภวิชญ์ ความหมั่น โลจิสติกส์10
29 6640704121 นายธนาทรณ์ ฉ่ำพะเนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
30 6641001106 นางสาวณัฏฐธิดา สุขก้อง นิเทศศาสตร์10
31 6641001210 นางสาวบุศราวดี เพ็ชรหมื่นไวย นิเทศศาสตร์10
32 6641001215 นางสาวมัญชรี เดชขุนทด นิเทศศาสตร์10
33 6641001218 นางสาวสุนิสา พิไลกุล นิเทศศาสตร์10
34 6641001224 นายจีรณัฐชัย ทองใบ นิเทศศาสตร์10
35 6641001225 นายชยานันต์ เวียงสีมา นิเทศศาสตร์10
36 6641101201 นางสาวชไมพร หงษ์จันทึก เศรษฐศาสตร์10
37 6641101207 นายวรกานต์ กลางสอน เศรษฐศาสตร์10
38 6641601110 นางสาวธนาภรณ์ หาญอาษา บัญชี10
39 6641601114 นางสาวปนัดดา ภูมิภักดิ์ บัญชี10
40 6641601127 นางสาวศิริเขต มูลกะศก บัญชี10
41 6641601132 นางสาวสุนันทา เทพวารินทร์ บัญชี10
42 6641601202 นางสาวกัญญานัฐ มียอด บัญชี10
43 6641601203 นางสาวกัณธิมา ต้อยจัตุรัส บัญชี10
44 6641601224 นางสาววิชญาพร หนดกระโทก บัญชี10
45 6641601227 นางสาวศิรินภา รุ่งเรือง บัญชี10
46 6641601233 นางสาวอรปรียา สิมลี บัญชี10
47 6641601234 นางสาวไอรัตน์ดา ลีลา บัญชี10
48 6641601235 นายชัยวัฒน์ ภานุมาตย์ บัญชี10
49 6660701101 นางสาวกาญจน์หทัย นาคทองสุข การจัดการ10
50 6660701102 นางสาวชนิกา สุทธิสน การจัดการ10
51 6660701103 นางสาวปาริฉัตร แผนสระน้อย การจัดการ10
52 6660701104 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมา การจัดการ10
53 6660701105 นางสาวอรจิรา นันทเขตต์ การจัดการ10
54 6660701106 นางสาวอาภาศรี ระยับศรี การจัดการ10
55 6660701107 นายศิรภัส ชูเชิด การจัดการ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56 6640201104 นางสาวกุลธิดา เล้าสวรรณ คหกรรม10
57 6640201125 นางสาวสุภาพร ทิศกระโทก คหกรรม10
58 6640201126 นางสาวสุภาวรรณ หมวดอ่อน คหกรรม10
59 6640201128 นางสาวอภัสรา ทองเดื่อ คหกรรม10
60 6640201131 นายจีระวัตร มีโพธิ์ คหกรรม10
61 6640201132 นายชยานันท์ อัมพรอัจฉริยะ คหกรรม10
62 6640201135 นายพงศกร สุริยัพ คหกรรม10
63 6640202104 นางสาวจารุวรรณ จันทร์ถนอม วิทย์ สวล.10
64 6640202107 นางสาวจุฑาลักษณ์ นาคจันทึก วิทย์ สวล.10
65 6640207202 นางสาวชนม์ชนก สมศรี วิทย์กีฬา10
66 6640207203 นางสาวณัฐธิดา ศรีอิสริยะ วิทย์กีฬา10
67 6640207205 นางสาวรัฐพร แสงดี วิทย์กีฬา10
68 6640207206 นางสาววรัญญา พักละ วิทย์กีฬา10
69 6640207211 นายจิรพงษ์ ปราบประจิตร วิทย์กีฬา10
70 6640207229 นายพืชมงคล ยางทรัพย์ วิทย์กีฬา10
71 6640207308 นายกฤษณพงศ์ บ่อเพชร วิทย์กีฬา10
72 6640207412 นายชินวัตร กัณหา วิทย์กีฬา10
73 6640207416 นายเติมพงศ์ ด่านลำมะจาก วิทย์กีฬา10
74 6640207425 นายปภาวิทย์ หะสูง วิทย์กีฬา10
75 6640207444 นายโอภาส แมดพิมาย วิทย์กีฬา10
76 6640210101 นางสาวแก้วตา น้อยนิล เกษตรศาสตร์10
77 6640210102 นางสาวชลลดา คำหว่าน เกษตรศาสตร์10
78 6640210103 นางสาวชาลิสา ทุ่งกระโทก เกษตรศาสตร์10
79 6640210106 นางสาวมัฌฌิมา แนบกลาง เกษตรศาสตร์10
80 6640210114 นายฐิติพงศ์ หอมหวล เกษตรศาสตร์10
81 6640210115 นายถิรวัฒน์ เลี้ยงวงษ์ เกษตรศาสตร์10
82 6640210116 นายทักษิณากรณ์ ทองอินทร์ เกษตรศาสตร์10
83 6640210118 นายธนานุวัต นากกระโทก เกษตรศาสตร์10
84 6640210119 นายบุญฤทธิ์ คันสร เกษตรศาสตร์10
85 6640210120 นายภาคิน ลวกไธสง เกษตรศาสตร์10
86 6640210122 นายวีรศรุต ฤทธิ์หมุน เกษตรศาสตร์10
87 6640210123 นายศิวัฒน์ ชอบสอาด เกษตรศาสตร์10
88 6640210124 นายศุทธิกร ผลเจริญ เกษตรศาสตร์10
89 6640210125 นายศุภวิชญ์ เยาว์สูงเนิน เกษตรศาสตร์10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
90 6641403124 นายพัฒนา ไม้กระโทก วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123